FAQ

Problems of Forensic Sciences

False opinion or false alarm? About the criminal liability of an expert for giving a false opinion

Data publikacji: 26.03.2024

Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2023, 135, s. 175 - 187

https://doi.org/10.4467/12307483PFS.23.011.19427

Autorzy

Małgorzata Hrehorowicz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, Św. Marcin 90 61-714 Poznań
https://orcid.org/0000-0002-6959-7648 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This article aims to address the significance of the problem regarding the issuance of false expert opinions in practice. This issue is of great importance and considerably consequential for the public opinion. An expert opinion that is unfavorable to a party often raises suspicions of bribery and manipulation. However, not every litigant’s dissatisfaction necessarily implies a criminal offense. This article highlights the magnitude of the problem of false expert opinions in the Polish justice system and the consequential effects associated with it.

In the preparation of the article, a review of domestic and international literature and an analysis of criminal case files on the offence of Article 233 § 4 of the Penal Code were used. The results of the research show that the issue of the crime of issuing a false opinion by an expert has not yet received a comprehensive analysis in the domestic and international literature. The number of criminal cases concerning the issuance of a false opinion by an expert is not significant. Courts usually acquit defendants of this offence which may mean that it is difficult to prove in practice. However, the problem is not as high profile as it presents itself to the public. The results of the research can be used to supplement theoretical considerations of the issue. The results can also be used by practitioners to introduce changes to increase the effectiveness of prosecuting the perpetrators of these crimes or to analyse legislative changes.

Bibliografia

1. Act of 11 March 2016 amending the Act – Code of Criminal Procedure and certain other acts (2016). Journal of Laws (437).

2. Act of 6 June 1997 –Penal Code (2022). Journal of Laws (1138).

3. Barnett, P. D. (2001). Ethics in forensic science: professional standards for the practice of criminalistics. CRC Press.

4. Bojarski, M. (2000). Problemy odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej biegłego. Jurisprudencija. 18(10), 24–28.

5. Case of the District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków, XIV 650/08 (District Court for Kraków-Śródmieście in Kraków XIV 650/08).

6. Case of the District Court in Giżycko, II K 223/09 (District Court in Giżycko II K 223/09).

7. Case of the District Court in Toruń, VIII K 1764/10 (District Court in ToruńVIII K 1764/10).

8. Case of the District Court in Żagań, II K 128/10 (District Court in ZagańII K 128/10).

9. Dwyer, D. (2008). The Judicial Assessment of Expert Evidence. Cambridge: Cambridge University Press.

10. Filipowska-Tuthill, M., Żylińska, J. (2014). Odpowiedzialność karna biegłego w świetle artykułu 233 § 4 Kodeksu karnego. Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. 12(3), 27–40.

11. Girdwoyń, P., Tomaszewski, T. (2019). Opiniowanie zza krat. (In) R. Cieśla (Eds.), Problematyka dowodu z dokumentu (pp. 67–77). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

12. Gruza, E. (2004). O błędach i ich przyczynach w opiniach biegłych. (In) V. Kwiatkowska-Darul, A. Marek, A. Bulsiewicz (Eds.), Doctrina multiplex veritas una. Księga Jubileuszowa Prof. M. Kulickiego (pp. 179–189). Toruń: Wydawnictwo UMK.

13. Gruza, E. (2005). Błędy w opiniach biegłych. (In) E. Gruza, T. Tomaszewski, Problemy Współczesnej Kryminalistyki nr IX (pp. 17–25). Warszawa: Katedra Kryminalistyki UW i PTK.

14. Gruza, E. (2021). Błędy w opiniach biegłych sądowych – w kontekście niesłusznych skazań. Studia Iuridica, 88, 122–135.

15. Jagiełło, D. (2020). Inadvertently false opinion. Paper presented at the 19th Wrocław Symposium on Questioned Document Examination, October 7–8, 2020.

16. Jóźwicki, K. (2019). Kryminologiczne i karnoprawne aspekty wydawania nieprawdziwych opinii przez biegłych — ramowy raport z badań ze wskazaniem postulatów de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Policyjny, 136(4), 343–359.

17. Judgment of the Court of Appeal in Katowice, V Aca 213/21 (Court of Appeal in Katowice November 3, 2021, ref. V ACa 213/21).

18. Koziczak, A. (2021). Biegły między młotem a kowadłem, czyli jeszcze o art. 233 § 4a k.k. (In) D. Zienkiewicz (Ed.), Wokół kryminalistyki. Nauka i praktyka. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Widle (pp. 341–357). Toruń: Dom Organizatora TNOiK.

19. Leal, S., Vrij, A., Mann, S., Fisher, R. (2010). Detecting true and false opinions: The devil’s advocate approach as a lie detection aid. Acta Psychologica, 134(3), 323–329.

20. Malinowski, A. (2018). Nieumyślne sporządzenie fałszywej opinii przez biegłego. Aspekt logiczno-językowy. Przegląd Sądowy, 78, 37–49.

21. Melvin, M. D., Shiffman, J. L. (2000). Ethics in forensic science and medicine: guidelines for the forensic expert and the attorney. Springfield: Charles C. Thomas.

22. Moszczyński, J. (2009). Obszary subiektywizmu w badaniach identyfikacyjnych – wybrane zagadnienia. (In) J. Kasprzak, B. Młodziejowski (Eds.), Kryminalistyka i inne nauki pomostowe w postępowaniu karnym (pp. 475–482). Olsztyn: PRINT GROUP.

23. Moszczyński, J. (2010). Subiektywna ocena subiektywnych opinii kryminalistycznych. (In) E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski (Eds.), Co nowego w kryminalistyce przegląd zagadnień z zakresu zwalczania przestępczości (pp. 249–263). Warszawa: Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

24. Moszczyński, J. (2014). Wartość dowodowa ekspertyz kryminalistycznych. (In) R. Sztychmiler, J. Kasprzak, J. Krzywkowska (Eds.), Dowodzenie w procesach karnych (pp. 157–172). Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

25. Moszczyński, J. (2015). Właściwości cech identyfikacyjnych a poziom subiektywizmu w badaniach kryminalistycznych. (In) V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, M. Zubańska (Eds.), Współczesna kryminalistyka – wyzwania i zagrożenia (pp. 127–141). Szczytno: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

26. Nowak, M. (2017). Wątpliwości związane z odpowiedzialnością prawną biegłego sądowego w świetle znowelizowanego art. 233 § 4a k.k. Zeszyty Prawnicze, 17(2), 75–102.

27. Widła, T. (2018). Odpowiedzialność karna za wydanie fałszywej opinii. Palestra, 10, 13–20.

Informacje

Informacje: Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych), 2023, s. 175 - 187

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

False opinion or false alarm? About the criminal liability of an expert for giving a false opinion

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6959-7648

Małgorzata Hrehorowicz
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, Św. Marcin 90 61-714 Poznań
https://orcid.org/0000-0002-6959-7648 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Prawa i Administracji, Św. Marcin 90 61-714 Poznań

Publikacja: 26.03.2024

Otrzymano: 08.08.2023

Zaakceptowano: 26.10.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Małgorzata Hrehorowicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski, Polski

Liczba wyświetleń: 102

Liczba pobrań: 90

Sugerowane cytowania: Vancouver

Hrehorowicz M.

False opinion or false alarm? About the criminal liability of an expert for giving a false opinion

. Problems of Forensic Sciences (Z Zagadnień Nauk Sądowych). 2024;2023 (135): 175-187