Zapora „ghostwriting”

Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting” (wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia udziału), „guest authorship” (udział współautora jest znikomy) redakcja zobowiązuje autora(ów) publikacji do:

 1. ujawnienia wkładu merytorycznego wszystkich osób w powstanie publikacji z podaniem ich afiliacji;
 2. podania informacji o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów („financial disclosure”).

 

„Ghostwriting”, „guest authorship” są przejawem nierzetelności naukowej. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.).

 

 

Nota edytorska

Teksty należy przesyłać na adres Redakcji SHG w wersji elektronicznej, w pliku tekstowym (doc lub docx). Objętość artykułu nie powinna przekraczać 1,5 arkusza wydawniczego (około 30 stron maszynopisu). Prosimy o dołączenie streszczenia nieprzekraczającego pół strony maszynopisu. Prosimy formatować tekst według podanych poniżej zasad:

 1. Czcionka Times New Roman, 12

 2. Interlinia 1,5 wiersza, akapity 2,5 cm

 3. Pierwsza strona: imię nazwisko autora/ki, afiliacja, pusty wiersz, tytuł tekstu (z wyrównaniem do środka), pusty wiersz, tekst główny

 4. Tekst wyjustowany

 5. Paginacja na dole strony

 6. Zapis dat w tekście głównym i przypisach:
  1. rok: w 1972 r.
  2. zapis miesiąca słownie: 6 marca 1968 r. (w przypisie zapis skrócony: 6 III 1968)
  3. przedziały czasowe: 8 maja­­­­­–26 czerwca 1927 r., w latach 1921–1924
  4. stulecia: w wieku XVII, w XVII w.

 7. Przypisy dolne. Zasady konstrukcji przypisów (na podstawie Chicago Manual of Style)
  1. Jeden autor:
   Jerzy Kochanowski, Tylnymi drzwiami. „Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (Warszawa: Wydawnictwo Neriton, 2010), 99–100.
   Kochanowski, Tylnymi drzwiami, 34.

  2. Rozdział w książce:
   Marcin Zaremba, „Drugi stopień drabiny. Kult pierwszych sekretarzy w Polsce”, w PRL. Trwanie i zmiana, red. Dariusz Stola i Marcin Zaremba (Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, 2003), 42.
   Zaremba, „Drugi stopień drabiny”, 50–55.

  3. Artykuł w czasopiśmie:
   Halina Parafianowicz, „Mit amerykański i amerykanizacja Czechosłowacji po I wojnie światowej”, Dzieje Najnowsze 3 (2000): 19–24.
   Parafianowicz, „Mit amerykański”, 24.

  4. Archiwalia:
   Autor dokumentu [jeśli istnieje], tytuł dokumentu [jeśli istnieje], data [jeśli możliwe], nazwa archiwum [przy pierwszym cytowaniu podajemy pełną nazwę, a następnie skrót w nawiasie okrągłym], nazwa zespołu akt [przy pierwszym cytowaniu podajemy pełną nazwę, następnie skrót w nawiasie okragłym], numer zespołu akt, numer teczki, numer karty. Przykładowo:
   Franciszek Kotus-Jankowski, Sprawozdanie prezydenta miasta Gdańska za rok 1945, 17 VIII 1945, Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Komitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej (KC PPR), nr 2389, sygn. 2010, k. 59.

 

W przypadku wątpliwości, których nie rozstrzyga powyższa instrukcja, Redakcja SHG prosi o stosowanie zasad Chicago Manual of Style.