FAQ

Studia Historica Gedanensia

Procedura recenzowania

Opis procedury

 1. Zasady recenzowania publikacji w czasopiśmie „Studia Historica Gedanensia” są zgodne z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny nadesłanych artykułów. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia artykułów oraz skrócenia tekstów, które nie spełniają wymogów redakcyjnych.

 3. Zasady kwalifikowania publikacji przez recenzentów:
  1. Wszystkie materiały przeznaczone do publikacji w kolejnych tomach poddawane są ocenie dwóch recenzentów, których afiliacja jest różna od afiliacji redaktora naczelnego SHG.

  2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej (różnej od instytucji, w której afiliowany jest autor).

  3. Przesyłając materiały do recenzji redakcja przestrzega reguły podwójnej anonimowości (autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości, tzw. double-blind review).

  4. Recenzje sporządzane są w formie pisemnej i zawierają jednoznaczne wnioski co do dopuszczenia artykułów do publikacji lub ich odrzucenia.

  5. Przy ocenie publikacji złożonych do druku powinny być brane pod uwagę takie czynniki jak oryginalność pracy, wartość merytoryczna, baza źródłowa, wykorzystana literatura oraz warsztat naukowy.

  6. Autorzy są informowani o wyniku dokonanych recenzji oraz otrzymują je do wglądu.

  7. Lista recenzentów współpracujących z SHG publikowana jest na stronie internetowej czasopisma i aktualizowana raz do roku.