FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

„Oswajanie” Norwegii – wzory osiedleńcze polskich migrantów w Norwegii

Data publikacji: 18.09.2018

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 1(167), s. 163 - 188

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.008.8917

Autorzy

Katarzyna Gmaj
Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-6860-1927 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza wzorów osiedleńczych polskich migrantów i ich rodzin w Norwegii oraz przybliżenie mechanizmów, przez które zachodzi ich adaptacja do życia w Norwegii. Artykuł oparty jest na badaniach jakościowych (wywiady z 24 rozmówcami, zima–lato 2014) i ilościowych (ankieta internetowa, maj i czerwiec 2015 r., 648 osób) przeprowadzonych w ramach projektu TRANSFAM, jak również na oficjalnych statystykach i rezultatach wcześniejszych badań. Autorka wykorzystała ponadto rezultaty obserwacji poczynionych podczas pobytu w Oslo, gdzie w sierpniu 2016 r. przebywała jako visiting researcher na uczelni Oslo and Akershus University College of Applied Sciences. Zebrany materiał pozwala stwierdzić, że bez względu na początkowe plany Polacy wydłużają swój pobyt w tym kraju. Wraz z rozwojem sieci migracyjnych oraz wzrostem liczby dzieci rodzących się w Norwegii i sprowadzanych przez rodziców do tego kraju, czasowa migracja Polaków przybiera formę długotrwałego pobytu. Dominujący po 2004 r. wzór czasowych migracji przeważnie mężczyzn zostaje uzupełniany przez długookresowe migracje rodzinne.

Bibliografia

Alba R., Nee V. (1997), Rethinking Assimilation Theory for a New Era of Immigration, „International Migration Review”, vol. 31(4), Special Issue: Immigrant Adaptation and Native-Born Responses in the Making of Americans, s. 826–874.

Baba M. L., Dahl-Jørgensen C. (2010), Work Migration from Poland to Norway: A New Institutional Approach, „iNtergraph: Journal of Dialogic Anthropology”, vol. 2 (2) (2010 Re-issue), http://intergraph-journal.net/enhanced/vol2issue2/2.html,

Bolt G., Ozuekren S., Phillips D. (2012), Introduction, w: Bolt G., Ozuekren A. S., Phillips D. (red.), Linking Integration and Residential Segregation, Abingdon: Routledge, s. 1–19.

Buhr F. (2014), Spatial Integration of Migrants: A Brief overview and Critique, IGOT/CEG-University of Lisbon INTEGRIM Online Papers, nr 1/2014, http://www.integrim.eu/wp-content/uploads/2014/02/Buhr-Spatial-Integration-of-Migrants.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Buhr F. (2015), Becoming Local: Migrant Spatial Integration as a Skilled Practice, IGOT/CEG-University of Lisbon INTEGRIM Online Papers, nr 4/2015, http://www.integrim.eu/wp-content/uploads/2014/02/BUHR-Becoming-local-migrant-spatial-integration.pdf [data dostępu: 10.08.2015].

Burkiewicz Ł. (2015), Rozwój katolicyzmu w protestanckim kraju. Polacy w Norwegii, „Posłaniec”, nr 10/2015, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/Z/ZP/poslaniec2015_10_norwegia.html [data dostępu:1.03.2017].

DaVanzo J. (1981), Repeat migration, information costs, and location specific capital, „Population and Environment”, nr 4(1), s. 45–73.

Engbersen G., Snel E. (2013), Liquid migration. Dynamic and fluid patterns of post-accession migration flows, w: Glorius B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A (red.), Mobility in Transition Migration Patterns after EU Enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 21–41.

Engbersen G., Snel E., de Boom J. (2010), ‘A van full of Poles’: Liquid migration from Central and Eastern Europe, w: Black R., Engbersen G., Okólski M., Panţîru C. (red.), A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 115–141.

Faist S. (2000), Th e Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, Oxford: Oxford University Press.

Friberg J. H. (2012), Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites, „Ethnic and Racial Studies”, vol. 35(11), s. 1914–1933.

Friberg J. H., Tronstad R. K., Dølvik J. E. (2012), Central and Eastern European labour migration to Norway: trends, conditions and challenges, w: „Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment: Recent Experiences from OECD Countries and the European Union”, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264177185-en, [data dostępu: 7.09.2015] s. 147–172.

Glorius B., Grabowska-Lusinska I., Kuvik A. (2013), Concluding remarks, w: Glorius B.; Grabowska-Lusinska I., Kuvik A. (red.), Mobility in Transition Migration Patterns after EU Enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 309–325.

Gmaj K. (2016), Settling in Norway? The case of Polish migrants and their families, „Myśl konomiczna i Polityczna”, nr 2, http://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza/Czasopisma-online/Mysl-Ekonomiczna-i-Polityczna/ [dostęp 1.09.2016], s. 163–191.

Huang L., Kochowicz M., Krzaklewska E., Pustulka P. (2015), TRANSFAM Web-survey on Polish families living in Polish-Norwegian transnationality. Documentation of design, variables and measures, http://www.transfam.socjologia.uj.edu.pl/documents/32445283/2f-8f4dbc-e854-4c25-ba1f-a8262fb 70f89 [data dostępu: 7.09.2015].

Huang L., Krzaklewska E., Pustulka P. (2016), Young Polish migrants in Norway: Education, work and settlement choice, „Tidsskrift For Ungdomsforskning”, vol. 16(1), https://journals.hioa.no/index.php/ungdomsforskning/article/view/1591 [data dostępu: 1.03.2017], s. 63–78.

Iglicka K. (2010), Powroty Polaków po 2004 roku. W pętli pułapki migracji, Warszawa: Scholar.

Iglicka K., Gmaj K. (2015), Od integracji do partycypacji: wyzwania imigracji w Polsce i Europie, Warszawa: Scholar.

Iglicka K., Gmaj K., Wierzejski A. (2016), The Poles in Norway – we wanted workers but people arrived, „Myśl Ekonomiczna i Polityczna”, nr 1, http://www.lazarski.pl/pl/badania-i-rozwoj/oficyna-wydawnicza/Czasopisma-online/Mysl-Ekonomiczna-i-Polityczna/ [data dostępu: 1.09.2016], s. 116–138.

Iglicka K., Gmaj K., Wierzejski A. (2018), Contextualizing Polish Migration to Norway in the light of theory, statistical data and research findings, w: Slany K., Pustułka P., Guribye E., Ślusarczyk M. (red.), Transnational Polish Families in Norway. Social Capital, Integration, Institutions and Care, Warszawa: Peter Lang Edition, s. 43–70.

Jałowiecki B., Szczepański M. (2006), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Scholar.

Kaltenberg-Kwiatkowska E. (2007), Miasto rzeczywiste – miasto postrzegane. Pytania i uwagi socjologa, w: Madurowicz M. (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

King R., Thomson M., Fielding T., Warnes T. (2006), Time, Generations and Gender in Migration and Settlement, w: Penninx R., Berger M., Kraal K. (red.), The Dynamics of International Migration and Settlement in Europe. A State of the Art, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 233–269.

Kymlicka W. (2009), Współczesna filozofia polityczna, Warszawa: Fundacja Aletheia.

Levey G. B., Modood T. (2009), Secularism, Religion and Multicultural Citizenship, Cambridge: Cambridge University Press.

MacDonald J. S., MacDonald L. D. (1964), Chain Migration, Ethnic Neighborhood Formation, and Social Networks, „Milbank Memorial Fund Quarterly”, vol. 42(1), s. 82–97.

Modood T., Berthoud R., Lakey J., Nazroo J., Virdee S., Beishon S. (1997), Ethnic Minorities in Britain: Diversity and Disadvantage. The Fourth National Survey of Ethnic Minorities, London: Policy Studies Institute.

Napierała J., Trevena P. (2010), Patterns and determinants of sub-regional migration: A case study of Polish construction workers in Norway, w: Black R., Engbersen G., Okólski, M., Panţîru C. (red.), A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 51–73.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 października 2015 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 25 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1731).

Philips A. (2009), Multiculturalism without Culture by Anne Phillips, Princeton: Princeton University Press.

Portes A., Guarnizo L. E., Landolt P. (red.), (1999), Transnational Communities. Special issue, „Ethnic and Racial Studies”, vol. 22(2).

Raciborski J. (2011), Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Wydawnictwo  Naukowe PWN.

Romejko A. (2015), Polacy w Wielkiej Brytanii. Interpretacja mimetyczna, Tuchów. Statistics Norway (2017), Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents, 1 January 2016, https://www.ssb.no/en/befolkning/statistikker/innvbef/aar/2016-03-03 [data dostępu: 1.03.2017] .

Thorud E., Stabbetorp L., Galloway T., Hårstad-Fonn K. (2014), International Migration 2013–2014 – IMO report for Norway, Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research, Norwegian Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, Norwegian Ministry of Justice and Public Security, Norwegian Ministry of Labour. https://www.regjeringen.no/contentassets/6857cc8822ee45208770edbd94fa5388/norway---imo-report-2013-2014-final.pdf [data dostępu: 27.11.2015].

Tuan Y. F. (1987), Przestrzeń i miejsce, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Wallis A. (1990), Socjologia przestrzeni. Wybór prac, Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.

White A. (2009), ‘Family Migration from Small-Town Poland: a Livelihood Strategy Approach’, w: Burrell K. (red.), Polish Migration to the UK, The ‘New’ European Union: After 2004, Farnham: Ashgate, s. 67–85.

White A. (2011), Polish Families and Migration since EU accession, Bristol: The Policy Press.

Vertovec S. (2008), Migrant Transnationalism and Modes of Transformation, w: Portes A., De-Wind J. (red.) Rethinking Migration. New Theoretical and Empirical Perspectives, New York –Oxford: Berghahn Books, s. 149–180.

Vertovec S., Cohen R. (1999), Introduction, w: Vertovec S., Cohen R. (red.), Migration and Transnationalism, Aldershot: Edward Elgar, s. 13–28.

Strony internetowe

Kościół Rzymskokatolicki w Norwegii, https://www.katolsk.no [data dostępu: 1.03.2017].

Moja Norwegia, www.mojanorwegia.pl [data dostępu: 1.03.2017].

Statistics Norway, bazy danych, tabele, https://www.ssb.no [data dostępu: 1.03.2017].

UDI, Utlendingsdirektoratet, www.udi.no [data dostępu: 1.03.2017].

d-maps.com, http://www.d-maps.com/carte.php?num_car=24935&lang=en [data dostępu: 1.03.2017].

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), s. 163 - 188

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“Appropriating” Norway – Polish Migrants’ Settlement Patterns in Norway

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-6860-1927

Katarzyna Gmaj
Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa
https://orcid.org/0000-0001-6860-1927 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Lazarski University, Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Publikacja: 18.09.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Gmaj (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1583

Liczba pobrań: 1462