FAQ

Problems of Forensic Sciences

Stealthing as a form of rape – findings to date and future prospects for research

Data publikacji: 03.12.2021

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, 125, s. 29 - 50

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.20.003.14783

Autorzy

,
Maciej Bocheński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →
Mateusz Żebracki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Stealthing or non-consensual condom removal (a situation in which one sexual partner, not necessarily a man, removes or damages a condom during intercourse and the other partner remains unaware of this fact) is a new phenomenon that has only recently been addressed by researchers. This article offers a summary of findings regarding the motives and methods of perpetrators’ of stealthing and attempts to analyse this phenomenon from the perspective of Polish criminal law. Finally, it discusses the prevalence of the offences of rape and its subtypes and outlines the key issues involved in the quantitative analysis of rape.

Bibliografia

1. Arcimowicz, k. (2010). Obraz mężczyzny w polskich przekazach medialnych na przełomie stuleci. (in) M. Dąbrowska, A. Radomski (eds.), Męskość jako kategoria kulturowa (pp. 10–25). Lublin: Portal Wiedza i edukacja.

2. Bartnik, M. (2017). Odpowiedzialność karna za narażenie na zarażenie HIV i AIDS. Studia Prawnicze KUL, 7–15.

3. Bielski, M. (2006). Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. (in) A. Zoll (ed.), Kodeks karny. Komentarz. Część szczególna (pp. 571–631). Kraków: Wolters kluwer.

4. Bieńkowska, E. (1984). Wpływ zachowania ofiary na rozstrzygnięcie sprawy o zgwałcenie. Wrocław: Ossolineum. 

5. Bocheński, M. (2010). krytyczne spojrzenie na koncepcję przyczynienia się ofiary do zaistnienia przestępstwa zgwałcenia. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 14(3), 57–72.

6. Bocheński, M. (2016). Prawnokarna reakcja wobec sprawców przestępstw z art. 197 k.k. i art. 200 k.k. w świetle teorii i badań empirycznych. Warszawa: Ch Beck.

7. Brodzikowska, M. (2013). Artykuł 161 kk – zabezpieczenie czy niebezpieczeństwo? retrieved July 13, 2021 from https://www.researchgate.net/publication/307210479_artykul_161_kk_-_zabezpieczenie_czy_niebezpieczenstwo.

8. Budyn-Kulik, M. (2013). Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem – art. 197 § 4 k.k. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Retrieved July 13, 2021 from https://iws.gov.pl/wp-content/uploads/2018/08/kolor_iWs_Budyn-kulik-M_Zgwałcenia-ze-szczególnymokrucieństwem.pdf.

9. Burek, W., Gajewska, A. (2008). odpowiedzialność karna za narażenie na zarażenie wirusem HIV drogą płciową. Ius Novum4, 42–56.

10. Cynkier, P. (2018). czyny zabronione na tle zazdrości erotycznej u osób zdrowych psychicznie. Psychiatria Polska, 88, 1–14.

11. Dąbrowska, M., (2010). Męskość w okresie transformacji: zmiana ekonomiczno-społeczna a polityka płci na przykładzie debat aborcyjnych w Polsce. (in) M. Dąbrowska, A. Radomski (eds.), Męskość jako kategoria kulturowa (pp. 25–41). Lublin: Portal Wiedza i Edukacja.

12. Dominiak, Ł. (2007). Problematyka seksualności w filozofii politycznej Michela Foucaulta. Metapolityka8, 277–295.

13. Ecler-Nocoń, B. (2016). etyczne dylematy związane ze zmianą dotyczącą postrzegania ról płciowych podejmowanych przez kobiety i mężczyzn w rodzinie. Chowanna, 1, 101–116.

14. Filar, M. (1985). Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. (in) I. Andrejew (ed.), System prawa karnego. Tom IV. Część 2., O przestępstwach w szczególności. Wrocław: Polska Akademia Nauk.

15. Filar, M. (1974). Przestępstwo zgwałcenia w polskim prawie karnym. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

16. Filar, M. (1986). Przestępstwo zgwałcenia. (in) I. Andrejew (Ed.), Kodeks karny. Krótki komentarz (p. 147). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

17. Gardocki, L. (2016). Prawo karne jako ultima ratio. Zasada i praktyka jej stosowania. (in) B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska (eds.), Prawo wobec problemów społecznych: księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej (pp. 81–88). Warszawa: Ch Beck.

18. Głażewska, E. (2010). owłosiony mężczyzna i bezwłosa kobieta, czyli dokąd zmierzamy? Genderowe znaczenie włosów. (in) M. Dąbrowska, A. Radomski (eds.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości (pp. 42–54). Lublin: Wydawnictwo Portalu Wiedza I Edukacja.

19. Górniok, O. (2005). Kodeks karny. Komentarz. Tom II. Art. 117–363. Gdańsk: Wolters Kluwer. 

20. Grabowska, A. (1995). Procesy percepcji. Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

21. Grabowska, M. (2014). Wychowanie seksualne a ryzykowne zachowania seksualne młodych dorosłych. Rocznik Lubuski, 40(1), 177–191.

22. Graupner, H. (2000). sexual consent: The criminal law in europe and overseas. Archives of Sexual Behavior29, 415–461.

23. Gruszczyńska, B. (2007). Przemoc wobec kobiet w Polsce. Aspekty prawnokryminologiczne. Warszawa: Wolters kluwer.

24. Grygiel, A. (2010). Nowy model ojcostwa. (in) M. Dąbrowska, a. radomski (eds.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości (pp. 55–67). Lublin: Wydawnictwo Portalu Wiedza i edukacja.

25. Hryneńko, A. (2011). Wybrane metody regulacji poczęć stosowane u kobiet i mężczyzn, praca licencjacka. Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Jagielloński.

26. Imacka, J., Bulsa, M. (2012). ryzykowne zachowania seksualne młodzieży jako czynnik zwiększający ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową. Hygiea Public Health, 47(3), 272–276.

27. Izdebski, Z. (2003). Kwestie społeczne i zachowania seksualne w Polsce w aspekcie problematyki HIV/AIDS. Studium porównawcze 1997–2001. Warszawa: krajowe centrum ds. AIDS.

28. Jabłońska, P. I., Naworska, B., Duda, A., Nieckula, M., Drosdzol-Cop, A. (2019). analiza porównawcza metod antykoncepcyjnych stosowanych przez studentki z dwóch wybranych regionów Polski. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne, 9(4), 285–292.

29. Jakubowicz, J., Jakubowicz, O., Żaba, C., Czarneckaope Racz, M. (2009). Legal issues regarding HIV infection and AIDS disease. Postępy Dermatologii i Alergologii, 26(3), 150–154.

30. Karge, H., Pałka, P. (2018). Przestępstwo narażenia na zakażenie chorobą zakaźną (art. 161 § 2 k.k.) – przegląd problemów. Studia Prawnoustrojowe, 39, 65–81.

31. Klein, H. (2014). Generationing, stealthing, and gift giving: the intentional transmission of HIV by HIV -positive men to their HIV-negative sex partners. Health Psychology Research 22, 2(3), 54–59.

32. Knight, R. A., Prentky, R. A. (1990). classifying sexual offenders: The development and corroboration of taxonomic models. (in) W. L. Marshall, D. R. Laws, H. E. Barbaree (eds.), The handbook of sexual assault (pp. 23−52). New York: Springer.

33. Koronkiewicz, K. (2014). kształtowanie tożsamości matki u kobiet doświadczających nieplanowanego macierzyństwa. Kultura Społeczeństwo Edukacja, 1(5), 95–118.

34. Królikowski, M., Zawłocki, R. (2017). Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I. Warszawa: Ch Beck.

35. Kusio, U. (2004). Współczesna kobieta wobec macierzyństwa. Kultura i Edukacja, 4, 40–47.

36. Kwiatkowska, G., Siudem, I. (eds.), (2012). Zachowania ryzykowne. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

37. Latimer, R. L., Vodstrcil, L. A., Fairley, C. K., Cornelisse, V. J., Chow, E. P., Read, T. R. H., Bradshaw, C. S. (2018). Non-consensual condom remowal, reported by patients at a sexual health clinic in Melbourne, Australia, PLOS One. Retrieved August 8, 2021 from https://doi.org/10.1371/journal.pone.0209779.

38. Lorber, J. (2010). Gender inequality feminist theories and politics. Oxford: Oxford University Press.

39. Mackinnon, C. A. (2006). Defining rape internationally: a comment on akayesu. Columbia Journal of Transnational Law44(3), 940–958.

40. Mackinnon, C. A. (1991). reflexions on sex equality under the law. The Yale Law Journal5, 1281–1328.

41. Mamak, K. (2017). Prawo karne przyszłości. Warszawa: Wolters Kluwer.

42. Mandal, E., Kocur, D. (2015). Poczucie władzy a poczucie satysfakcji seksualnej w intymnych relacjach. Seksuologia Polska, 13(1), 1–12.

43. Marczewski, M. (2012). obraz statystyczny przestępstw z art. 197 k.k. (in) M. Mozgawa (ed.), Przestępstwo zgwałcenia (pp. 197–213). Warszawa: Wolters Kluwer.

44. Mccauley, H. (2016). Study gives doctors guidance on ‘reproductive coercion’. Michigan: Michigan State University.

45. Mielnik, Z. (1997). Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w ujęciu nowego kodeksu karnego. Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, 59(4), 11–23.

46. Postanowienie Sądu Najwyższego z 9 kwietnia 2001 r., ii kkN 349/98 (2001). Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa7–8, poz. 53.

47. Płatek, M. (2018). Zgwałcenie. Gdy termin nabiera nowej treści. Pozorny brak zmian i jego skutki. Archiwum Kryminologii, 40, 263–325.

48. Radomski, A. (2010). Kultura 2.0 a praktyki męskości. (in) M. Dąbrowska, A. Radomski (eds.), Męskość jako kategoria kulturowa. Praktyki męskości (pp. 113–127). Lublin: Wydawnictwo Portalu Wiedza i Edukacja.

49. Rodzynkiewicz, M. (2006) Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. (in) A. Zoll (ed.), Kodeks karny (pp. 598–631). kraków: Zakamycze.

50. Schulhofer, S. J. (1995). The feminist challenge in criminal law. University of Pennsylvania Law Review143(6), 2151–2207.

51. Schulhofer, S. J. (1998) Unwanted sex. The culture of intimidation and the failure of law (pp. 274–282). Cambridge: Harvard University Press.

52. Siemaszko, A. (ed.), (2009). Atlas przestępczości w Polsce 4. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. 

53. Stefański, R. A. (ed.), (2020). Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: Legalis.

54. Szczucki, K. (2011). rola zgody w strukturze przestępstwa na przykładzie przestępstwa zgwałcenia. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 15(1), 31–58.

55. Szeląg, H., Wąż, K. (2015). Profilaktyka i poradnictwo dla dorosłych w zakresie HIV/AIDS. Zmieniające się potrzeby. Dyskursy Młodych Andragogów16, 115–127.

56. Warylewski, J. (2001). Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej. Warszawa: Ch Beck.

57. Warylewski, J. (2004). Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności(in) A. Wąsek (ed.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz. Tom I (pp. 756–1005)Warszawa: Ch Beck.

58. Warylewski, J. (2015). Szósta nowelizacja kodeksu karnego w zakresie przestępstw seksualnych. Gdańskie Studia Prawnicze33, 403–413.

59. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 2007 r., iii kk 116/07, Legalis.

60. Wyrok Sądu Najwyższego z 13 lutego 1979 r., iii kr 241/78, Legalis.

61. Wyrok Sądu Najwyższego z 18 lipca 1980 r., sygn. akt: iii kr 149/80, Legalis.

62. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 października 2001 r., Wa 25/01 (2002). Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa1–2, poz. 6.

63. Wyrok Sądu Najwyższego z 26 września1974 r., iii kr 105/7 (1974). Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa, 12, poz. 229.

64. Wyrok Sądu Najwyższego z 27 maja 1985 r., ii kr 86/85 (1985). Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Izba Wojskowa12, poz. 152.

65. Zdrojewicz, Z., Lelakowska, K. (2006). Rola stresu w problemach, zaburzeniach i preferencjach seksualnych. Seksuologia Polska4(2), 69–79.

Informacje

Informacje: Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2021, s. 29 - 50

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Stealthing as a form of rape – findings to date and future prospects for research

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 03.12.2021

Otrzymano: 05.07.2021

Zaakceptowano: 17.08.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maciej Bocheński (Autor) - 50%
Mateusz Żebracki (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 452

Liczba pobrań: 647