FAQ

Labor et Educatio

Człowiek jako obiekt badań humanistycznej pedagogiki pracy 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 9 - 30

Autorzy

Waldemar Furmanek
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
https://orcid.org/0000-0002-1032-4266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

This study refers to the interpretation of the basic categories of educational sciences, i.e. Pedagogy of Labour. From the perspective of the theory and the research in the field of education it is important to describe both the object of study and the content, processes, methods, criteria that determine boundaries of human knowledge of that subject, and the source of knowledge about the subject of the research. The subject of this paper shall be considered as important in both theoretical, practical and existential way.

Bibliografia

Bejze B. (red.),O człowieku dziś (Aby poznać Boga i człowieka, cz. 2), Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 1974. Cichoń W., Aksjologiczna i antropologiczna problematyka w badaniach pedagogicznych, [w:] Szanse naukowego rozwoju pedagogiki, red. S. Palka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1987. Dąbrowski K., Dezintegracja pozytywna, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1979. Frankl V. E., Siły do życia, „Znak” 1967, nr 19.Frankl V. E., Psychoterapia dla każdego, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1978. Furmanek W., Poliparadygmatyczność dydaktyki techniki, [w:] Kształcenie nauczycieli techniki, Opole 1993. Furmanek W., Człowiek – człowieczeństwo – wychowanie, Wydawnictwo Oświatowe FOSZE, Rzeszów 1995. Furmanek W., Antynaturalistyczny paradygmat badań pedagogicznych, [w:] Pedagogika opiekuńcza wobec współczesnej orientacji filozoficznej i praktyki pedagogicznej, red. J. Sowa, D. Pstrąg, Centrum Doskonalenia Pedagogicznego, Rzeszów 1999. Furmanek W., Edukacja wobec poliparadygmatyczności nauk o niej, [w:] W kręgu edukacji, nauk pedagogicznych i krajoznawstwa, red. E. Kameduła, I. Kuźniak, E. Piotrowski, Firma Wydawnicza „MS AG”, Poznań 2003. Furmanek W., Poliparadygmatyczny charakter badań pedagogicznych, [w:] Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, red. J. Kuźma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003. Furmanek W., Rozumienie wartości pracy a orientacje życiowe człowieka, „Pedagogika Pracy” 2004, nr 45. Furmanek W., Problematyka badań nad wartościami w pedagogice, [w:] Z badań nad wartościami w pedagogice, red. W. Furmanek, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006. Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2006. Furmanek W., Humanistyczna pedagogika pracy. Charakterystyka dyscypliny naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013. Furmanek W., Człowiek obiektem badań naukowych, Rzeszów 2014. Gajda J., Człowieczeństwo, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, tom I, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003. Gałdowa M. A., Rozwój i  kryteria dojrzałości osobowej, „Przegląd Psychologiczny”, XXXIII/1, 1990. Gogacz M., Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka, http://www.katedra.uksw.edu.pl/gogacz/ksiazki/czlowiek_i_jego_relacje.pdf [dostęp: 13.11. 2014]. Granat W., Osoba ludzka. Próba definicji, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1961. Granat W., Wybór pism, Warszawa 1984. Granat W., Personalizm chrześcijański. Teologia osoby ludzkiej, Poznań 1985. Gruszczyński M., W  sprawie człowieczeństwa. Pomiędzy mitem a  mistyfikacją, [w:] Człowieczeństwo, iluzja czy rzeczywistość, red. S. Folaron, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 1995. Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1972. Jan Paweł II, Przemówienie do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha. Gniezno, 3 czerwca 1979.Jan Paweł II, W dziele kultury Bóg zawarł przymierze z człowiekiem − przemówienie do przedstawicieli świata kultury, Rio de Janeiro, 1 lipca 1980. Jan Paweł II, Encyklika Fides et ratio, 14 września 1998. Kamiński S., Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk, Wydawnictwo KUL, Lublin 1992. Krąpiec M., Postęp w krzywym zwierciadle ekologii, „Człowiek w kulturze” nr 2, 1993. Kochanowski J., Psalm 8: Domine Dominus noster, guam admirabile, http://literat. ug.edu.pl/jkpsalm/009.htm [dostęp: 22.11.2014]. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1993. Lipiec J., Człowiek i wartości, Wydawnictwo FALL, Rzeszów 1997. Michałowski S. C., Wizja integralna człowieka jako osoby w pedagogii personalistycznej, [w:] Człowiek integralny: holistyczna wizja człowieczeństwa, red. H. Romanowska-Łakomy, H. Kędzierska, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2009. Nowacki T., Praca a wychowanie, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1980. Nowak M., Problemy pedagogiki otwartej, Wydawnictwo Lekarskie RW KUL, Lublin 2000. Popielski K., Psychologia egzystencji. Wartości w  życiu, Wydawnictwo KUL, Lublin 2008. Straś-Romanowska M., Los człowieka jako problem psychologiczny. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1992, 1997. Straś-Romanowska M. (red.), Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej, Wydawnictwo PWN ,Warszawa–Wrocław, 1995. Stróżewski W., O stawaniu się człowiekiem, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloń­ skiego”, DCCCXXV „Prace Pedagogiczne” nr 6, 1987. Styczeń T., Człowiek w ujęciu Jana Pawła II podstawową dyrektywą programowania pracy Instytutu Jana Pawła II, „Przegląd Uniwersytecki”, 2 grudnia 1983. Styczeń T., Osobowa godność podmiotu pracy źródłem jej sensu i wartości, [w:] Jan Paweł II, Laborem exercens. Tekst i komentarze, red. J. Chmiel, S. Ryłko, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1983. Ślaga W., Życie − ewolucja, [w:] Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki, red. M. Heller, M. Lubański, Sz.W. Ślaga, Wydawnictwo ATK, Warszawa 1992. Suchodolski B., Labirynty współczesności. Niewola i wolność człowieka, Biblioteka Myśli Współczesnej, Warszawa 1972. Suchodolski B., Wojnar I. (red.), Humanizm i edukacja humanistyczna. Wybór tekstów, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988. Suchodolski B., Podręcznik dla kandydatów dla nauczycieli, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1976. Tischner J., Myślenie według wartości, Wydawnictwo Znak, Kraków 1982. Tischner J., Polska jest ojczyzną, Éditons du Dialogue, Paryż 1985.Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992. Wiatrowski Z., Pedagogika pracy − dawniej – dziś – jutro, [w:] Pedagogika pracy w kontekście integracji europejskiej, red. Z. Wiatrowski, U. Jeruszka, H. Bednarczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2003. Wiatrowski Z., Praca w zbiorach wartości pracujących, bezrobotnych i młodzieży szkolnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Włoc­ ławek 2004. Wiatrowski Z., Rzeczywiste i nadmiernie formalizowane problemy rynku pracy w Polsce oraz ich implikacje dla edukacji zawodowej,[w:] Edukacja wobec rynku pracy, realia – możliwości – perspektywy, red. R. Gerlach, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2003.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 9 - 30

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Man as an Object of the Study of Humanistic Pedagogy of Labour

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1032-4266

Waldemar Furmanek
Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki
https://orcid.org/0000-0002-1032-4266 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Pedagogiki Pracy i Andragogiki

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Waldemar Furmanek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2080

Liczba pobrań: 710