FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Mobilne pokolenie wyboru? Migracje międzynarodowe a płeć i role rodzinne wśród Milenialsek.

Data publikacji: 30.12.2019

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 4 (174), s. 139 - 164

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.043.11357

Autorzy

,
Paula Pustułka
SWPS The University of Social Sciences, Poland
Wszystkie publikacje autora →
,
Dominika Winogrodzka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →
Marta Buler
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Mobile Generation of Choice? International Migration, Gender and Family Roles of Polish Female Millennials

While many studies have focused on the international migration of Polish women, the main wave of gendered research has covered the experiences of women who went abroad during the 1980s and 1990s, up until about five years after EU accession (2009). As such, from a generational stance, existing studies have investigated the mobility paths of Baby-Boomers and Generation X. Today migration shapes the biographies of Polish women from Generation Y (i.e. Millennials) who have traits that potentially differentiate them from mobile women in the past and in areas beyond the labor market. Drawing on empirical material from “Peer-groups and Migration” study (2016–2020), we analyze international mobility pathways and migratory decision-making processes of educated women from Gen Y and investigate how mobility intersects with gender and social roles in family/personal life for Millennials. We argue that the „mobile generation of choice” engages in new forms of migration. Although certain family roles have changed among migrant-Millennials, the motherhood/mobility junction remains less prone to generational shifts.

Streszczenie

Chociaż migracje Polek cieszyły się dużym zainteresowaniem naukowym, szczyt rozwoju badań genderowych dotyczących wyjazdów zagranicznych objął przede wszystkim doświadczenia kobiet migrujących w latach 80. i 90. XX w., aż do pierwszego pięciolecia poakcesyjnego (2004–2009). Soczewka pokoleniowa oznacza, że badanymi były przede wszystkim migrujące Polki z pokoleń baby-boomers i X. Dekadę później migracje kształtują biografie Milenialsek, jednak wyróżniające je doświadczenia mobilności nie są szczegółowo eksplorowane poza kontekstem rynku pracy. Opierając się na materiale empirycznym z projektu „Paczki przyjaciół i migracje” (2016–2020), w artykule analizujemy wzory migracyjne wykształconych Polek z pokolenia Y. Pokazujemy decyzje mobilnościowe Milenialsek oraz śledzimy relacje między płcią a rolami społecznymi w życiu osobistym i rodzinnym młodych kobiet. Wskazujemy na nowe wzory migracji „mobilnego pokolenia wyboru”, a także stwierdzamy, że o ile pewne relacje i role rodzinne Milenialsek uległy transformacji, o tyle sprzężenie mobilności z macierzyństwem zdaje się mniej podatne na międzypokole-
niową zmianę.

Bibliografia

Baran M., Kłos M. (2014), Pokolenie Y – prawda i mity w kontekście zarządzania pokoleniami, „Marketing i Rynek”, vol. 5, s. 923–929

Barglowski K. (2018), Migrants’ class and parenting: the role of cultural capital in Migrants’ inequalities in education, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, DOI: 0.1080/1369183X.2018.1476130.

Bartley A. (2010), 1.5 generation Asian migrants and intergenerational transnationalism: Thoughts and challenges from New Zealand, “National Identities” 12(4), s. 381–395.

Bengtson V., Giarrusso R., Mabry J.B., Silverstein M. (2002), Solidarity, conflict, and ambivalence: Complementary or competing perspectives on intergenerational relationships?, “Journal of Marriage and Family”, 64(3), s. 568–576.

Beck U., Beck-Gernsheim E. (2009), Global Generations and the Trap of Methodological Nationalism for a Cosmopolitan Turn in the Sociology of Youth and Generation, “European Sociological Review, 25(1), s. 25–36.

Benson M., O’Reilly K. (red.) (2009), Lifestyle migration: expectations, aspirations and experiences. Aldershot: Ashgate.

Buler M., Pustułka P., (2017), Gendered family practices and cultural diffusion in binational couples of Polish migrant women, “Special Issue, Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, vol. 43, 4(166), s. 37–59.

Cairns D., Krzaklewska E., Cuzzocrea V., Allaste A.-A. (2018), Mobility, Education and Employability in the European Union, London: Palgrave Macmillan.

Charsley K., Wray H. (2015), Introduction: The Invisible (Migrant) Man, “Men and Masculinities”, vol. 18, issue: 4, s. 403–423.

Cuzzocrea V. (2018), Rooted mobilities’ in young people’s narratives of the future: A peripheral case, “Current sociology. La Sociologie contemporaine”, 66(7), s. 1106–1123.

Czarnik Sz., Turek K. (2015), Polski rynek pracy – aktywność zawodowa i struktura wykształcenia Na podstawie badań ludności zrealizowanych w 2014 roku w ramach V edycji projektu Bilans Kapitału Ludzkiego. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Dąbrowska-Lesiak J. (2016), Mobilności studentów w programie Erasmus i Erasmus+. Analiza sprawozdań studentów wyjeżdżających w latach 2007–2015, https://www.frse.org.pl/wp-content/uploads/2017/12/Mobilno%C5%9Bci-student%C3%B3w-w-progr-Erasmus-i-Erasmus_FINAL.pdf [Data dostępu: 2019.03.15].

Eade J., Drinkwater S., Garapich M.P. (2007), Class and ethnicity: Polish Migrant Workers in London. Full Research Report. Swindon: ESRC.

Elder G.H. Jr., Johnson M.K., Crosnoe R. (2003), The emergence of Development of Life Course Theory, w: Mortimer, J.T., Shanahan, M.J. (red.), Handbook of the Life Course, New York: Kluwer/Plenum, s. 3–19.

Engbersen S., Snel E. de Boom J. (2010), “A van Full of Poles”: Liquid migration from Central and Eastern Europe, w: Black, R., Engbersen, G., Okólski, M., Pantiru C. (red.), A Continent Moving West? Amsterdam: Amsterdam University Press.

Favell A. (2008), Eurostars and Eurocities: Free Movement and Mobility in Integrating Europe. Oxford: Blackwell.

Giddens A. (1992). The transformation of intimacy: sexuality, love and eroticism in modern Societies. Stanford: Stanford University Press.

Grabowska I. (2019), Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grabowska I., Pustułka P., Juchniewicz N., Sarnowska J., Buler M. (2017), Peer Groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research, “Youth Working Papers”, vol. 5.

Grabowska-Lusińska I., Okólski M. (2009), Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Inglehart R. (2005), Pojawienie się wartości postmaterialistycznych, w: Sztompka, P., Kucia M. (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Znak, s. 334–348.

Jaźwińska E., Okólski M. (red.) (2001), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu. Warszawa: Scholar.

Kindler M., Napierała J. (2010) (red.), Migracje kobiet. Przypadek Polski. Warszawa: Scholar.

King R., Lulle A., Morosanu L., Williams A. (2016), International Youth Mobility and Life Transitions in Europe: Questions, Definitions, Typologies and Theoretical Approaches, “Working Paper” No. 86. Sussex: University of Sussex, Sussex Centre for Migration Research.

Kovacheva S. (2001), Flexibilisation of youth transitions in Central and Eastern Europe, “Young”, vol. 9(1), s. 41–60.

Krzaklewska E., Krupnik S. (2006), The experience of studying abroad for exchange students in Europe. Erasmus Student Network: Brussels

Ryan L. (2018), Differentiated embedding: Polish migrants in London negotiating belonging over time, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 44.2, s. 233–251.

Lutz, H. (2011). The new maids: Transnational women and the care economy. New York: Zed Books Ltd.

Mannheim K. (1952), The Problem of Generations. W: Kecskemeti P. (red.), Essays on the Sociology of Knowledge: Collected Works, Volume 5. New York: Routledge, s. 276–322.

May V. (ed.) (2011), Sociology of personal life. New York: Palgrave Macmillan.

Mazurkiewicz N. (2018), The breadwinner and the housekeeper: Constructions of gender identities in post-2004 Polish migration to Ireland, w: Ślusarczyk, M., Pustulka, P., Struzik, J. (red.), Contemporary migrant families: Actors and issues. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, s. 162–181.

Morokvasic M. (1984), Birds of passage are also women, “International Migration Review, vol.18(4), s. 886–907.

Morokvasic M. (2004), ‘Settled in Mobility’: Engendering Post-wall Migration in Europe, “Feminist Review”, vol. 77, s. 7–25.

Neale B. (2019), What is Qualitative Longitudinal Research? London: Bloomsbury.

Nielsen H.S., Rosholm M., Smith N., & Husted L. (2003), The school-to-work transition of 2nd generation immigrants in Denmark, “Journal of Population Economics”, 16(4), s. 755–786.

Odenweller K.G., Booth-Butterfield M. and Weber K. (2014), Investigating helicopter parenting, family environments, and relational outcomes for Milennials, “Communication Studies”, 65.4 (2014), s. 407–425.

Pilcher J. (1994), Mannheim’s Sociology of Generations: An Undervalued Legacy, “British Journal of Sociology” 45(3), s. 481–495.

Piore M.J. (1979), Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies. Cambridge: Cambridge University Press.

Pustułka P. (2016), Ethnic, gender and class identities of polish migrant mothers: Intersecting maternal narratives with transnationalism and integration, “Social Identities”, 22(1), s. 44–61. doi: 10.1080/13504630.2015.1110357.

Pustułka P., Juchniewicz, N., Grabowska I. (2017). Participant recruitment challenges in researching peer groups and migration retrospectively. “Przegląd Socjologii Jakościowej” 13(4), s. 48–69.

Sarnowska J. (2019), Efekty wąskiej i szerokiej socjalizacji dla trajektorii migracyjnych młodych dorosłych, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 1(171), s. 61–83.

Sarnowska J., Winogrodzka D., Pustułka P. (2018), The changing meanings of work among university-educated young adults from a temporal, “Przegląd Socjologiczny”, 67(3), s. 111–134.

Slany K. (2002). Alternatywne formy życia malżeńsko-rodzinnego. Kraków: Nomos.

Slany K., Małek A. (2005), Female Emigration from Poland during the Period of the Systemic Transformation, w: Slany, K. (red.), International Migration. A Multidimensional Analysis, Kraków: AGH Press, s. 115–154.

Slany K., Ślusarczyk M., Pustułka P., Guribye E. (2018), Transnational Polish families in Norway: social capital, integration, institutions and care. Peter Lang: Frankfurt am Main.

Slany K., Ślusarczyk M., Pustułka, P. (2016), Polskie Rodziny Transnarodowe: Dzieci, rodzice, instytucje i więzi z krajem, Ekspertyza Komitetu Badań nad Migracjami PAN, http://www.kbnm.pan.pl/images/Ekspertyza_KBNM_2016_Polskie_rodziny_transnarodowe.pdf [Data dostępu: 15.03.2019].

Stockdale (2017), From ‘Trailing Wives’ to the Emergence of a ‘Trailing Husbands’ Phenomenon: Retirement Migration to Rural Areas. “Population, Space and Place”, 23(3) https://doi.org/10.1002/psp.2022

Strauss, W. Howe, N. (2000). Millennials rising: The next great generation. New York: Vintage Books.

Szewczyk A. (2015), European Generation of Migration: Change and agency in the post-2004 Polish graduates migratory experience, “Geoforum”, vol. 60, s. 153–162.

Trąbka A. (2016), „Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom”. Pojęcie domu w narracjach migrantów wielokrotnych, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, s. 165–180.

Urbańska S. (2015), Matka Polka na odległość. Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989–2010. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Vertovec S. (2009), Transnationalism. New York: Routledge.

Walther A. (2006), Regimes of Youth Transitions: Choice, flexibility and security in young people’s experiences across different European contexts, “Young. Nordic Journal of Youth Research”, 14 (2), s. 119–139.

White A., Grabowska I., Kaczmarczyk P., Slany K. (2018), The Impact of migration on Poland: EU mobility and social change. London: UCL Press.

Winogrodzka D., Sarnowska J. (w druku), Tranzycyjny efekt jojo w sekwencjach społecznych młodych migrantów, „Przegląd Socjologii Jakościowej”.

Wrzesień W. (2009), Europejscy Poszukiwacze. Impresje na temat współczesnego pokolenia polskiej młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), s. 139 - 164

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Mobile Generation of Choice? International Migration, Gender and Family Roles of Polish Female Millennials

Autorzy

SWPS The University of Social Sciences, Poland

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Publikacja: 30.12.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paula Pustułka (Autor) - 33%
Dominika Winogrodzka (Autor) - 33%
Marta Buler (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2252

Liczba pobrań: 1287