FAQ

Labor et Educatio

General characteristics of possible consequences of trauma and forms of aid granted to Ukrainian children refugees 

Data publikacji: 31.03.2023

Labor et Educatio, 2022, 10 (2022), s. 151 - 167

https://doi.org/10.4467/25439561LE.22.012.17538

Autorzy

Monika Wojtkowiak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7611-8302 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The article raises the issue of disorders that may affect Ukrainian children who have come to Poland when fleeing the war. It focuses on trauma and related disorders. The study attempts to provide a general outline of the characteristics of assistance in the event of trauma including specific difficulties that may occur in the reality described. The article is an attempt to define the framework of the possible consequences of the war experience in children and to determine the main directions of possible aid. Its objective is to present the basic terminology related to the topic, as well as the basic theoretical assumptions relating to counselling in the discussed field. Therefore, it should be assumed that the assumption of the study is a sort of ordering of knowledge about assistance in the situation of trauma implied by the war or the risk of its occurrence. Therefore, the first part of the study focuses on the concept of trauma and the distinction between disorders of a similar type. There are also presented possible effects of experiencing trauma. The second subchapter refers to childhood trauma as a specific phenomenon requiring special interactions. The subsequent part of the study deals with the issue of aid, possibilities, and limitations in terms of support. It also addresses the issue of specific difficulties that may occur. The article ends with the summary section.

Keywords: help, trauma, war, children
 

Ogólna charakterystyka możliwych konsekwencji traumy i formy pomocy dla uchodźców ukraińskich dzieci 

Artykuł porusza kwestię zaburzeń które mogą dotykać dzieci ukraińskie, które przybyły do Polski uciekając przed wojną. Skupiono się w nim na traumie i zaburzeniach z nią związanych. W opracowaniu podjęto próbę ogólnego zarysu charakterystyki pomocy w sytuacji traumy z ujęciem specyficznych trudności, które mogą wystąpić w opisywanych realiach. artykuł stanowić ma próbę określenia ram możliwych następstw doświadczenia wojny u dzieci oraz wyznaczenia głównych kierunków możliwej pomocy. Jego celem jest przedstawienie podstawowej terminologii związanej z tematem, a także podstawowych założeń teoretycznych odnoszących się do poradnictwa w omawianym zakresie. Zatem przyjąć należy, że założeniem opracowania jest swego rodzaju uporządkowanie wiedzy na temat pomocy w sytuacji traumy implikowanej wojną lub ryzyka jej wystąpienia. W pierwszej części opracowania skupiono się zatem na pojęciu traumy i rozróżnieniu rodzajów zaburzeń podobnego jej typu. Przedstawiono także ewentualne skutki doświadczenia traumy. Drugi podrozdział stanowi odniesienie do traumy dziecięcej jako specyficznego zjawiska wymagającego specjalnych oddziaływań. Kolejna część opracowania porusza problematykę pomocy, możliwości i ograniczeń w zakresie wsparcia, poruszono w nim również zagadnienie specyficznych utrudnień, które mogą wystąpić. Artykuł zamyka część podsumowująca.

Bibliografia

Badowski, M. (2022). Jak Polacy pomagają Ukraińcom? „Polska jest jednym z państw, które najbardziej zaangażowały się w pomoc”. Retrieved from: https://strefabiznesu.pl/jak-polacy-pomagaja-ukraincom-polska-jest-jednym-z-panstw-ktore-najbardziej-zaangazowaly-sie-w-pomoc/ar/c3-16315707 (last accessed: 12.09.22).

Cichocki, Ł., Wieczorek, A., Hat, M., Pragnący, K., Depukat, A. (2018). Trauma a zdrowie psychiczne-Antonii Kepiński in memoriam. Zeszyty Pracy Socjalnej, No. 2018, 23, 4, 299-311. DOI: 10.4467/24496138ZPS.18.019.10074.

DSM-5 Criteria for PTSD, (2018). National Center for PTSD, U.S. Department of Veterans Affairs. Retrieved from: https://www.brainline.org/article/dsm-5-criteria-ptsd#:~:text=PTSD%20is%20included
%20in%20a%20new%20category%20in,PTSD%20for%20
children%20ages%20six%20years%20and%20younger
(last accessed: 12.10.22).

Fairbank J.A., Klaric J. S., O’Dekir J.M., Costello E J. (2004). Rola predysponującego środowiska i temperamentu w doświadczeniach zdarzeń traumatycznych u dzieci. In: J. Strelau (ed.), Osobowość a ekstremalny stress (pp. 19–33). Gdańsk: Wydawnictwo Gdańskie

J.A. Jaśko-Ochojska, J., Ochojski, A. (2019). Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie. Rybnik: Wydawnictwo Rozmowy.

Kaczmarska, A., Curyło-Sikora, A. (2016). Problematyka stresu-przegląd koncepcji. Hygeia Public Healt, No. 51, (4), 317–321.

Kochanowski, B. (2022). Psychologiczne reakcje na stres traumatyczny-PTSD i ASD. Retrieved from: https://www.wiecjestem.us.edu.pl/psychologiczne-reakcje-na-stres-traumatyczny-ptsd-i-asd (last accessed: 10.10.22).

Korolczuk, A., Gołębiewski, A., Tomko-Gwoździewicz, M. (2009). Od nostalgii do PTSD. Zeszyty Naukowe WSOWL, No 3 (153), 115–124.

Krawętowski. Ł. (2021). Wsparcie dziecka, które doświadczyło traumy. Zdaniem psychologa, No 83 (July 2021), Retrieved from: https://doradcawpomocyspolecznej.pl/artykul/wsparcie-dziecka-ktore-doswiadczylo-traumy#:~:text=Trauma%20dzieci%C4%99ca
%20to%20do%C5%9Bwiadczenie%20z%C5%82o%C5%BCone%
20i%20wymagaj%C4%85ce%20kompleksowej,do%C5%9Bwiadczy%
C5%82o%20traumy%20powinni%20by%C4%87%20zaanga%C5%BCowani%20specjali%C5%9Bci%20 r%C3%B3%C5%BCnych%20dziedzin
(last accessed: 12.01.22).

Lis-Turlejska, M. (2000). Konsekwencje psychologiczne traumatycznego stresu teoria psychoformatywna Robert J.Liftona. Przegląd filzoficzny, Nowa Seria., 2000, R IX, No. 3(35), 195–204.

Lazarus R.S. (1986). Paradygmat stresu i radzenia sobie. Nowiny Psychologiczne, No.3- 4, 2–39.

Pearlman, L.A. (1995). Trauma and the therapist: Countertrasference and Vicarious Tramatization in Psychotherapy with Incest Survivors. American Journal of l Hypnosis, 38(4), 298–299. DOI: https://doi.org/10.1080/00029157.1996.10403354

Popiel, A. (2022). Trauma, stresor traumatyczny – czym jest uraz psychiczny? Retrieved from: https://www.mp.pl/pacjent/psychiatria/choroby/74803,trauma-stresor-traumatyczny-czym-jest-uraz-psychiczny (last accessed: 12.09. 22).

Sikorska, I., Dziecięca trauma-psychologiczne konsekwencje dla dalszego rozwoju. Sztuka leczenia, 2014, No 3/4, 55–70.

Stabliuk, V., Gan, R., Pronoza, K. (2016). Particularities of physical and mental injuries for Ukrainian-Russian war victims. Journal of Education, Health and Sport, No 6(4), 458–465.

Steuden, S., Janowski, K., Trauma-kontrowersje wokół pojęcia, diagnoza, następstwa, implikacje praktyczne. Roczniki Psychologiczne, 2016 , XIX, No 3, 549–565. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rpsych.2016.19.3-5pl

Strelau, J., Zawadzki, B., Oniszczenko, W. (2002). Kwestionariusz PTSD – wersja czynnikowa (PTSD-C): konstrukcja narzędzia do diagnozy głównych wymiarów zespołu stresu pourazowego. Przegląd Psychologiczny, TOM 45, No 2, 152–153.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2022, s. 151 - 167

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

General characteristics of possible consequences of trauma and forms of aid granted to Ukrainian children refugees 

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-7611-8302

Monika Wojtkowiak
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce, Polska
https://orcid.org/0000-0001-7611-8302 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Stefana Żeromskiego 5, Kielce, Polska

Publikacja: 31.03.2023

Otrzymano: 17.08.2022

Zaakceptowano: 24.11.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Monika Wojtkowiak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 503

Liczba pobrań: 327

Sugerowane cytowania: APA

Wojtkowiak, M. (2023).

General characteristics of possible consequences of trauma and forms of aid granted to Ukrainian children refugees 

. Labor et Educatio, 2023, 151-167. doi: https://doi.org/10.4467/25439561LE.22.012.17538