FAQ

Filozoficzne Problemy Edukacji

Logo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Misja czasopisma

Nasza misja

"Filozoficzne Problemy Edukacji" to recenzowane czasopismo naukowe (rocznik), którego problematyka dotyczy zagadnień filozoficznych w zakresie problemów związanych z edukacją (w tym: z wychowaniem). W ten sposób wyznaczony obszar zainteresowań badawczych obejmuje takie dziedziny jak filozofia edukacji, pedagogika filozoficzna czy pedagogika ogólna. W założeniu czasopismo podejmuje studia z pogranicza nauk humanistycznych i społecznych, koncentrując się w głównej mierze na kwestiach filozoficzno-teoretycznych, jednocześnie nie odrzucając zagadnień związanych z możliwością ich praktycznego zastosowania. Teksty publikowane na jego łamach mają zatem charakter interdyscyplinarny, ukazując szeroki wachlarz zagadnień i problemów związanych ze wspomnianą perspektywą.
 

Wskazany wyżej obszar zainteresowań może być podejmowany w ramach różnorodnych perspektyw i tradycji filozoficznych. Nie wartościując tych podejść, czasopismo stanowi otwarte pole dla publikacji badań podejmowanych zarówno w nurcie analitycznym jak i realistycznym, fenomenologicznym czy hermeneutycznym. Dotyczy zarówno ich wersji deskryptywnych jak i normatywnych, takich jak m.in. pedagogika krytyczna, liberalna czy emancypacyjna. Naszym celem jest (1) promowanie i upowszechnianie badań filozoficznych w obrębie problematyki związanej z edukacją (wychowaniem); (2) ukazanie możliwości wykorzystania analizy filozoficznej w badaniach nad tą problematyką oraz możliwości aplikacji koncepcji filozoficznych na grunt pedagogiki; (3) rozwijanie filozoficznej debaty (w tym: polemiki) dotyczącej edukacji; (4) integrowanie środowiska badaczy związanych z omawianą dziedziną.
 

Czasopismo wydawane jest w formie cyfrowej (wybrane numery w papierowej). Proponujemy następujące główne działy tematyczne: (1) artykuły i rozprawy; (2) polemiki; (3) recenzje; akceptujemy również tłumaczenia tekstów, sprawozdania oraz głosy w dyskusji. Do współpracy zapraszamy badaczy, których obszar zainteresowań naukowych dotyczy wyżej wymienionego zakresu.