FAQ

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego

Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu strażaków: szanse i zagrożenia

Data publikacji: 11.2022

Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, 1/2022, s. 107 - 126

https://doi.org/10.4467/29563763.OLDK.22.006.16535

Autorzy

,
Bogdan Kosowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3397-4445 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Artur Luzar
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-2263-1164 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W artykule przedstawiono możliwość wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości jako elementu wspomagającego realizację doskonalenia zawodowego strażaków oraz innych osób związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków przeciwpożarowych w budynkach i obiektach. Autorzy przedstawili definicje i rodzaje wirtualnej rzeczywistości, a także zaprezentowali rozwój tej technologii począwszy od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku aż do współczesności. Zostały przedstawione zalety, szanse, zagrożenia i ograniczenia wykorzystania tego typu narzędzi w procesie dydaktycznym. W artykule przedstawiono także środowisko wirtualne służące doskonaleniu podejmowania decyzji w przypadku działań gaśniczych na obiektach zabytkowych.


Using virtual reality in firefighter training: opportunities and threats

The article presents the possibility of using virtual reality technology as an element supporting the implementation of professional development of firefighters and others associated with the provision of safe fire conditions in buildings and facilities. The authors presented definitions and types of virtual reality, as well as presented the development of this technology from the 1970s to the present. The advantages, opportunities, risks and limitations of using such tools in the teaching process were presented. The article also presents a virtual environment for improving decision-making in the case of firefighting operations on historic sites.

Keywords: virtual reality, VR, visualization, simulation, software, VR goggles, goggles, technology, motion sickness, fire, emergency response, conservation

Bibliografia

Back de, T. T., Tinga, A.M., Nguyen, P., Louwerse, M. M. (2020). Benefits of immersive collaborative learning in CAVE-based virtual reality, International Journal of Educational Technology in Higher Education, 17, artykuł 51. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00228-9
https://doi.org/10.1186/s41239-020-00228-9
Bryson, S. (2013). Virtual Reality: A definition history – A personal essay. https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.4322
https://doi.org/10.48550/arXiv.1312.4322
Dymora, P., Bolanowski, M., Mazurek, M., Kowal, B., Salach, M. (b.d.). Raport dotyczący analizy uwarunkowań technicznych wdrażania technologii VR w dydaktyce na kierunkach automatyka i robotyka oraz informatyka prowadzonych przez WEiI z potencjalnymi zastosowaniami dla Przemysłu 4.0. Pozyskano 19 października 2021 z: https://rid.prz.edu.pl/raport-prz/raport-potencjalu
Dymora, P., Mazurek, M., Kowal, B. (2019). Dydaktyczne aspekty projektowania aplikacji w środowisku Unity 3D. Edukacja – Technika – Informatyka, 27(1), 185–193.
Fantomatyka. (b.d.). [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN. Pozyskano 18 października 2021 z: https://sjp.pwn.pl/sjp/fantomatyka;2557503.html
Kieszek, I. (2016). Wirtualizacja rzeczywistości i nowe technologie jako temat filmowy „Matrix” Wachowskich i „Kongres” Folmana. Do Źródeł. Rocznik humanistyczny, 14(12/14), 131–194.
McKinley, K. (13 marca 2018). „Exceptional” reception for cutting-edge training programs. https://www.sudbury.com/local-news/exceptional-reception-for-cutting-edge-training-programs-861437
Mikołajczyk, K. (2019). VR w edukacji – subiektywny przegląd możliwości. e-mentor, 79(2). https://doi.org/10.15219/em79.1410
https://doi.org/10.15219/em79.1410
Milgram, P., Takemura, H., Utsumi, A, Kishino, F. (1994). Augmented reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. Proceedings of SPIE, 2351, 282–292. https://doi.org/10.1117/12.197321
https://doi.org/10.1117/12.197321
Schmitt, E. E. (2008). Tektonika uczuć. Kraków: Wydawnictwo Znak.
Sulenta, P. (2013). Ogół czy konkret przedmiotem ludzkiego poznania? Rozważania na podstawie q. 2 a. 6. „Quaestiones disputatae De veritate –De scientia Dei”. Rocznik Tomistyczny, 2, 113–135.
Tabak, W. (2020). Publiczność w wirtualnej rzeczywistości. Didaskalia, 155, 147– 179. https://doi.org/10.34762/0j13-y730
https://doi.org/10.34762/0j13-y730
Wirtualny. (b.d.). [hasło w:] Słownik języka polskiego PWN. Pobrane 18 października 2021 z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/wirtualny
Zespół projektowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. (2018). Skrypt opisujący interakcję osoby szkolonej z wirtualnym środowiskiem. Kraków.

Informacje

Informacje: Ochrona ludności i dziedzictwa kulturowego, 2022, s. 107 - 126

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Using virtual reality in firefighter training: opportunities and threats

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-3397-4445

Bogdan Kosowski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0003-3397-4445 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

https://orcid.org/0000-0003-2263-1164

Artur Luzar
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
https://orcid.org/0000-0003-2263-1164 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Publikacja: 11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Bogdan Kosowski (Autor) - 50%
Artur Luzar (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 747

Liczba pobrań: 524