FAQ

Problems of Forensic Sciences

Zasady etyki publikacji

Zasady etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej

Redakcja czasopisma „Problems of Forensic Sciences” („Z Zagadnień Nauk Sądowych”) stosuje zasady etyki publikacyjnej i rzetelności naukowej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, a także zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie artykuły zgłoszone do publikacji są sprawdzane pod kątem zgodności z zasadami etyki, rzetelności, wartości i użyteczności naukowej, zgodnie z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Zasady dotyczące autorów

Autorzy zobowiązani są do przesyłania wyłącznie materiałów oryginalnych, wcześniej niepublikowanych i niezgłoszonych do publikacji w innych czasopismach, wydawnictwach lub środkach przekazu elektronicznego (np. w serwisach internetowych). Autorzy zobowiązani są do przygotowania i przesłania artykułu zgodnie z wymogami określonymi przez redakcję czasopisma, a także do złożenia uzupełnionego oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji; odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia spada na autora zgłaszającego tekst. Zjawiska ghostwriting (pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację) i guest authorship (przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła) są niedopuszczalne.

 

Zasady dotyczące recenzentów

Redakcja stosuje zasadę double blind review i przestrzega, aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości. Recenzenci deklarują, że są kompetentni w danej dziedzinie oraz posiadają odpowiedni dorobek naukowy, a także – jeśli grono specjalistów nie jest zbyt wąskie, że nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy. Recenzenci są zobowiązani do poufności aż do momentu publikacji recenzowanego tekstu. Recenzenci nie mogą wykorzystywać recenzowanych prac dla swoich osobistych potrzeb i korzyści. Nie powinni oni również oceniać tekstów, w przypadku których może występować konflikt interesów z autorem/autorami. Redakcja pozostawia recenzentom swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

 

Zobowiązania zespołu redakcji

Członkowie zespołu redakcyjnego zobowiązani są dołożyć wszelkich starań dla zachowania integralności w kwestii rzetelności naukowej publikowanych prac. W tym celu mogą oni nanosić stosowne poprawki, a także w przypadku podejrzeń nieuczciwych praktyk (plagiatu, fałszowania wyników badań) podjąć decyzję o wycofaniu tekstu z publikacji. Podejmując decyzję o publikacji, zespół redakcji kieruje się wyłącznie ocenami recenzentów oraz opiniami redaktorów tematycznych i merytorycznych. Decyzja zależy od oceny wartości artykułu, a także od jego ścisłego związku z celem i zakresem tematycznym publikacji. Na decyzję o publikacji wpływa także ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich.