FAQ

Problems of Forensic Sciences

Procedura recenzowania

Opis procedury

Procedura recenzowania tekstów przesyłanych do publikacji w czasopiśmie Problems of Forensic Sciences uwzględnia zalecenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczące dobrych praktyk w procedurach recenzyjnych w nauce. W redakcji PFS obowiązuje następujący tryb postępowania:

 1. Kwalifikacja artykułu do recenzji przez Komitet Redakcyjny PFS pod kątem spełniania następujących wymagań:
  • objętość nie większa niż 1 arkusz wydawniczy;
  • streszczenie w języku angielskim, nie może ono przekroczyć 20 wersów;
  • słowa kluczowe w języku angielskim (3–6 słów);
  • afiliacje wszystkich autorów wraz z adresem mailowym, adresem pocztowym do korespondencji i telefonem kontaktowym autora odpowiedzialnego za korespondencję;
  • wypełnione przez wszystkich współautorów formularze oświadczenia o wkładzie poszczególnych autorów w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych przy przygotowywaniu publikacji (jest to tzw. procedura zapobiegająca ghostwritingghost authorship), a odpowiedzialność za prawdziwość oświadczenia spada na autora zgłaszającego tekst.

 2. Wstępnej kwalifikacji artykułów do recenzji dokonują redaktorzy tematyczni będący członkami Komitetu Redakcyjnego PFS.

 3. Do oceny artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów polskich i (lub) zagranicznych.

 4. Autorzy nadsyłający swoje prace powinni załączyć do wiadomości listę co najmniej czterech sugerowanych recenzentów wraz z ich danymi kontaktowymi. Redakcja zastrzega sobie jednak swobodę w ostatecznym wyborze recenzentów.

 5. Recenzenci są kompetentni w danej dziedzinie oraz posiadają odpowiedni dorobek naukowy.

 6. Recenzenci nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy.

 7. Redakcja stosuje zasadę double blind review i przestrzega, aby recenzenci i autorzy nie znali swoich tożsamości.

 8. W przypadku, gdy grono specjalistów w danej dziedzinie jest zbyt wąskie, aby zachować zasadę zawartą w punkcie 5. lub 6., może mieć miejsce odstępstwo od tej zasady. Wówczas recenzenci proszeni są o podpisanie oświadczenia o niewystępowaniu konfliktu interesów (tj. pokrewieństwa do drugiego stopnia, związków prawnych, relacji osobistych, relacji podległości zawodowej lub bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji).

 9. Redakcja pozostawia recenzentom swobodę w podjęciu decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji.

 10. Recenzenci są zobowiązani do poufności aż do momentu publikacji recenzowanego tekstu.

 11. Wzór formularza recenzji znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Umowy, formularze”.

 12. Recenzent przekazuje Redakcji PFS recenzję sporządzoną w postaci elektronicznej oraz w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji przez 2 lata. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu artykułu do publikacji.

 13. Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie spełniają merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej i nie są zgodne z przesłanym wzorem recenzji.

 14. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu, który ma obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i poprawić tekst. Natomiast recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

 15. Jeśli autor nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich. Autor akceptuje, że nieprzyjęcie uwag recenzenta może skutkować odrzuceniem artykułu. Ostateczną decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny przy wsparciu członków Komitetu Redakcyjnego PFS na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

 16. Wersją podstawową publikacji jest forma drukowana. Autor, wyrażając zgodę na druk tekstu w Problems of Forensic Sciences, godzi się jednocześnie na publikację wersji elektronicznej on-line na stronie Wydawnictwa.

 17. Raz w roku Redakcja PFS zamieszcza w wersji drukowanej, a w sposób ciągły na stronie internetowej, uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.