FAQ

Labor et Educatio

The Right to Work in International Law of the Twentieth Century

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 25 - 36

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.002.10229

Autorzy

Marek Klimek
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5908-4112 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Ensuring the observance of human rights is a challenge faced by both international and domestic entities. This paper focuses on one of the individual’s most important social rights, i.e. the right to work. The most essential international legislation of the twentieth century is discussed in the context of the aforementioned right. It occupies a special place in the documents of the United Nations, the International Labour Organisation, as well as the Council of Europe. Moreover, the Catholic social doctrine (especially John Paul II’s teaching) emphasizes a person’s right to work, which not only ensures their and their family’s livelihood, but also facilitates their comprehensive development.

Bibliografia

Banaszak, B., Bisztyga, A., Complak, K., Jabłoński, M., Wieruszewski, R., Wójtowicz, K. (2003). System ochrony praw człowieka. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Chroma, D. (2014). Geneza prawa do pracy w prawie międzynarodowym i krajowym. Acta Erasmiana. Z badań nad prawem i administracją. 8, 229–240.

Jan Paweł II (1995). Encyclika Laborem Exercens. Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej.

Januszek, H., Sikora, J. (1994). Socjologia pracy. Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.

Klimek, M. (2010). Ochrona praw kobiet w systemie prawa międzynarodowego XX wieku. In: Witkowska-Paleń, A., Maciaszek, J. (eds.), Kobieta we współczesnym społeczeństwie, (p. 27–42). Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie. Instytut Socjologii.

Kuźniar, R. (1992). O prawach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Leon XIII, Encyklika Rerum Novarum. (1891). Retrieved from: http://www.mop.pl/doc/html/encykliki/Rerum%20novarum.htm

Motyka, K. (1999). Prawa człowieka. Wprowadzenie. Wybór źródeł. Lublin: Wydawnictwo „Morpol”.

Sillamy, N. (1994). Słownik psychologii. Katowice: Wydawnictwo Książnica.

Strzeszewski, Cz. (1994). Katolicka nauka społeczna. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.

The Charter of the United Nations. (1945). Retrieved from: http://www.un.org/en/charter-united-nations/

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws of 1997, no. 78, item 483).

The EU Charter of Fundamental Rights. (2000). Retrieved from: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf

The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. (1950). Retrieved from: https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf

The European Social Charter. (1961). Retrieved from: https://rm.coe.int/168006b642

The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. (1966). Retrieved from: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx

The UN Universal Declaration of Human Rights. (1948). Retrieved from: http://www.un.org/en/udhrbook/pdf/udhr_booklet_en_web.pdf

Wratny, J. (2005). Obecność prawa do pracy w prawie międzynarodowym i europejskim. In: Mazur, J. (ed.), Prawo do pracy a polityka społeczna, (p. 41–48). Lublin: Wydawnictwo KUL.

Zamorska, K. (2006). Prawo do pracy. In: Florczak, A., Bolechow, B. (eds.), Prawa i wolności I i II generacji, (p. 359–377). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Zamorska, K. (2009). Prawa społeczne w Unii Europejskiej. In: Florczak, A. (ed.), Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, (p. 143–161). Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 25 - 36

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Right to Work in International Law of the Twentieth Century

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-5908-4112

Marek Klimek
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0001-5908-4112 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 25.06.2018

Zaakceptowano: 23.11.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marek Klimek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1409

Liczba pobrań: 943