FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania

 1. Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.

 2. Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

 3. Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:

  1. bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),

  2. relacje podległości zawodowej,

  3. bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.

 4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

 5. Redakcja „Rocznika Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship.

 6. Nazwiska recenzentów dopisywane są do listy recenzentów opublikowanej na stronie internetowej Rocznika, już po oddaniu materiału do druku.