FAQ

Labor et Educatio

Music Education as an Important Part of the Educational Process of Children Aged 7–11

Data publikacji: 28.03.2019

Labor et Educatio, 2018, 6 (2018), s. 61 - 72

https://doi.org/10.4467/25439561LE.18.004.10231

Autorzy

Paulina Karp
Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7402-9613 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Education of children at 7–11 age is characterized as multifaceted. It covers both the intellectual development of the individual and the sphere of their personality, as well. The article discusses the subject of music education as a field that supports overall human development, shapes their sensitivity, stimulates the development of social competences, and prepares for active participation in culture. The objects of consideration were the aims of music education. Their detailed analysis allows to determine the importance  of this marginalized field in the educational process. The  text presents not only the benefits of stimulating the musical development of children but also the risks posed by omitting it in school situations. The specificity of didactic activities related to the musical activity of children at the first level of education is also presented.

Bibliografia

Bonna, B. (2009). Efektywność edukacji muzycznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym – relacja z badań. In: M. Zalewska-Pawlak (ed.), Sztuka wobec zakresów wolności człowieka liberalnego, (s. 217–227). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Bonna, B. (2015). Kompetencje w młodszym wieku szkolnym a płeć badanych uczniów. Studia Edukacyjne nr 36, Poznań.

Burowska, Z. (1980). Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Burowska, Z. (1976). Współczesne systemy wychowania muzycznego. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.

Januszewska-Warych, M. (2006). Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci. Nauczyciel i Szkoła, 3/2006.

Kaczmarek, S. (2014), „Jedem Kind ein Instrument” jako przykład przezwyciężania trudności w kształceniu muzycznym w Niemczech. Czego polska edukacja muzyczna może nauczyć się od zachodnich sąsiadów. Konteksty kształcenia muzycznego, 1(1)2014, (105–130).

Kozłowska-Lewna, A. (2012) Znaczenie wczesnej edukacji muzycznej w świetle współczesnych badań. Aspekt Muzyki, 2012, tom 2, 25–38.

Lewandowska, K. (1978). Rozwój zdolności muzycznych u dzieci w wieku szkolnym. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Muszyński, H. (1971), Wstęp do metodologii pedagogiki. Warszawa: PWN

Przybylska, K. (1977). Wychowanie muzyczne w przedszkolu. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Przychodzińska-Kaciczak, M. (1979). Muzyka i wychowanie. Warszawa: Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Przychodzińska-Kaciczak, M. (1987). Polskie koncepcje powszechnego wychowania muzycznego. Tradycje – współczesność. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Przychodzińska-Kaciczak, M. (1989). Wychowanie muzyczne: idee, treści, kierunki rozwoju. Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne.

Sacher, W. (2012). Pedagogika muzyki. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Sieńczewska, M., Sobierańska. D., Radwańska. M. (2015). Edukacja artystyczna w edukacji najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Warszawa: ORE.

Szkolak-Stępień, A. (2016). Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Attyka.

Wilk, A. (2003). Metody kształcenie słuchu muzycznego dzieci w wieku szkolnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Wilk, A. (2004). Problemat kompetencji muzyczno-pedagogicznych studentów pedagogiki wczesnoszkolnej i nauczycieli klas początkowych szkoły podstawowej w świetle przeprowadzonych badań w latach 1992–1999. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP Kraków.

Wilk, A., Waligóra, M. (2015). Krakowska Koncepcja Wychowania Muzycznego w teorii i praktyce pedagogicznej. In: M. Sternal (ed.), Do kultury muzycznej droga najwłaściwsza. Zagadnienia twórczości, wykonawstwa i edukacji muzycznej — wokół postaci i idei Stanisława Wiechowicza. Kraków: Wydawnictwo Akademii Muzycznej.

Wilk, A., Waligóra, M., Cebulak, A, (2017). Środki ekspresji i percepcji muzycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym. Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. (9)/2017, 2000–2010.

Published Sources

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, które opublikowane zostało w Dzienniku Ustaw z dnia 24 lutego 2017 r. Poz. 356. 

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2018, s. 61 - 72

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Music Education as an Important Part of the Educational Process of Children Aged 7–11

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7402-9613

Paulina Karp
Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków
https://orcid.org/0000-0001-7402-9613 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Muzyczna w Krakowie, Świętego Tomasza 43, 31-027 Kraków

Publikacja: 28.03.2019

Otrzymano: 12.09.2018

Zaakceptowano: 07.12.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Paulina Karp (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 1524

Liczba pobrań: 980