FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Zatrudnianie pracowników domowych w Polsce – stan obecny i perspektywy zmian

Data publikacji: 14.03.2018

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), Tom 25 Zeszyt 1, s. 77 - 94

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.18.006.8278

Autorzy

Agata Ludera-Ruszel
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-4433-5884 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Employment of Domestic Workers in Poland – the Current Situation and Perspectives for Changes

The growing importance of domestic services in modern global economy does not help improve the situation of domestic workers on the labour market. The working conditions of domestic workers are far from those that are necessary for the implementation of the right to decent work. One of the main barriers in the present situation is the lack of legal recognition of domestic work in many national legal systems. Domestic workers are one of the least protected groups of workers. The aim of this paper is to present the terms and conditions of employment of domestic workers in the light of the existing law in Poland as well as under the proposals set out in the draft of the Labour Code developed by the Labour Law Codification Committee in the years 2002–2006.
 
JEL:  K31
ASJC: 3309

Bibliografia

Albin F., Mantouvalou V., The ILO convention on domestic workers: From the shadows to the light, Industrial Law Journal 2012, 1, wyd. 1.

Baran K.W., System prawa pracy, t. VI,Procesowe prawo pracy, Warszawa 2016.

Committee on Women’s Rights and Gender Equality, Report on women domestic workers and carers in the EU, 5.04.2016 r.(2015/2094(INI)); http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2016-0053&language=EN (dostęp: 9.01.2017).

Chabot A., Nowe formy zatrudnienia. Kierunki rozwoju i nowelizacji, Warszawa 1997.

du Toit D., Huysamen E., Implementing domestic workers’ labour rights in a framework of transformative constitutionalism,w: Exloited, Undervaluated and Essential: Domestic Workers and the Realisation of their Rights, D. du Toit (red.), Pretoria University Law Press 2013.

Decent Work for Domestic Workers. The state of labour rights, social protection and trade union initiatives in Europe.An ACTRAV/ITC-ILO report realized in cooperation with ETUC and EFFA; www.ilo.org/wcms5/groups/public/---actrav/documents/publication/wcms_218133.pdf (dostęp: 12.01.2017).

Decent Work Agenda, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 kwietnia 2008 r. – European Parliament Resolution on promoting decent work for all, (OJ C 102E).

Domestic workers across the world: Global and region al statistics and the extent of legal protection, International Office, Geneva 2013.

Dral A., Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa 2009.

Fauve-Chamoux A., Lang P.,Domestic service and the formation of European identity: Understanding the globalization of domestic work, 16th–21st centuries, Bern 2004.

Frey D.F., Decent work for all: A holistic human rights approach, American University International Law Review 2011, 26 (2).

Hobden C., Improving working conditions for domestic workers: Organizing, coordinated action and bargaining, Labour Relations and Collective Bargaining 2015, Issue Brief No. 2, International Labour Office.

International Labour Office,Decent Work for Domestic Workers: Report IV(1), Geneva 2009.

Jahnstone J., Organising Domestic Workers: For Decent Work and the ILO Convention No. 189, Thesis submitted for the Master Degree in International Social Welfare and Health Policy, Autumn Term 2012/2013, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Faculty of Social Sciences; https://core.ac.uk/download/pdf/35074295.pdf (dostęp: 11.01.2017).

Komunikat Komisji Europejskiej do Rady i Komitetu Regionów z dnia 24 maja 2006 r. – Communication from the Commission to the Council, the European Committee of the Regions of 24 may 2006 Promoting decent work for all – the EU contribution to the implementation of the decent work agenda in the world (COM(2006)0249).

Mantouvalou V., The many faces of slavery: The example of domestic work, Global Dialogue 2012, 4, wyd. 2.

Oelz M., Rani U., Domestic work, wages, and gender equality: Lessons from developing countries, International Labour Office, Gender, Equality and Diversity Branch (GED), Geneva 2015 (Working paper, No. 5/2015).

Pape K., ILO Convention C 189 – a good start for the protection of domestic workers: An insider’s view, Progress in Development Studies 2016, 16 (2).

Skąpski M., Funkcje procesowego prawa pracy, w: System prawa pracy, t. VI,Procesowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2016.

Sobczyk A., Telepraca w prawie polskim, Warszawa 2009.

Social protection for domestic workers: Key policy trends and statistics, International Labour Office, Social Protection Department (SOCPRO), Geneva 2016 (Social protection policy paper, No. 16).

Vosko L., ‘Decent work’: The shifting role of the ILO and the struggle for global social justice, Global Social Policy 2002, 2 (1).

Zięba-Załucka H., Prawo do pracy jako przedmiot regulacji konstytucyjnych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, 2.

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 25 (2018), s. 77 - 94

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Employment of Domestic Workers in Poland – the Current Situation and Perspectives for Changes

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4433-5884

Agata Ludera-Ruszel
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-4433-5884 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

Publikacja: 14.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Agata Ludera-Ruszel (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1344

Liczba pobrań: 860