FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Dyżur medyczny a kodeksowa regulacja dyżuru pracowniczego w świetle standardów pozakrajowych

Data publikacji: 20.10.2021

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Tom 28 Zeszyt 3, s. 221 - 231

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.21.019.13965

Autorzy

,
Jagoda Jaskulska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0904-0207 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Maciej Jaskulski
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-4247-5114 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Medical duty versus the code-based regulation of employee duty in the light of the non-national standards

Employee’s duty is one of the institutions of general labour law, regulated in the Labour Code. However, with regard to medical professionals employed in healthcare institutions, the legislator introduced special provisions in this respect, prior to the general code regulation. Employee’s duty has also been the subject of numerous considerations by the Court of Justice of the European Union. In Poland, only with regard to medical duty, the wording of national provisions has been adapted to EU law and the interpretation of the Court of Justice. The aim of this article is to analyse the legal nature of employee’s duty and medical duty in terms of non-national standards, especially the interpretation made by the Court of Justice in this respect.

ASJC: 3308, JEL: K31

Bibliografia

Bąba M. (2015) Dyżur medyczny a praca w godzinach nadliczbowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.
Kubot Z. (2008) Specyfika dyżurów medycznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 1.
Majkowska-Szulc S., Tomaszewska M. (2007) Czas pracy lekarzy – glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 29.12.2006 r. (VI Pa 445/06), „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 12.
Ostaszewski W., Raczkowski M. (2012) Konstrukcja instytucji dyżuru pracowniczego i jej praktyczne wykorzystanie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.
Piątkowski J., Piątkowski P. (2009) Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego, Toruń. 
Pisarczyk Ł. (2017) [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 1515.
Rek T. (2019) [w:] M. Dercz, T. Rek (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 95.
Stefański K. (2020) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 1515.
Szmit J. (2014) Prawo do wynagrodzenia gwarancyjnego w świetle wybranych przepisów dotyczących czasu pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 6.
Świątkowski A.M. (2018) Dyżur pracowniczy. Zagadnienia prawne dotyczące relacji pojęć „czas pracy” i „okres wypoczynku” w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Przegląd Sądowy”, nr 11–12.
Walasek-Walczak U. (2013) [w:] F. Grzegorczyk (red.), Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 95.
Orzecznictwo
Postanowienie TSUE z dnia 11 stycznia 2007 roku w sprawie Jan Vorel przeciwko Nemocnice Český Krumlov, C-437/05, ECLI:EU:C:2007:23.
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2014 roku, I PZP 2/14, OSNP 2015, nr 4, poz. 46.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 maja 2009 roku, III PK 8/09, LEX nr 509014.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 grudnia 2011 roku, II PK 115/11, OSNP 2013, nr 9–10, poz. 103.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2014 roku, I PK 313/13, LEX nr 1628905.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2019 roku, III PK 128/17, LEX nr 2607242.
Wyrok TSUE z dnia 3 października 2000 roku w sprawie Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) przeciwko Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valencian, C-303/98, ECLI:EU:C:2000:528.
Wyrok TSUE z dnia 9 września 2003 roku w sprawie Landeshauptstadt Kiel przeciwko Norbertowi Jaegerowi, C-151/02, ECLI:EU:C:2003:437.
Wyrok TSUE z dnia 1 grudnia 2005 roku w sprawie Abdelkader Dellas i inni przeciwko Premier ministre i Ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité, C-14/04, ECLI:EU:C:2005:728.
Wyrok TSUE z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie Ville de Nivelles przeciwko Rudy’emu Matzakowi, C-518/15, ECLI:EU:C:2018:82.
Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie D.J. przeciwko Radiotelevizija Slovenija, C-344/19, ECLI:EU:C:2021:182.
Wyrok TSUE z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie RJ przeciwko Stadt Offenbach am Main, C-580/19, ECLI:EU:C:2021:183.
Akty prawa międzynarodowego
Dyrektywa Rady 93/104/WE z dnia 23 listopada 1993 roku dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.Urz. UE L 1993, nr 307/18.
Dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy, Dz.Urz. UE L 2003, nr 299/9.
Akty prawa krajowego
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991, nr 91 poz. 408.
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 roku o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2007, nr 176, poz. 1240.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz.U. 2020, poz. 1845 tekst jedn. ze zm.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, Dz.U. 2021 poz. 711 tekst jedn.
Inne
Projekt Kodeksu pracy z 2018 roku, https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-teksty-projektu-kodeksu-pracy-i-projektu-kodeksu-zbiorowego-prawa-pracy-opracowane-przez-komisje-kodyfikacyjna-prawa-pracy (dostęp: 14 marca 2021).
Stanowisko Departamentu Prawnego Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie charakteru prawnego dyżuru medycznego po 1 stycznia 2008 roku, https://www.pip.gov.pl/pl/porady-prawne/czas-pracy/16083,stanowisko-departamentu-prawnego-w-sprawie-charakteru-prawnego-dyzuru-medycznego-po-1-stycznia-2008-r-.html (dostęp: 14 marca 2021).
Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy, COM/2004/0607 końcowy – COD 2004/0209, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2004%3A0607%3AFIN (dostęp: 14 marca 2021).

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), s. 221 - 231

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Medical duty versus the code-based regulation of employee duty in the light of the non-national standards
 

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0904-0207

Jagoda Jaskulska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-0904-0207 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Polska

https://orcid.org/0000-0002-4247-5114

Maciej Jaskulski
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
https://orcid.org/0000-0002-4247-5114 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Publikacja: 20.10.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Jagoda Jaskulska (Autor) - 50%
Maciej Jaskulski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 706

Liczba pobrań: 1641