FAQ

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Jagiellonian University logo

Kontrowersje wokół przetwarzania niektórych rodzajów danych osobowych kandydatów na pracowników na żądanie potencjalnego pracodawcy

Data publikacji: 21.06.2023

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), Zeszyt 2, s. 107 - 122

https://doi.org/10.4467/25444654SPP.23.008.17889

Autorzy

Magdalena Rycak
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-2849-4511 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Controversies surrounding the processing of certain types of personal data of candidates for employees at the request of a potential employer

The article discusses the topic of obtaining by employers information concerning their future employees in the provisions on the protection of personal data applicable in Poland. The main research problem is to determine whether the processing of personal data of candidates for employees at the request of a potential employer has been regulated in the provisions of the Labor Code in a way that allows for their unambiguous interpretation and does not create an opportunity to discriminate candidates for employees in the course of recruitment processes. The first part of the article describes the general principles of the processing of personal data of candidates for employees and the general principles of the protection of personal data of candidates for employees processed at the request of a potential employer. The following sections focus on more detailed problems, such as: the processing of personal data of a candidate for an employee regarding education, professional qualifications and the course of previous employment, or the processing by a potential employer of the date of birth and PESEL number and residence address of a candidate for an employee. The summing-up includes the most important de lege lata and de lege ferenda conclusions resulting from the conducted considerations.

ASJC: 3308, JEL: K31

Bibliografia

Baszczak Ł., Trojanowska M., Wincewicz-Price A., Zyzik R. (2021) Dyskryminacja ze względu na wiek na polskim rynku pracy – diagnoza, Warszawa.

Dörre-Nowak D. (2005) Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosunkiem pracy zagadnienia wybrane, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”.

Gersdorf M. (2005) Kilka uwag praktycznych o ochronie danych osobowych pracownika, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 8.

Jackowiak U. (1994) Kwalifikacje pracownicze w stosunku pracy, Gdańsk. Jaśkowski K., Maniewska E. (2009) Kodeks pracy. Komentarz, t. 1, Warszawa.

Kawa P. (2007) Kapitał ludzki jako czynnik wzrostu gospodarczego w ujęciu nowych teorii wzrostu [w:] D. Kopycińska (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce, Szczecin.

Kopff A. (1972) Koncepcja prawa do intymności i do prywatności życia osobistego (zagadnienia konstrukcyjne), „Studia Cywilistyczne”, t. 20.

Król H., Ludwiczyński A. (2006) Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa.

Liszcz T. (2017) Umowa o pracę [w:] G. Goździewicz (red.), Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, Warszawa (seria: System Prawa Pracy, t. 2).

Lubasz D., Sęczkowski D. (2016) Nowe europejskie przepisy o ochronie danych osobowych – przygotowania do wdrożenia czas zacząć, „Compliance”, nr 3.

Segado E.F. (2001) Godność człowieka jako najwyższa wartość porządku prawnego w Hiszpanii [w:] K. Complak (red.), Godność człowieka jako kategoria prawa, Wrocław.

Skrzypek E. (2009) Wiedza jako czynnik sukcesu w nowej gospodarce [w:] E. Skrzypek, A. Sokół (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim w gospodarce opartej na wiedzy, Warszawa.

Wajda A. (2003) Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Warszawa. Wujczyk M. (2012) Prawo pracownika do ochrony prywatności, Warszawa.

Wujczyk M. (2017) Podmioty prawa pracy [w:] K.W. Baran (red.), Część ogólna, Warszawa (seria: System Prawa Pracy, t. 1).

 

Źródła internetowe

Obowiązki pracodawcy wynikające z RODO (2020) „Ubezpieczenia i Prawo Pracy”, nr 18, dodatek nr 17, https://czasopismaksiegowych.gofin.pl/ubezpieczenia-i-prawo-pracy/5753/spis-tresci (dostęp: 11.04.2023).

Sytuacja osób starszych w Polsce w 2020 r., GUS, Warszawa, Białystok 2021.

UODO (2018) Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców, https://orka.sejm.gov.pl/BOP_info.nsf/0/43826AB057FD3661C125832E00368D2F/%24File/Poradnik%20dotycz%C3%84%E2%80%A6cy%20zatrudnienia.pdf (dostęp: 11.04.2023).

 

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z 4 października 2000 roku, I PKN 61/00, „Prawo Pracy” 2001, nr 5, poz. 33.

Wyrok Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2017 roku, I PK 25/16, OSP 2018, nr 3, poz. 29.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 lutego 2002 roku, U 3/01, OTK ZU-A 2002, nr 1, poz. 3.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 listopada 2002 roku, K 41/02, OTK ZU-A 2002, nr 6, poz. 83.

 

Akty prawa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 2023, poz. 607 tekst jedn.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 marca 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz.U. 2015, poz. 457.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 2016, nr 119/1.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 kwietnia 2017 roku w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią, Dz.U. 2017, poz. 796.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2022, poz. 1360 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2022, poz. 1510 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela, Dz.U. 2021, poz. 1762 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, Dz.U. 2022, poz. 1061 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, Dz.U. 2022, poz. 1138 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, Dz.U. 2022, poz. 437 tekst jedn.

Ustawa z 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym, Dz.U. 2023, poz. 159 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych, Dz.U. 2020, poz. 129 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, Dz.U. 2022, poz. 1876 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe, Dz.U. 2021, poz. 1082 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z 12 kwietnia 2018 roku o zasadach pozyskiwania informacji o niekaralności osób ubiegających się o zatrudnienie i osób zatrudnionych w podmiotach sektora finansowego, Dz.U. 2022, poz. 2190 tekst jedn.

Ustawa z 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2022, poz. 574 tekst jedn. ze zm.

Informacje

Informacje: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 30 (2023), s. 107 - 122

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:
Controversies surrounding the processing of certain types of personal data of candidates for employees at the request of a potential employer

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-2849-4511

Magdalena Rycak
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-2849-4511 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Publikacja: 21.06.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Magdalena Rycak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 30

Liczba pobrań: 28