FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Konfliktowy wymiar zorganizowania imigrantów – przypadek polskich organizacji imigranckich w Szwecji

Data publikacji: 09.2022

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), Nr 2 (184), s. 161 - 183

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.22.016.15842

Autorzy

,
Witold Nowak
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4573-250X Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Martyna Plucińska-Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0003-2299-8038 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Pomimo że organizacja jest zazwyczaj definiowana jako grupa ludzi działających na rzecz osiągania wspólnych celów w ramach określonej struktury, to funkcjonowanie organizacji nie jest wolne od napięć, sporów czy konfliktów. Niniejszy artykuł skupia się na konfliktowym obliczu /lub/ wymiarze zorganizowanych grup ludzkich w specyficznym kontekście – w warunkach migracyjnych. Zaprezentowane w nim zostaną wyniki prac badawczych przeprowadzonych przy zastosowaniu strategii studium przypadku wśród polskich organizacji imigranckich w Szwecji. Zrekonstruowana i wyjaśniona zostanie w nim specyfika napięć i sporów występujących w polonijnym polu organizacyjnym: zarówno w samych polskich organizacjach imigranckich, pomiędzy nimi, jak też pomiędzy nimi a ich otoczeniem społecznym i instytucjonalnym.

Abstract: Although an organization is usually defined as a group of people working towards achieving common goals within a specific structure, the functioning of the organization is not free from tensions, disputes or conflicts. This article focuses on the conflict dimension of organized human groups in a specific context – in migratory conditions. It presents the results of research carried out using a case study strategy among Polish immigrant organizations in Sweden. It reconstructs and explains the specificity of tensions and disputes occurring in the Polish organizational field: both within the Polish immigrant organizations, between them, and between organizations and their social and institutional environment.

Keywords: conflict, Polish immigrant organizations, Sweden

Bibliografia

Białyszewski H. (1983). Teoretyczne problemy sprzeczności i konfliktów społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Czarniawska B. (2014) Social science research: from field to desk. London – Thousand Oaks – New Dehli – Singapore: SAGE.
Chung A.Y. (2007). Legacies of struggle: conflict and cooperation in Korean American politics. Stanford University Press.
Cichocki P., Nowak W., Plucińska-Nowak M. (2020). Polskie organizacje imigranckie w Szwecji – próba diagnozy kondycji i jej uwarunkowań. Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E. (2006). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Erdmans M. P. (1995). Immigrants and Ethnics: Conflict and Identity in Chicago Polonia. The Sociological Quarterly, 36(1), 175–195.
Fink C.F. (1968). Some Conceptual Difficulties in the Theory of Social Conflict. The Journal of Conflict Resolution, vol. 12, no. 4, Special Review Issue, December.
Garapich M.P. (2008). Odyssean Refugees, Migrants, and Power: Construction of the “Other” and Civic Participation within the Polish Community in the United Kingdom. W: Citizenship, Political Engagement, and Belonging, (eds.) D. Reed-Danahay, C.B. Brettell. New Brunswick, New Jersey, London: Rutgers University Press, 124–143.
Gibbs G. (2011). Analizowanie danych jakościowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Gońda M. (2020). Sposoby podtrzymywania i konstruowania polskości w diasporze na przykładzie Polonii w Cleveland (zarys problematyki). Łódź: Biuletyn Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego.
Haber L.H. (2000). Organizacja formalna i nieformalna. W: Encyklopedia socjologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
Jones-Correa M. (1998). Between Two Nations: the Political Predicament of Latinos in New York City. Ithaca: Cornell University Press.
Kibria N. (1990). Power, patriarchy, and gender conflict in the Vietnamese immigrant community. Gender & Society, 4(1), 9–24.
Kożuch B., Kożuch A. (2008). Współdziałanie jako instrument podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Roczniki Naukowe, tom X, zeszyt 1, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Mucha J. (1978). Konflikt i społeczeństwo: z problematyki konfliktu społecznego we współczesnych teoriach zachodnich. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Nowak W., Nowosielski M. (2016). Zarys uwarunkowań funkcjonowania organizacji imigranckich – propozycja modelu wyjaśniającego. Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 42(3 (161)), 31–52.
Nowosielski M., Dzięglewski M. (2021), Polskie organizacje imigranckie w Europie. W poszukiwaniu nowego modelu, Wydawnictwa UW, Warszawa.
Nowosielski M. (2016). Polskie organizacje w Niemczech. Studium Niemcoznawcze, 95. Poznań: Instytut Zachodni.
Oberschall A.R. (1978). Theories of Social Conflict. Annual Review of Sociology, vol. 4, August.
Pacyga D.A. (2019). American Warsaw: the rise, fall, and rebirth of Polish Chicago. Chicago: University of Chicago Press.
Pula J.S. (1995). Polish Americans: An ethnic community. New York: Simon and Schuster Macmillan.
Ruchniewicz K. (1994). Polska emigracja polityczna w Niemczech w latach 1945–1980. W: Z. Kurcz, W. Misiak (red.), Mniejszość niemiecka w Polsce i Polacy w Niemczech. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Rodriguez-Fraticelli C., Sanabria C., Tirado A. (1991). Puerto Rican non-profit organisations in New York City. W: H.E. Gallegos, M. O’Neill (eds). Hispanics in the Non-Profit Sector. New York: The Foundation Center.
Sztumski J. (1987). Konflikt społeczny. Katowice: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w  Katowicach, nr 902.
Waldinger R., Popkin E., Magana H.A. (2008). Conflict and contestation in the cross-border community: hometown associations reassessed. Ethnic and Racial Studies, 31(5), 843–870.

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2022 (XLVIII), s. 161 - 183

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Konfliktowy wymiar zorganizowania imigrantów – przypadek polskich organizacji imigranckich w Szwecji

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4573-250X

Witold Nowak
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0002-4573-250X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

https://orcid.org/0000-0003-2299-8038

Martyna Plucińska-Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0003-2299-8038 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Publikacja: 09.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Witold Nowak (Autor) - 50%
Martyna Plucińska-Nowak (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1140

Liczba pobrań: 232