FAQ

Labor et Educatio

The Importance of Work in Prison Isolation Conditions: the Polish Aspect

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 117 - 128

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.009.10236

Autorzy

,
Piotr Tomasz Nowakowski
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-1578-6707 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Mariusz Gajewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-8084-6537 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The paper touches upon the issue of work of persons serving a sentence in Polish penitentiaries. The authors state that a prison is an example of a total institution. Discussing legal, psychological and pedagogical aspects of human work, the specificity of convict labour was analysed considering convicts’ vocational activation, as well as tangible and intangible benefits arising out of the employment undertaken. Ethical and social aspects of work in prison isolation conditions were listed as well. 

Bibliografia

Ciosek, M. (2003). Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis.

Dłubacz, W. (2003). Antropologiczny wymiar pracy. In: W. Dłubacz (ed.), Człowiek – praca – globalizacja. (s. 11–15). Nowy Sącz: Civitas Christiana.

Gajewski, M. (2018). Samotność w społeczeństwie wielokulturowym. Wskazówki dla praktyki terapeutycznej. In: M. Gajewski, Z. Dołęga (eds.), Społeczne i osobiste przestrzenie samotności (pp. 83–101). Warszawa & Milanówek: Centrum Profilaktyki Społecznej & Oficyna Wydawnicza von Velke.

Gavin, H. (2013). Criminological and forensic psychology. London: SAGE.

Gillespie, W. (2003). Prisonization: individual and institutional factors affecting inmate conduct. New York: LFB Scholarly Publishing.

Glińska-Lachowicz, A. (2008). Praca jako forma oddziaływań resocjalizacyjnych w polskim systemie penitencjarnym po 1925 r. In: Z. Jasiński (ed.), W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa (s. 223–260). Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

Goffman, E. (2007). Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates. New Brunswick, NJ: Aldine Transaction.

Grabias, J. (2006). Wolontariat – Praca społeczna jako alternatywa dla kary pozbawienia wolności. In: F. Kozaczuk (ed.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich (s. 209–216). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Johnsen, B., Granheim, P.K., & Helgesen, J. (2011). Exceptional prison conditions and the quality of prison life: Prison size and prison culture in Norwegian closed prisons. European Journal of Criminology, 8(6), 515–529.

Kozaczuk, F. (2009). Determinanty skutecznej resocjalizacji w opinii skazanych i wychowawców. In: F. Kozaczuk (ed.), Prawne i socjokulturowe uwarunkowania profilaktyki społecznej i resocjalizacji (s. 318–330). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kuźma, Z. (2000). Sytuacja tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach art. 88 § 3 kkw. Biuletyn RPO. Materiały, 42.

Machel, H. (2003). Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna. Gdańsk: Arche.

Machel, H. (2007). Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Neal, T.M.S. (2018). Forensic psychology and correctional psychology: Distinct but related subfields of psychological science and practice. The American Psychologist, 73(5), 651–662.

Nowakowski, P.T. (2005). Psychologiczno-pedagogiczne aspekty środowiska pracy. In: M. Czapka (ed.), Psychospołeczne i pedagogiczne uwarunkowania pracy (s. 39–56). Bytom: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji.

Odyniec, A. (2008). Praca skazanych w jednostkach penitencjarnych we Francji i Hiszpanii a nasza polska rzeczywistość. In: F. Kozaczuk (ed.), Efektywność oddziaływań resocjalizacyjnych (s. 383–391). Rzeszów: Wydawnictwo. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ostrowska, K. (2010). Integralne podejście do resocjalizacji skazanego. In: S. Bębas (ed.), Współczesne oblicze resocjalizacji penitencjarnej (s. 257–265). Radom: Wyższa Szkoła Handlowa.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. (2014, November). Model aktywizacji zawodowej i społecznej osób skazanych z wykorzystaniem narzędzi z obszaru ekonomii społecznej realizowany w ramach Programu “Ekonomia ku Wolności”. Retrieved from http://www.stajniaiskra.pl/Model_Ekonomia_ku_Wolnosci.pdf/.

Pawela, S. (2007). Prawo karne wykonawcze: zarys wykładu. Warszawa & Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Potępa, M. (2005, April). CREIN – program reintegracji zawodowej i społecznej skazanych kobiet, the paper delivered at the academic conference “Teoria i praktyka penitencjarna”, Popowo nad Bugiem.

Pstrąg, D. (2014). Praca w procesie readaptacji społecznej skazanych. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 33, 148–164.

Rekosz, E. (2010). Przygotowanie skazanych do zwolnienia. Wyniki badań na temat oddziaływań penitencjarnych w polskich zakładach karnych. Analizy, Raporty, Ekspertyzy, 3(32), 1–25.

Siegel, L.J, Welsh, B.C., Senna, J.J. (2006). Juvenile delinquency: theory, practice, and law. Belmont: Thomson/Wadsworth.

Służba Więzienna. (2018, December). Program “Praca dla więźniów”. Retrieved from https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow/. 

Urban, B. (2005). Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wakefield, S., & Apel, R. (2016). Criminal justice and the life course. In: M. J. Shanahan, J. T. Mortimer, & M. Kilpatrick Johnson (eds.), Handbook of the life course. Handbooks of sociology and social research (pp. 301–319). Cham: Springer International Publishing.

Wexler, H.K., & Prendergast, M.L. (2010). Therapeutic communities in United States’ prisons: Effectiveness and challenges. Therapeutic Communities, 31(2), 157– 175.

Węgrzyn-Białogłowicz, K. (2006). Warsztaty twórcze w pracy wychowawczo-terapeutycznej z nieletnimi. In: F. Kozaczuk (ed.), Optymalizacja oddziaływań resocjalizacyjnych w Polsce i w niektórych krajach europejskich (s. 247–254). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Wróbel-Chmiel, A. (2017). Praca w warunkach izolacji więziennej a poczucie sensu życia skazanych odbywających kary długoterminowe. Probacja, 1, 69–89.

Wrzosek, I. (2011). Wykorzystanie pracy jako formy wpływu resocjalizacyjnego w działalności wybranych placówek penitencjarnych i resocjalizacyjnych na terenie południowo-wschodniej Polski (bachelor’s thesis). Stalowa Wola: Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie.

Żywica, R. (2012). Oddziaływanie przez pracę w warunkach izolacji więziennej. Przegląd Naukowo-Metodyczny “Edukacja dla Bezpieczeństwa”, 5(1), 63–72. Legal acts Act dated 6 June 1997 – Executive Penal Code (Journal of Laws of 2019, item 125, consolidated text).

Act dated 28 August 1997 on the employment of persons in custody (Journal of Laws of 2017, item 2151, consolidated text). 

Regulation of the Minister of Justice dated 12 August 1998 on the rules and regulations of administering a custodial penalty (Journal of Laws of 1998, No. 111, item 699).

Regulations of the Minister of Justice dated 9 February 2004 on specific rules of employment of convicts (Journal of Laws of 2018, item 1887, consolidated text).

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 117 - 128

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Importance of Work in Prison Isolation Conditions: the Polish Aspect

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-1578-6707

Piotr Tomasz Nowakowski
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-1578-6707 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

https://orcid.org/0000-0002-8084-6537

Mariusz Gajewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0002-8084-6537 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 25.08.2018

Zaakceptowano: 07.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Piotr Tomasz Nowakowski (Autor) - 50%
Mariusz Gajewski (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1515

Liczba pobrań: 994