FAQ

Acta Protozoologica

Jagiellonian University logo

Volume 52, Issue 1

2013 Next

Publication date: 21.04.2013

Licence: None

Editorial team

Editor-in-Chief Krzysztof Wiąckowski Orcid

Issue content

Hongbo Pan, Honggang Ma, Xiaozhong Hu, Khaled A. S. Al-Rasheid, Saleh A. Al-Farraj

Acta Protozoologica, Volume 52, Issue 1, 2013, pp. 25 - 33

https://doi.org/10.4467/16890027AP.13.003.0831
Read more Next

Xuming Pan, Weiwei Liu, Zhenzhen Yi, Xinpeng Fan, Khaled A. S. Al-Rasheid, Xiaofeng Lin

Acta Protozoologica, Volume 52, Issue 1, 2013, pp. 35 - 49

https://doi.org/10.4467/16890027AP.13.004.0832
Read more Next