FAQ

Problems of Forensic Sciences

Informacje dla Autorów

Instrukcje dla Autorów

Czasopismo „Problems of Forensic Sciences” / „Z Zagadnień Nauk Sądowych” jest kwartalnikiem wydawanym przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Wszystkie nadesłane prace poddawane są ocenie dwóch recenzentów (patrz zakładka: Procedura recenzowania). Zamieszczone w czasopiśmie prace dostępne są również nieodpłatnie na stronie internetowej czasopisma. Podstawowym językiem czasopisma jest język angielski.

Przesyłane do czasopisma prace powinny spełniać poniższe zasady:

 1. Format nadsyłanych prac. Prace do publikacji w Problems of Forensic Sciences należy złożyć poprzez Panel Redakcyjny  w formie elektronicznej (artykuły w plikach *.doc lub *.docx, ryciny – patrz pkt. 4c). W treści wiadomości załączonej do zgłoszenia powinna znaleźć się również lista co najmniej czterech sugerowanych recenzentów danej pracy (specjalistów w danej dziedzinie) wraz z ich danymi kontaktowymi.

 2.  Dziedzina i język pracy:

  • redakcja przyjmuje prace doświadczalne i poglądowe, kazuistyczne, metodologiczne oraz doniesienia (o ile zawierają nowe, ważne informacje) z zakresu szeroko rozumianych nauk sądowych, m.in. toksykologii, genetyki sądowej, medycyny sądowej, kryminalistyki, psychologii i psychiatrii sądowej, badania wypadków drogowych oraz prace z zakresu nauk pokrewnych;

  • prace muszą być napisane w języku angielskim lub polskim, a po uzyskaniu pozytywnej recenzji drukowane są w języku angielskim i polskim. Przekładu dokonuje redakcja.

 3. Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1 arkusza autorskiego (40 000 znaków wraz ze spacjami). W uzasadnionych przypadkach Redakcja może przyjąć do druku prace obszerniejsze.

 4.  Artykuł powinien zawierać:

  1. Informację o autorach. Autorzy powinni zamieścić:
   • imię i nazwisko oraz stopień/tytuł naukowy;
   • afiliację;
   • adres e-mail;
   • numer telefonu;
   • pełne dane do korespondencji.

  2.  Streszczenie. Autorzy zobowiązani są do umieszczenia na początku artykułu streszczenia w języku angielskim o objętości nie większej niż 20 wersów, zawierającego 6 obowiązkowych elementów:
   • cel artykułu;rodzaj wykorzystanej metodologii badawczej/podejścia badawczego;
   • główne wyniki badań/analiz;
   • implikacje praktyczne dla nauk sądowych;
   • 3–6 słów kluczowych.

  3.  Ryciny i tabele dołączane do artykułu muszą spełniać następujące warunki:
   • akceptujemy pliki: graficzne w formatach *.bmp, *.jpg, *.tif o rozdzielczości obrazu 300–400 dpi, pliki *.eps lub pliki programów takich, jak: Corel Draw, Excel, itp.;
   • numery tabel oraz rycin oznacza się cyframi arabskimi;
   • zarówno ryciny, jak i tabele powinny być opisane w języku angielskim;
   • ryciny i tabele publikowane są wyłącznie w wersji anglojęzycznej artykułu.

  4. Literaturę cytowaną. Odsyłacze w tekście do cytowanych prac powinny być zgodne ze standardami systemu vancouverskiego (Vancouver system), a więc:

   1. Format cytowań

    Cytowania są ponumerowane w kolejności występowania w tekście, oznaczane są cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych [1]. Imiona autorów skracane są do maksymalnie dwóch inicjałów.

   2. Artykuły w czasopismach
    Leurs R, Church MK, Taglialatela M. H1-antihistamines: inverse agonism, anti-inflammatory actions and cardiac effects. Clin Exp Allergy. 2002 Apr;32(4):489-98.

    Jeśli czasopismo prowadzi ciągła numerację stron w całej objętości, miesiące i numer może zostać pominięty:
    Thomas MC. Diuretics, ACE inhibitors and NSAIDs – the triple whammy. Med J Aust. 2000;172:184–185.

    Jeśli artykuł został napisany przez więcej niż sześciu autorów po szóstym wpisywane jest et al.:
    Guilbert TW, Morgan WJ, Zeiger RS, Mauger DT, Boehmer SJ, Szefler SJ, et al. Long-term inhaled corticosteroids in preschool children at high risk for asthma. N Engl J Med. 11 May 2006;354(19):1985–97.

   3. Książki

    Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Moore PK. Pharmacology. 5th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2003.

    Jeśli autorzy są redaktorami:
    Beers MH, Porter RS, Jones TV, Kaplan JL, Berkwits M, editors. The Merck manual of diagnosis and therapy. 18th ed. Whitehouse Station (NJ): Merck Research Laboratories; 2006.

    Jeśli cytowanie dotyczy rozdziału w redagowanej publikacji:
    Glennon RA, Dukat M. Serotonin receptors and drugs affecting serotonergic neurotransmission. In: Williams DA, Lemke TL, editors. Foye's principles of medicinal chemistry. 5th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2002.

   4. Materiały elektroniczne
    World Health Organization (WHO). Mortality country fact sheet 2006 [internet]. Geneva: WHO; 2006. Available from: www.who.int/whosis/mort_emro_pak_pakistan.pdf.

   5. Wykaz piśmiennictwa publikowany jest wyłącznie w wersji anglojęzycznej artykułu.

 5. Redakcja nie płaci honorarium autorskiego za publikowane teksty.

 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania niezbędnych poprawek, skrótów, zmiany tytułów i innych zmian redakcyjnych bez zgody autora. Prosimy o szczególną dbałość o prawidłową pisownię wszystkich wymienianych w artykule nazwisk, imion, tytułów cytowanych pozycji, dat, liczb, danych statystycznych, miar, wag itp.

 7. Nadesłanie artykułu do publikacji jest równoznaczne z deklaracją, że artykuł nie był jeszcze publikowany i został napisany z poszanowaniem praw autorskich innych twórców. Redakcja nie będzie przyjmować artykułów wysyłanych jednocześnie do kilku wydawców i wszystkie takie artykuły, a także inne, nadesłane w przyszłości przez tego samego autora (autorów), będą odsyłane. Nadesłanie artykułu oznacza także, że autor (autorzy) wyrażają zgodę na jego publikację i zgadzają się na przeniesienie wyłącznego prawa do korzystania przez Wydawcę z autorskich praw majątkowych, w tym utrwalania i rozpowszechniania utworu w postaci drukowanej oraz elektronicznej na różnych nośnikach, także w systemach baz danych i sieci internetowej.

 8. Nadesłane teksty po wstępnej ocenie i selekcji dokonywanej przez redaktorów tematycznych będących członkami Komitetu Redakcyjnego podlegają recenzji (patrz: Procedura recenzowania) przez dwóch recenzentów według formularza, który zawiera pytania dotyczące wartości naukowej pracy, istotnych elementów nowości, poprawnego i zadowalającego przedstawienia metodologii, rzetelności i klarowności przedstawienia wyników oraz ich interpretacji i wniosków, a także właściwego i zawierającego niezbędne pozycje doboru literatury.

Brak opłat za publikowanie

Czasopismo nie pobiera opłat za złożenie, publikację, recenzję, procedowanie artykułów.