FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

The impact of price promotions on purchase decisions of young buyers in rail transport on the example of Poland

Data publikacji: 29.03.2019

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, 22 (1), s. 7 - 12

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.19.001.10921

Autorzy

,
Grażyna Rosa
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
Wszystkie publikacje autora →
,
Izabela Ostrowska
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
Wszystkie publikacje autora →
Agnieszka Tomaszewicz
University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

 The article discusses the impact of price promotions on buying decisions of young buyers in rail transport based on secondary and primary research. The study conducted by the research team is of pioneer nature in the transport services market and opens new possibilities for carriers in the scope of analyzing the expectations of service users and adapting to them. The study was conducted using the author’s questionnaire on a nationwide sample n = 353 (segment “young adults” 18-29 years). This article focuses on the segment of young people in literature included in the group of young adults who, because of continuing education outside their place of residence, taking up a job or for sightseeing reasons, often travel and are considered to be an important target group for railway carriers. The purpose of the article is to show and discuss preferences and behaviors of transport users and to identify their transport needs, with particular emphasis on price promotions. Especially for young people, who largely do not have a regular income, price promotions are an important factor during selection a means of transport. Knowledge about this will allow carriers to create a competitive offer and build lasting relationships with clients.

 

Received: 01.03.2019
Received in revised form: 20.03.2019
Accepted: 21.03.2019
Published: 29.03.2019

Bibliografia

Amit R. K., Balaiyan K., Malik A. K., Luo X., Agarwal A., 2019, Joint forecasting for airline pricing and revenue management, Journal of Revenue and Pricing Management, 1-18.

Banister D., Button K., 2015, Transport, the environment and sus- tainable development, Routledge, London and New York.

Bąkowski W., Szewczuk A., 2000, Strategie konkurowania na rynku transportowym, Ogólnopolska Konferencja Nau kowa EKTRA 2000, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Berge I. 2005 Analiz  ocen konkurencyjności międzynarodowych i międzyregionalnych przewoźników pasażerskich, [in:] W. Paprocki, J. Pieriegud (eds.), Wpływ procesów demonopolizacji i konsolidacji w trans- porcie na sprawnć i efektywnć jego funkcjonowania, SGH, Warszawa.

Buehler R., Pucher J., 2012, Demand for public transport in Germany and the USA: an analysis of rider characteris- tics, Transport Reviews, 32(5).

Długosz J., 2009, Systemy transportowe, transport inter- modalny, [in:] D. Kisperska-Mor, S. Krzyżaniak (eds.), Logistyka,  Biblioteka  Logistyka,  Instytut  Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Engelhardt J., 2007, Transport kolejowy [in:] B. Liberadzki, L. Mindur (eds.), Uwarunkowania rozwoju systemu trans- portowego Polski, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB, Warszawa Radom.

Falkowski A., Tyszka T., 2009, Psychologia zachowań konsumenckich, GWP.

Fröidh O., Byström C., 2013, Competition on the tracks Passengers response to deregulation of interregional rail services, Transportation Research Part A, 56.

Gorlewski B., 2010, Czynniki kształtowania popytu na prze- wozy pasażerskie kolejami dużych prędkości – aspekt teoretyczny, TTS Technika Transportu Szynowego, 16(9).

Kwarciński T., 2017, Teoretyczne aspekty analizy i pomiaru dostępności transportu publicznego, Problemy Transportu i Logistyki, 3(39).

Kwarciński T., 2018, Wpływ rozwoju infrastruktury trans- portu na dostępność transporto obszarów wiejskich w Polsce, Problemy Transportu i Logistyki, 3(43).

Litman T., 2011, Evaluating Accessibility for Transportation Planning. Toronto:Victoria, Transport Policy Institute.

Litman T., 2019, Understanding Transport Demands and Elasticities. How Price and Oder Factors Affect Travel Behavior, Victoria Transport Policy Institute.

Mindur L., Rosa G., 2014, Marketing uug transportowych, [in:] L. Mindur (eds.), Technologie transportowe, Instytut Technologii Eksploatacji PIB, Radom.

Of f ice    Rail    Transpor t,    ht tps://w w w.utk .gov.pl/pl/rap or t y - i -analiz y/analiz y - i - monitoring /analiz y - i - opracowania/14823,Kolejny-rok-rekordow-na-kolei-  podsumowanie-2018-r.html [21.03.2019]

Paprocki W., 1996, Marketing usług kolejowych, Kolejowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Rosa G., 2013, Konkurencja na rynku usług transportowych, C. H. Beck, Warszawa.

Rosa G., 2018, The concept and assessment of the imple- mentation of an integrated rail ticket on the passenger transport market, European Journal of Service Management, 3 27(2).

Taylor Z., 2007, Rozwój i regres sieci kolejowej w Polsce, IGiPz PAN, Warszawa.

Tolley R. S., Turton, B. J., 2014, Transport systems policy and planning a geographical approach, New YorkLondon: Rout-ledge Taylor & Francis Group.

Wykorz ystanie     i     potencjał     kolejow ych     przewozów pasażerskich  w Polsce, 2017, Office of Rail Transport (Urząd Transportu Kolejowego), Warszawa.

Koleje pasażerskie w województwach  – dynamika zmian, 2017, Warszawa.

Waniowski P., 2016, Strategia cenowa przedsiębiorstwa PKP Intercity na tle innych przewoźników kolejowych w Europie, Marketing i Zarządzanie, 3(44), 267-278.

White P. R., 2016, Public Transport. Its Planning, Management and Operation, London.

Wojtkiewicz S., 2017, Funkcjonowanie regionalnego trans- portu kolejowego w województwie zachodniopomor- skim w latach 2005-2015, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 20(1), 62-77.

Wyszomirski  O.,  1994,  Rynek  przewozów  pasażerskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2019, s. 7 - 12

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The impact of price promotions on purchase decisions of young buyers in rail transport on the example of Poland

Autorzy

University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland

University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland

University of Szczecin, Faculty of Management and Economics of Services, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland

Publikacja: 29.03.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Grażyna Rosa (Autor) - 33%
Izabela Ostrowska (Autor) - 33%
Agnieszka Tomaszewicz (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1334

Liczba pobrań: 842