FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Mobilność w centrum średniego miasta w perspektywie możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania – studium przypadku Tczewa

Data publikacji: 30.09.2021

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, 24 (3), s. 36 - 48

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.21.017.15044

Autorzy

,
Michał Adam Kwiatkowski
Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń
Wszystkie publikacje autora →
,
Grzegorz Pawlikowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
https://orcid.org/0000-0002-4708-7508 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Donata Wysocka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wszystkie publikacje autora →
Jadwiga Biegańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
https://orcid.org/0000-0002-0586-089X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Polityka parkingowa należy do ważniejszych wyzwań w rozwoju współczesnych miast w zakresie transportu. Jednym z narzędzi kształtowania tego zjawiska w miastach jest wprowadzanie stref płatnego parkowania, które mają zwiększać rotację pojazdów oraz zachęcać do korzystania z innych środków transportu w codziennych dojazdach. Jest to szczególnie ważne w kontekście centrów miast. Wdrażanie stref płatnego parkowania stanowi często stosowane rozwiązanie w dużych miastach, rzadziej w średnich i małych. Celem tego badania jest analiza sposobu docierania mieszkańców średniego miasta – Tczewa – do centrum (Starego Miasta) oraz ocena możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania. Badanie przeprowadzono metodą ankiety, posługując się techniką PAPI (Paper and Pencil Interview), w którym zebrano 375 odpowiedzi. W przeprowadzonym badaniu ankietowym wykazano, że istnieje duży poziom akceptacji społecznej dla możliwości wprowadzenia strefy płatnego parkowania w analizowanym przypadku. W badaniu wykazano ponadto, że znaczną większość użytkowników centrum stanowią osoby docierające tam pieszo. Potwierdzono także, że mieszkańcy są skłonni nie tylko zapłacić za parkowanie w centrum miasta, ale także przejść pewien dystans pieszo od miejsca postojowego do celu podróży. Niniejsza praca może mieć charakter aplikacyjny i stanowić wskazówkę dla innych miast o podobnej wielkości i strukturze, które zamierzają wprowadzić strefę płatnego parkowania lub innego rodzaju ograniczenia ruchu samochodów.
 

Mobility in the centre of a medium-sized city in the perspective of the prospective introduction of a paid parking zone – a case study of Tczew
 
Parking policy is one of the more important challenges in the development of modern cities in terms of transport. One of the tools for shaping this policy in cities is the introduction of paid parking zones, which are intended to increase vehicle turnover and encourage the use of other means of transport for everyday commuting. This is particularly important in the context of city centres. The introduction of paid parking zones is a common solution in large cities, less so in medium-sized and small ones. The aim of this study is to analyse how residents of a medium-sized city – Tczew – travel to the centre (Old Town) and to assess the possibility of introducing a paid parking zone. The study was carried out through a survey, using the PAPI (Paper and Pencil Interview) technique, with 375 responses collected. It showed that there is a high level of public acceptance for the possible introduction of a paid parking zone in the case under consideration. The study also yielded that the vast majority of users of the centre are people who get there on foot. It was also confirmed that residents are not only willing to pay for parking in the city centre, but also to walk a certain distance from their parking space to their destination. This work can be applied as a guide to other cities of similar size and structure that intend to introduce paid parking zones or other types of car traffic restrictions.
 
Keywords: mobility, parking policy, urban space, medium-sized city, Tczew

Bibliografia

Arancibia D., Farber S., Savan B., Verlinden Y., Lea N.S., Allen J., Vernich L., 2019, Measuring the Local Economic Impacts of Replacing On-Street Parking With Bike Lanes, Journal of the American Planning Association, 85(4), 463-481. DOI: 10.1080/01944363.2019.1638816.
https://doi.org/10.1080/01944363.2019.1638816.
Ardeshiri A., Safarighouzhdi F., Hossein Rashidi T., 2021, Measuring willingness to pay for shared parking, Trans­portation Research Part A: Policy and Practice, 152, 186-202. DOI: 10.1016/j.tra.2021.08.014.
https://doi.org/10.1016/j.tra.2021.08.014.
Brzeziński, A., Dybicz T., 2013, Problemy funkcjonowania strefy płatnego parkowania w centrum miasta, Zeszy­ty Naukowo-Techniczne SITK RP, Oddział w Krakowie, 1(100), 25-36.
Duda-Wiertel U., Szarata A., 2019, The analysis of transport­-related behaviours of drivers in highly occupied paid parking zones, Advances in Transportation Studies, 47, 35-48. DOI: 10.4399/9788255233483.
https://doi.org/10.4399/9788255233483.
Guo Z., McDonnell S., 2013, Curb parking pricing for local residents: An exploration in New York City based on willingness to pay, Transport Policy, 30, 186-198. DOI: 10.1016/j.tranpol.2013.09.006
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2013.09.006
Kiciński M., Żmuda-Trzebiatowski P., 2018, Strefy płatnego parkowania w małych miastach. Analiza rozwiązań na przykładzie Środy Wielkopolskiej, Transport Miejski i Regionalny, 9, 39-44.
Marsden G., 2006, The evidence base for parking policies – a review, Transport Policy, 13(6), 447-457. DOI: 10.1016/j.tranpol.2006.05.009.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2006.05.009.
Mingardo G., van Wee B., Rye T., 2015, Urban parking policy in Europe: A conceptualization of past and possible future trends, Transportation Research Part A – Policy and Practice, 74, 268-281. DOI: 10.1016/j.tra.2015.02.005.
https://doi.org/10.1016/j.tra.2015.02.005.
Rietveld P., Koetse M., 2008, Paid parking in cities: Regula­ting parking demand and consequences for the retail sector, Studies in Regional Science, 38(1), 215-225. DOI: 10.2457/srs.38.215.
https://doi.org/10.2457/srs.38.215.
Rietveld P., Koetse M., Woudenberg S., 2002, Parking in cities: how essential is parking for healthy central shopping areas? Nederlandse Geografische Studies, 29-46.
Scheiner J., Faust N., Helmer J., Straub M., Holz-Rau C., 2020, What’s that garage for? Private parking and on-street parking in a high-density urban residential neighbo­urhood, Journal of Transport Geography, 85, 102714. DOI: 10.1016/j.jtrangeo.2020.102714.
https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102714.
Shoup D., 2005, The high costs of free parking, American Planning Association, Chicago.
Sklorz J., 2013, O strefach płatnego parkowania dobrze i krytycznie – na podstawie wieloletnich doświad­czeń ich funkcjonowania, problemów projektowania i wdrażania – w pytaniach i odpowiedziach, Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Tech­ników Komunikacji w Krakowie, 1(100), 261-268.
Sztabinski F., 2009, Bike lanes, on-street parking and business: A study of Bloor Street in Toronto’s Annex Neighbourhood, Clean Air Partnership, Toronto.
Szymańska D., 2013, Geografia osadnictwa, PWN, Warszawa.
Środa-Murawska S., 2019, Rozwój oparty na sektorze kultury. Doświadczenia średnich miast w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Urząd Miejski w Tczewie, 2021a, https://wrotatczewa.pl/ilu-nas-jest/
Urząd Miejski w Tczewie, 2021b, https://wrotatczewa.pl/zainwestuj-w-tczewie/dlaczego-warto/
Urząd Miejski w Tczewie: Biuletyn Informacji Publicznej, 2021, https://bip.tczew.pl/wiadomosci/archiwum/1138/wiadomosc/593014/projekt_uchwaly_na_sesje_rady_miejskiej_w_tczewie_w_dniu_28_pazd
Urząd Miejski w Tczewie: Tczew – Miasto dla Rowerów, 2020, https://rower.tczew.pl/liczba-samochodow-w­-tczewie-2005-2018/
van Ommeren J., Wentink D., Dekkers J., 2011, The real price of parking policy, Journal of Urban Economics, 70(1), 25-31. DOI: 10.1016/j.jue.2011.02.001
https://doi.org/10.1016/j.jue.2011.02.001
von Schneidemesser D., Betzien J., 2021, Local Business Per­ception vs. Mobility Behavior of Shoppers: A Survey from Berlin. Transport Findings, June. DOI: 10.32866/01c.24497
https://doi.org/10.32866/01c.24497
Yan X., Levine J., Marans R., 2019, The effectiveness of parking policies to reduce parking demand pressure and car use, Transport Policy, 73, 41-50. DOI: 10.1016/j.tranpol.2018.10.009.
https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.10.009.

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2021, s. 36 - 48

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Mobility in the centre of a medium-sized city in the perspective of the prospective introduction of a paid parking zone – a case study of Tczew

Autorzy

Katedra Studiów Miejskich i Rozwoju Regionalnego, Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń

https://orcid.org/0000-0002-4708-7508

Grzegorz Pawlikowski
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
https://orcid.org/0000-0002-4708-7508 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

https://orcid.org/0000-0002-0586-089X

Jadwiga Biegańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
https://orcid.org/0000-0002-0586-089X Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

Publikacja: 30.09.2021

Otrzymano: 06.07.2021

Zaakceptowano: 24.08.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Michał Adam Kwiatkowski (Autor) - 25%
Grzegorz Pawlikowski (Autor) - 25%
Donata Wysocka (Autor) - 25%
Jadwiga Biegańska (Autor) - 25%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 705

Liczba pobrań: 558