FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce

Data publikacji: 15.05.2019

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), Nr 1 (171), s. 85 - 106

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.19.004.10254

Autorzy

,
Dominika Winogrodzka
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →
Izabela Mleczko
Uniwersytet SWPS
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article explores the relationship between international migration and the precarization of work among young migrants from selected medium-sized cities in Poland. The authors analyze, whether international migration allows for a change or, on the contrary, preserves precarious work conditions. This is examined in the context of young people who try to avoid precarization by migrating from their local communities. Theoretical framework of this work concerns “liquid migration”, which is based on the temporariness, flexibility, and unpredictability of life trajectories. In the professional context, “liquid migrants” have to adapt to a flexible, deregulated and increasingly transnational labour market. Such labour markets are associated with specific challenges, one of them being the precarization of work and the fact that contemporary work signifies a number of risks. Based on the empirical material from the “Education-to-domestic and- foreign labor market transitions of youth: The role of local community, peer group and new media” project, the authors are looking for the answer to the questions about the role of migration experience in the process of experiencing work precarization, both in objective and subjective terms.

Bibliografia

Anacka M., Fihel A. (2013), Charakterystyka migrantów powracających do Polski oraz ich aktywność zawodowa na rodzimym rynku pracy, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, 39(4): 57–71.

Anderson B. (2000), Doing the dirty work? The global politics of domestic labour. London: Palgrave  Macmillan.

Anderson B. (2010), Migration, immigration controls and the fashioning of precarious workers. “Work, employment and society”, 24(2), 300–317.

Anderson B., Ruhs M. (2010), Migrant workers: who needs them? A framework for the analysis of staff shortages, immigration, and public policy, w: Ruhs M., Anderson B. (red.) Who Needs Migrant Workers? Labour Shortages, Immigration, and Public Policy. Oxford: Oxford University Press, 15–52.

Bauman Z. (2006), Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bauman Z. (2007), Płynne życie, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Bednarski M., Frieske K. (2012), (red.), Zatrudnienie na czas określony w polskiej gospodarce. Społeczne i ekonomiczne konsekwencje zjawiska, Warszawa: IPiSS.

Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, przeł. K. Pawluś, M. Marody, J. Stawiński, S. Szymański, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Castles S., de Haas H., Miller M.J. (2013), Age of Migration, International Population Movements in the Modern World, Londyn–Nowy Jork: Palgrave Macmillan.

CBOS (2016), Praca za granicą. Komunikat z badań, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/ K_175_16.PDF [dostęp 19 września 2018].

Chiswick B.R., Lee Y.L. (2005), A longitudinal analysis of immigrant occupational mobility: A test of the immigrant assimilation hypothesis, “International Migration Review”, 39(2), 332–353.

Cortis S., Lucas R. (2001), A coincidence of needs? Employers and full-time students, “Employee Relations”, 23 (1), 38–54.

Currie S. (2007), De-skilled and devalued: The labour market experience of Polish migrants in the UK following EU enlargement, “International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations”, 43(1), 83–116.

Doeringer P.B., Piore M. (1970), Internal Labor Markets and Manpower Analysis, Washington: Office of Manpower Research.

Dörre K. (2014), Precarity and Social Disintegration: A Relational Concept, “Journal für Entwicklungspolitik”,  4, 69–89.

Eade J., Drinkwater S., Garapich MP. (2007), Class and ethnicity: Polish Migrant Workers in London. Full Research Report. Swindon: ESRC.

Engbersen G. (2012), Migration transitions in an era of liquid migration, w: Okólski M. (red.), European immigrations: Trends, structures and policy implications, Amsterdam: Amsterdam University Press, 91–105.

Engbersen G. (2018), Liquid Migration and Its Consequences for Local Integration Policies, w: Scholten P., van Ostaijen M. (red.), Between Mobility and Migration. The Multi Level Governance of Intra- European Movement, IMISCOE Research Series, 63–77.

Engbersen G., Snel E. (2013), Liquid migration: Dynamic and fluid patterns of post accession migration flows, w: Glorius B., Grabowska-Lusińska I., Kuvik A. (red.), Mobility in transition: Migration patterns after EU enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press, 21–40.

Engbersen G., Snel E., de Boom J. (2010), A van full of Poles: liquid migration in Eastern and Central European countries, w: Black R., Engbersen G., Okólski M., Pantîru C. (red.), A Continent Moving West? EU Enlargement and Labour Migration from Central and Eastern Europe, Amsterdam: Amsterdam University Press, 115–140.

ETUI (European Trade Union Institute) (2015), Benchmarking Working Europe 2015. Brussels: European Trade Union Institute.

Eurostat LFS http://ec.europa.eu/ eurostat/data/database [dostęp: 20 kwietnia 2016].

EUROSTAT (2018) https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20180316-1 [dostęp: 13 września 2018]

Gdula M. (2014), Klasa średnia i doświadczenia elastyczności, „Polityka Społeczna”, nr. 5–6, 40–45.

Giermanowska E. (2013), Ryzyko elastyczności czy elastyczność ryzyka. Instytucjonalna analiza kontraktów zatrudnienia, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.

Gmaj K., Małek A. (2010), Powroty Polaków po 2004 roku: wyniki badania jakościowego, w: Iglicka K. (red.) Poakcesyjne migracje powrotne Polaków: geneza, przyczyny i konsekwencje, Warszawa: Biuletyn RPO – Materiały nr 69. Zeszyty naukowe, 138–166.

Grabowska I. (w druku, 2019), Otwierając głowy. Migracje i kompetencje społeczne w biegu życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grabowska I., Pustułka P., Juchniewicz N., Sarnowska J., Buler M. (2017), Peer Groups and Migration. Dialoguing Theory and Empirical Research, “Youth Working Papers”, nr 5, Warszawa: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny – Młodzi w Centrum Lab.

Grabowska-Lusińska I. (2012), Migrantów ścieżki zawodowe bez granic, Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Grabowska-Lusińska I. (2013), Anatomy of post-accession migration. How to measure ‘liquidity’ and other patterns of post-accession migration flows, w: Glorius B., Grabowska-Lusińska I,

Kuvik A. (red.), Mobility in transition: Migration patterns after EU enlargement, Amsterdam: Amsterdam University Press, 41–64.

Grabowska-Lusińska I. (2014), Przejście z edukacji na zagraniczny rynek pracy młodych Polaków, „Rocznik Lubuski”, 40, 173–190.

Grabowska-Lusiń ska I., Okó lski M. (2009), Emigracja ostatnia? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

GUS (2016), Pracujący w nietypowych formach zatrudnienia GUS https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/pracujacy-w nietypowych-formach-zatrudnienia,11,1.html [dostęp: 13 lutego 2018]

GUS (2018), Wybrane zagadnienia rynku pracy (liczba osób z minimalnym wynagrodzeniem, samozatrudnieni, umowy zlecenia, o dzieło). Dane za 2016 rok. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia-rynku-pracy-liczba-osob-z-minimalnym-wynagrodzeniem-samozatrudnieni-umowy-zlecenia-o-dzielo-dane-za-2016-rok,9,5.html [dostęp: 25 czerwca 2018]

Hardy J. (2012), Nowy polski kapitalizm, przeł. A. Czarnacka, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.

Iglicka K. (2010), Powroty Polaków po 2004 r. W pętli pułapki migracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

International Labour Organization (2015), ILO Global Estimates on Migrant Workers. Results and Methodology. Special Focus on Migrant Domestic Workers. Geneva: International Labour Organization.

Jaźwińska-Motylska E., Grabowska-Lusińska I. (2013), Podejście jakościowe w badaniach ruchliwości społecznej i karier zawodowych migrantów, w: Jaźwińska-Motylska E. (red.), Kariery i mobilność społeczno-zawodowa migrantów poakcesyjnych, CMR Working Papers nr 65 (123).

Jelonek M. (2015), Młodzi na rynku pracy – polityka publiczna wobec wyzwań związanych z poprawą sytuacji zawodowej osób młodych, w: Górniak J. (red.), Polski rynek pracy – wyzwania i kierunki działań na podstawie badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2010– 2015. Warszawa-Kraków: PARP, 41–54.

Kaczmarczyk P., Tyrowicz J. (2015), Winners and Losers among Skilled Migrants: The Case of Post-Accession Polish Migrants to the UK, “IZA Discussion Paper”, 9056, Bonn: IZA.

Kalleberg A. (2009), Precarious Work, Insecure Workers: Employment Relations in Transition, “American Sociological Review”, 74 (1).

Karolak M. (2016a), From Potential to Actual Social Remittances? Exploring How Polish Return Migrants Cope with Difficult Employment Conditions, “Central and Eastern European Migration Review”, 5(2), 21–39.

Karolak M. (2016b), Od Prekariatu do Projektariatu. Czyli o niechcianym dziecku globalizacji i kontrkultury, “Czas Kultury” 3, 195–201.

Kiersztyn A. (2015), Niepewne uczestnictwo – młodzi na polskim rynku pracy w latach 2008–2013: wybrane wyniki Polskiego Badania Panelowego POLPAN 1988–2013, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.

Kiersztyn A. (2017), Niepewne uczestnictwo: młodzi u progu kariery, w: Kiersztyn A., Życzyńska-Ciołek D., Słomczyński K. (red.) Rozwarstwienie społeczne. Zasoby, szanse i bariery. Polskie Badanie Panelowe POLPAN 1988–2013, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 107–136.

King R. (2018), Theorising new European youth mobilities, “Population, Space and Place”, 24(1), e2117.

Kocór M., Strzebońska A., i Dawid-Sawicka M., (2015). Rynek pracy widziany oczami pracodawców, Warszawa: PARP 105

Krings T., Moriarty E., Wickham J., Bobek A., Salamońska J. (2013), New Mobilities in Europe, Polish Migration to Ireland post-2004, Manchester: Manchester University Press.

Lorey I. (2011), Virtuosos of Freedom: On the Implosion of Political Virtuosity and Productive Labour, tłum. O’Neill M., w: Rauning G., Ray G., Wuggenig U. (red.), Critique of Creativity: Precarity, Subjectivity and Resistance in the ‘Creative Industries’, London: MayFly Books, 79–91.

MacKenzie R., Forde C. (2009), The rhetoric of the ‘good worker’ versus the realities of employers’ use and the experiences of migrant workers, “Work, Employment and Society” 23(1): 142– 159.

McCollum D., Findlay A. (2015), ‘Flexible’ workers for ‘flexible’ jobs? The labour market function of A8 migrant labour in the UK, “Work, Employment and Society”, 29(3): 427–443.

Mrozowicki A. (2016), Normalisation of Precariousness? Biographical Experiences of Young Workers in the Flexible Forms of Employment in Poland. “Przegląd Socjologii Jakościowej”, 12 (2): 94–112.

Neale B. (2019), What is Qualitative Longitudinal Research? London: Bloomsbury.

Neale B., Flowerdew F. (2003), Time, texture and childhood: The contours of longitudinal qualitative research, “International Journal of Social Research Methodology”, 6(3), 189–199.

Nowicka M. (2012), Deskilling in migration in transnational perspective: The case of recent Polish migration to the UK, “Working Paper 112/2012”, Center on Migration, Citizenship and Development: Bielefeld.

Okólski M., Salt J. (2014), Polish Emigration to the UK after 2004; Why Did So Many Come? “Central and Eastern European Migration Review,” 3(2),11–37.

Pańków M. (2012), Młodzi na rynku pracy. Raport z badania. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.

Parutis V. (2011), White, European, and hardworking: East European migrants’ relationships with other communities in London, “Journal of Baltic Studies”, 42(2), 263–288.

Piore, M.J. (1979), Birds of Passage. Migrant Labor and Industrial Societies, Cambridge: Cambridge University Press.

Poławski P., (2012), Precarious Generation on the Polish Labour Market, “Polityka Społeczna” (English Edition) 1, 15–22.

Rodgers G., (1989), Precarious work in Western Europe: The state of the debate, w: Rodgers J., Rodgers G. (red.), Precarious jobs in labour market regulation: The growth of atypical employment in Western Europe, Genewa.

Rodgers J., Rodgers G. (1989), (red.), Precarious jobs in labour market regulation: The growth of atypical employment in Western Europe, Genewa.

Ross A. (2006), Nice Work if You Can Get It: Life and Labor in Precarious Times, New York and London: New York University Press.

Ross A. (2008), The new geography of work: power to the precarious? “Theory, Culture and Society”, 25(7–8): 31–49.

Róg-Ilnicka J. (2015), ‘Career by Choice’ or ‘Career by Chance.’ The Determinants of Flexible Professional Biographies, s. 213–223, w: “Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One):

Social Boundaries and Meanings of Work in the 21st-Century Capitalism”, w: Mrozowicki A., Kolasińska E., and Róg-Ilnicka J. (red.). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Sarnowska J. (2016), Double transition: university-to-work abroad and adulthood, “Rocznik Lubuski”, 42(2a), 215–228.

Sennett R. (2006), Korozja charakteru, tłum. J. Dzierzgowski, Ł. Mikołajewski, Muza: Warszawa. Domi nika Winogrod zka, Izabela Mleczko Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast...

Simola A. (2018), Lost in Administration: (Re)Producing Precarious Citizenship for Young University-Educated Intra-EU Migrants in Brussels, “Work, Employment and Society”, 32(3) 458–474.

Sowa J. (2011), Prekariat – proletariat epoki globalizacji, w: Sokołowska J. (red.), Robotnicy opuszczają miejsca pracy, Łódź: Muzeum Sztuki.

Standing G. (2014), Prekariat: Nowa niebezpieczna klasa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Standing G. (2015), Karta prekariatu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Strzelecki P., Saczuk K., Grabowska I., Kotowska I. E. (2015), Warunki życia gospodarstw domowych. Rynek pracy. Diagnoza Społeczna 2015, Warunki i Jakość Życia Polaków – Raport. Contemporary Economics, 9/4, 131–175.

Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011. Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Szreder K. (2016), ABC projektariatu. O nędzy projektowanego życia, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.

Trappmann V. (2011), Precarious Employment in Poland – A Legacy of Transition or an Effect of European Integration? Overview of the Labour Market in Poland, “EMECON”, 1, 1–22.

Trevena P. (2013), Why do highly educated migrants go for low-skilled jobs? A case study of Polish graduates working in London, w: Glorious B., Grabowska-Lusińska I., Kuvik A. (red.) Mobility in Transition: Migration Patterns after EU Enlargement, Amsterdam University Press, Amsterdam.

White A. (2014), Polish Return and Double Return Migration, “Europe-Asia Studies”, 66(1), 25–29.

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2019 (XLV), s. 85 - 106

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Migracja płynna a prekaryzacja pracy. Przykłady doświadczeń zawodowych młodych migrantów z wybranych miast średniej wielkości w Polsce

Autorzy

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa

Publikacja: 15.05.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Dominika Winogrodzka (Autor) - 50%
Izabela Mleczko (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 2593

Liczba pobrań: 2278