FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Jacy imigranci rejestrują się jako bezrobotni? Dynamika bezrobocia wśród cudzoziemców w RP

Data publikacji: 08.11.2018

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), Nr 2 (168), s. 93 - 110

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.18.021.9147

Autorzy

Katarzyna Andrejuk
Polska Akademia Nauk
https://orcid.org/0000-0002-3397-152X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł analizuje dane na temat cudzoziemców zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w Polsce. Najwięcej zarejestrowanych bezrobotnych pochodzi z krajów byłego Związku Radzieckiego, w szczególności z Ukrainy, Rosji, Białorusi, Armenii. Za taki rozkład odpowiadają różne czynniki, np. Ukraińcy to największa i dynamicznie rosnąca społeczność imigrancka, więc proporcjonalnie obarczona największym ryzykiem bezrobocia. Z kolei osoby ujęte w statystykach jako Rosjanie to głównie uchodźcy z Czeczenii. Niemal nieobecni wśród zarejestrowanych bezrobotnych są imigranci z Wietnamu, Indii i Chin, mimo że społeczności z tych krajów są w Polsce relatywnie duże. Z samym statusem bezrobotnego jest związany dostęp do pewnych podstawowych świadczeń społecznych (zwłaszcza objęcie publiczną opieką zdrowotną). Natomiast udział osób z prawem do zasiłku w populacji cudzoziemców zarejestrowanych jako bezrobotni jest bardzo niski, mniejszy niż w przypadku ogółu bezrobotnych w Polsce. Ponadto analiza odsetka bezrobotnych w zależności od państwa pochodzenia wykazała, że w latach 2012–2017 udział bezrobotnych w populacji imigrantów z poszczególnych grup co do zasady zmniejszał się. Przyrost populacji imigranckiej był dużo większy niż przyrost liczby bezrobotnych. W podsumowaniu zaproponowane są wyjaśnienia niskiego poziomu bezrobocia wśród imigrantów w Polsce. Analizując bezrobocie rejestrowane imigrantów w Polsce, artykuł wypełnia ważną lukę badawczą dotyczącą analizy bierności zawodowej cudzoziemców w RP.

What immigrants register as the unemployed? Dynamics of unemployment among foreigners in Poland

The article analyses the data about foreigners registered as unemployed in Poland. The most numerous groups of the registered unemployed originate from the post-Soviet bloc, especially Ukraine, Russia, Belarus, Armenia. This distribution is a result of various determinants, for example Ukrainians constitute the biggest and dynamically increasing migrant community, so the numer of unemployed is proportionally higher. The individuals who have a Russian passport are usually refugees from Chechnya. The numbers of registered unemployed from Vietnam, India and China are marginal, despite the fact that these communities are relatively numerous in Poland. The sole status of unemployed is associated with the access to some basic welfare benefits (especially access to public healthcare). The share of individuals who have a right to unemployment benefit within the migrants populations is very low, lower than in case of the unemployed natives in Poland. Moreover, the analysis of the percentage of the unemployed depending on the country of origin exposed that in years 2012–2017 the share of unemployed in the migrant population often decreased. The increase in the migrant population was much higher than the increase in the number of the unemployed. The summary offers some explanations of the low level of migrant unemployment, indicating that most foreigners are labour migrants. The analysis of the registered unemployment among migrants fills in a significant gap in research about joblessness of foreigners in Poland.
 

Bibliografia

Błędowski P. (2013), Aktywność zawodowa osób w starszym wieku, w: Marta Kiełkowska (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Warszawa: Instytut Obywatelski, 52–63.

Borjas G. J. (1999), Immigration and Welfare Magnets, „Journal of Labor Economics”, vol. 17, no. 4, pt. 1, 607–637.

Danecka M. (2005), Bezrobocie i instytucje rynku pracy, Warszawa: ISP PAN.

Dąbrowski P. (2014), Praca przymusowa cudzoziemców w Polsce. Analiza zjawiska w wybranych grupach imigranckich, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Deacon B. (2000), Eastern European welfare states: the impact of the politics of globalization, „Journal of European Social Policy”, vol. 10 (2), 146–161.

Dolny E., Wiśniewski Z., Wojdyło-Preisner M. (2014), Długotrwałe bezrobocie w Polsce, w: Z. Wiśniewski, M. Wojdyło-Preisner (red.), Diagnozowanie stopnia zagrożenia długotrwałym bezrobociem. Teoria i praktyka, Warszawa, 11–20.

Duszczyk M., Żołędowski C. (2016), Polityka społeczna a migracje, w: A. Górny, P. Kaczmarczyk, M. Lesińska (red.), Transformacje. Przewodnik po zmianach społeczno-ekonomicznych w Polsce, Warszawa: Scholar, 286–292.

Esping-Andersen G. (2010), Trzy światy kapitalistycznego państwa dobrobytu, Warszawa: Diffin.

Fenger H.J.M. (2007), Welfare regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating post-communist countries in a welfare regime typology, „Contemporary Issues and Ideas in Social Sciences”, Vol. 3, No 2.

Corrado G., Guzi M., Kahanec M., Zimmermann K.F. (2013), Unemployment benefits and immigration: evidence from the EU, „International Journal of Manpower”, Vol. 34 Issue 1, 24–38.

Hammarstedt M. (2009), Assimilation and participation in social assistance among immigrants, „International Journal of Social Welfare”, Vol. 18, Issue 1, 85–94.

Handlos L. N., Kristiansen M., Norredam M. (2016), Wellbeing or welfare benefits – what are the drivers for migration?, „Scandinavian Journal of Public Health”, vol. 44, 117–119.

Janukowicz P. (2010), Bezrobocie rejestrowane a bezrobocie według BAEL, „Polityka Społeczna” nr 1, 18–20.

Jędrzejczyk-Kuliniak K. (2017), Wymiary antagonizowania się kultur. Sekurytyzacja kryzysu migracyjnego, „Multicultural Studies” 2, 13–27.

Kabaj M. (2001), System aktywizacji długotrwale bezrobotnych. Synteza i wnioski z badań, w: Kabaj M. (red.), Badanie bezrobocia długotrwałego, Warszawa, 9-37.

Kabaj M. (2005), Ekonomia tworzenia i likwidacja miejsc pracy. Dezaktywizacja Polski?, Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kaczmarczyk P. (2015), Burden or Relief? Fiscal Impacts of Recent Ukrainian Migration to Poland, IZA DP No. 8779, January, Bonn.

Klimek D. (2015), Funkcja ekonomiczna migracji zarobkowej z Ukrainy do Polski, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Piechota S. (2013), Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce – potrzeby, bariery, możliwości, w: Kiełkowska M. (red.), Rynek pracy wobec zmian demograficznych, Warszawa: Instytut Obywatelski, 94-113.

Pilc M. (2014), Determinanty bezrobocia w Polsce w latach 1993-2012, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.

Williams M. C. (2003), Words, Images, Enemies: Securitization and International Politics, „International Studies Quarterly”, vol. 47, Issue 4, 511–531.

Dane urzędowe:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dane udostępnione na potrzeby badania

Urząd do Spraw Cudzoziemców, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/

Główny Urząd Statystyczny (2003), Migracje zagraniczne ludności 2002, Warszawa (autorzy opracowania Zofia Kostrzewa, Joanna Stańczak, Paweł Kaczorowski)

Główny Urząd Statystyczny, dane o bezrobociu rejestrowanym http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/

Główny Urząd Statystyczny (2018), Aktywność ekonomiczna ludności Polski. Trzeci kwartał 2017, Warszawa. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-bezrobotni-bierni-zawodowo-wg-bael/aktywnosc-ekonomiczna-ludnosci-polski-iii-kwartal-2017-roku,4,27.html

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2018 (XLIV), s. 93 - 110

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

What immigrants register as the unemployed? Dynamics of unemployment among foreigners in Poland

Publikacja: 08.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Andrejuk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2007

Liczba pobrań: 1956