FAQ

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN

Rękopisy wierszy Kajetana Koźmiana w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

Data publikacji: 2020

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2020, Rok LXV (2020), s. 71 - 81

https://doi.org/10.4467/25440500RBN.20.005.14164

Autorzy

Adrian Uljasz
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-3831-4585 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Manuscripts of Kajetan Koźmian’s Poetry in the Academic Library of the Polish Academy of Art and Sciences and the Polish Academy of Sciences Collection

The Academic Library of the Polish Academy of Art and Sciences and the Polish Academy of Sciences collection contains a great number of works by a poet Kajetan Koźmian (1771–1856). Especially valuable are the authorial manuscripts of the writer’s works.
The paper deals with some chosen autographs of K. Koźmian’s poems available in the Academic Library of the Polish Academy of Art and Sciences and the Polish Academy of Sciences. An annex has been added at the end – a publication of K. Koźmian’s poem Cantata for the Coronation of Napoleon after the author’s manuscript which has yet to become a subject of any academic research.
The paper discusses the following authorial manuscripts of K. Koźmian’s poems with some elements of analysis: To Zygmunt Krasiński (Poem I), To Wincent Krasiński in 1843, An Anacreontic to S. Małachowski, Cantata for the Coronation of Napoleon, On Hegel’s Philosophy in 1848, 77 years of age, A Poem to Franciszek Wężyk on the Road to Karlsbad spa.
The paper refers to a research on some manuscripts of K. Koźmian’s poems done by a literary historian Piotr Żbikowski (1935–2011).

 

РУКОПИСИ СТИХОВ КАЭТАНА КОЗЬМЯНА В СОБРАНИЯХ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ ЗНАНИЙ И ПОЛЬСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК В КРАКОВЕ

Ключевые слова: Козьмян Каэтан (1771–1856), Козьмян Каэтан (1771–1856) рукописи авторской поэзии, Научная библиотека Польской академии знаний и Польской академии наук в Кракове рукописи

В собраниях Научной библиотеки Польской академии знаний и Польской академии наук в Кракове хранится богатое наследие поэта Каэтана Козьмяна (1771–1856). Особую ценность представляют рукописные авторские записи произведений поэта. Статья посвящена избранным автографам поэзии К. Козьмяна, доступным в Научной библиотеке Польской академии знаний и Польской академии наук.
В приложении – публикация стихотворения К. Козьмяна Kantata na koronację Napoleona (Кантата на коронацию Наполеона), в соответствии с рукописью автора. Это произведение до сих пор не было предметом научной публикации.
В статье рассмотрены, с использованием элементов анализа, авторские рукописи стихов К. Козьмяна Do Zygmunta Krasińskiego (wiersz I), Do Wincentego Krasińskiego w roku 1843, Anakreontyk do S. Małachowskiego, Kantata na koronację Napoleona, Na filozofię Hegla – w r. 1848 życia 77, Wiersz do Franciszka Wężyka jadącego do wód do Karlsbadu.
Упомянуты исследования историка литературы Петра Жбиковского (1935–2011) над частью рукописей стихов К. Козьмяна.

Bibliografia


Informacje

Informacje: Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN, 2020, s. 71 - 81

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Manuscripts of Kajetan Koźmian’s Poetry in the Academic Library of the Polish Academy of Art and Sciences and the Polish Academy of Sciences Collection

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3831-4585

Adrian Uljasz
Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów
https://orcid.org/0000-0003-3831-4585 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16c 35-959 Rzeszów

Publikacja: 2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Adrian Uljasz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 565

Liczba pobrań: 710