FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Triumphus meritorum gentilitio. Kreacja zasług i pochodzenia Franciszka Wielopolskiego (1670–1732)

Data publikacji: 10.12.2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, XXII, s. 22 - 70

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.16.002.15048

Autorzy

Aleksander Stankiewicz
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Artykuł jest poświęcony kreacji propagandowego wizerunku Franciszka Wielopolskiego, hrabiego na Pieskowej Skale, pierwszego w rodzinie ordynata pińczowskiego, który przybrał nazwisko Gonzagi margrabiego Myszkowskiego. Zrozumienie stopnia manipulacji w zakresie genealogii i heraldyki stosowanej przez magnata jest możliwe w kontekście poznania dziejów rodziny Wielopolskich, która dzięki odpowiednim mariażom w XVII w. osiągnęła znaczny status. Najlepszym dowodem na to może być szybka kariera ojca Franciszka Jana, który piastował urząd kanclerza wielkiego koronnego, a przez małżeństwo z siostrą królowej Marysieńki stał się krewnym Jana III Sobieskiego. Franciszek nie osiągnął tak zawrotnej kariery jak ojciec, ale wykorzystując jego dokonania oraz ich przodków, skonstruował na nowo dzieje swojej rodziny, powołując się na domniemane pokrewieństwo Wielopolskich z Szafrańcami, a także na dziedzictwo Komorowskich, tytułujących się hrabiami na Żywcu. W momencie osiągnięcia urzędów senatorskich przejął po Józefie Gonzadze, margrabim Myszkowskim, ordynację pińczowską. Stało się to kolejną okazją do ponownego skonstruowania swojego wizerunku jako potomka wybitnych rodzin, ale też krewnego jednej z najznaczniejszych familii włoskich. Omówienie tych przemian oparto o analizę zachowanych dokumentów, herbów napieczętnych oraz zabytków sztuki.


Triumphus meritorum gentilitio. Creation of the service and ancestry of Franciszek Wielopolski (1670–1732)

This article is dedicated to the work behind creating the image of Franciszek Wielopolski, Count of Pieskowa Skala, the first of the Pinczow dynasty, who took the name Marquess Gonzaga-Myszkowski. Understanding the levels of manipulation in the area of genealogy and heraldry used by the magnate is possible in the context of the deeds of the Wielopolski family, who, thanks to appropriate marriages in the 17th century, obtained a significantly high status. The best proof of this is probably the rapid career of Franciszek’s father, Jan, who held the position of the Grand Chancellor and, through marriage to the sister of Queen Marysieńki, became a relative of John III Sobieski. Franciszek did not have such a rapid career as his father, however, using his achievements and those of his predecessors, he reconstructed the acts of his family, calling on the alleged kinship between the Wielopolski and Szafraniec families, as well as the heritage of the Komorowski family, the counts of Żywiec. When he became a Senate Clerk, he received the duty of representing the Pinczow Triumphus meritorum gentilitio. This was the next opportunity to reconstruct his image as the descendent of a distinguished family, and also as a relative of one of the most significant Italian families. Discussion of these changes is based on analysis of stored documents, family crests and works of art.

KEY WORDS: propaganda, Franciszek Wielopolski, genealogy, sigillography, heraldry

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Narodowe w Krakowie

Księgi grodzkie krakowskie, sygn. 29/5/812.

Zbiór dokumentów papierowych, sygn. 29/658/1258 (dawna sygn. Pap. 8).

Archiwum Państwowe w Kielcach

Archiwum Ordynacji Myszkowskich, sygn. AOM-20, AOM-1256.

Archiwum Prowincji OO. Reformatów w Krakowie

Cathalogus benefactorum specialium mortuorum in Ecclesia Fratrum minorum Beciae sepultorum.

Źródła drukowane

Kola Dymitr: Wesele stanów wszystkich koronnych – wiersz weselny Elżbiety Mniszchówny i Karola Wielopolskiego. Wyd. Ewa Kulik. „Genealogia” 2001, t. 13, s. 151–155.

Komoniecki Andrzej: Chronografia albo Dziejopis żywiecki. Oprac. Stanisław Grodziski, Irena Dwornicka. Żywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1987.

Ostatnie wielkie widowisko barokowej Europy. Polskie relacje z uroczystości weselnych Fryderyka Augusta i Marii Józefy w Wiedniu i Dreźnie w 1719 r. Oprac. Katarzyna Kuras, Jolanta Pabian. Kraków: Historia Jagiellonica, 2015.

Testamenty szlachty krakowskiej XVII–XVIII w. Wybór tekstów źródłowych z lat 1650–1799. Oprac. Alicja Falniowska-Gradowska. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1997.

Wielopolski Jan: Konsyderacyje o urzędach dwuletnich. Oprac. Leszek Andrzej Wierzbicki. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015.

Druki ulotne

Bieżanowski Stanisław: Vinculum Augusti Sangvinis ad Festa Nuptialia, Illustrissimi, et Excellentissimi Sponsi, D. Joannis Comitis de Pieskowa Skała Wielopolski, Regni Poloniae Procancelarii, Generalis Minoris Poloniae (…) Virginis ac Sponsae Mariae Annae Marchionissae de Arquian, Leopoli inter maximos Splendidissimi Hymenaei applausus, (…) celebratum. Anno Salutis 1678 Die 12 Mensis Iunii Cracoviae Typis Universitatis Impensis Nuoduorscianis.

Dziewulski Marceli: Rekreacya przy piątku, bez smutku z Naysłodszego Serca Jezusowego, w kościele WW. Panien Zakonnic Nayświętszey Panny Nawiedzenia w Krakowie za miastem (…) Roku P. 1718 (…) A potym Jaśnie Wielmożności Pani, Anastazyi i Teresie Gonzadze, margrabiance na Mirowie Jordanowey, wojewodziny bracławskiej (…) dedykowana (…) podana roku pomienionego. Dnia zaś 25 Listopada, w Krakowie w Drukarni Franciszka Cezarego, J. K. M. y J. O. J. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xiążęcia Siewierskiego, także Przesławney Akademii Krakowskiey Ordynar. Typografa Kraków, 1718.

Łużyński Stanisław Piotr: Porta Oginscianae Gloriae Splendore Nativo Perennatura, et inter Connubialia Vincula dum Lechicis celeberrimus meritis, Pegasus Wielopolscianus, auspicatissima limina sua ingrederretur, votivis refulgens taedis ad nuptialia sponsorum festa (…) Martiani de Kozielsko Oginski, cancelarii M. D. Lithuaniae (…) ac (…) Constantiae Christinae Wielopolsciae, (…) Ioannis comitis in Żywiec et Pieskowa Skała, supreme Regni Poloniae cancelarii, (…) unicae ac dilectissimae filiae, (…) epithalamico Hymenaei applause, celebrate (…) Cracoviae: Typ. Universitatis, 1685.

Łza krwawa obrazu bocheńskiego Naswiętszey Panny Maryey albo Historya y cuda o tym obrazie, krwawymi łzami płaczącym w kościele bocheńskim u OO. Dominikanów (…) w Krakowie, w Drukarni Dziedziców Stanisł: Bertutowicza Typolog: Roku Pańskiego 1664.

Maiestas et Honor Ilustrissimi et Excellentissimi Domini D. Caroli Gonzagae Comitis in Żywiec et Pieskowa Skała de Wielopolsciis Marchionis in Mirow et Pinczow Myszkowski, Supremi Stabuli Regni Praefecti, Generalis Minoris Poloniae Cracoviensis Capitanei, Genere, Meritis et Imperio Maximi. In primo fui Capitolii ingresu Votis omnium et panegyrico cultu, Anno Magni in Terris ingresus Dei, 1732.

Novus Amor, ad imitationem sociati in coelis Pegasi cum Aquario… Circa nuptialem Pompam Ilustrissimi Domini D. Joannis de Pieskowa Skała Wielopolski (…) ac Illustrissimae Christinae Constantiae Comitissae in Liptow et Orava Komorowska…, Cracoviae, Anno Domini 1665.

Pergama palatyni honoris in triumphalibus Siradiae portis (…) decennia Wielopolsciano Equo expugnata ilustrissimo domino D. Francisco comiti in Zywiec & Pieskowa Skała Wielopolski Palatino Siradiensi (…) Assistante triumphali pompae officiosa collegi Petricoviensis Scholarum Piarum submissione Anno 1720 Typis Clari-Montis Częstochoviensis.

Porta gentilitia illustrissimae Oginsciorvm familiae in scenam data a (…) Collegij Grodnensis Societatis Iesv, eloquentiae auditoribus atque dum (…) Martianus de Kozielsk Oginski, magnus M.D.L. cancellarius (…) cum illustrissima sponsa Constantia Wielopolska, illustrissimi magni cancellarij regni Poloniae filia connubiale faedus iniret, illustrissimis d.d. neo-sponsis inter symposiacos nuptialis conviuij applausus ex voto publico humillime dedicata anno MDCLXXXV.

Portae Triumphales Honori Illustrissimi Domini D. Martiani de Kozielsk Ogiński Supremi Cancelarii M. D. L. (…) nec non Illustrissimae Dominae D. Constantiae Wielopolska Cancelaridis Regni Poloniae Sub fortunatas Nuptias erectae a Collegio et Alma Mater Vilnensi Soc. Iesu Anno Domini 1685.

Sczaniecki Stanisław: Kazanie na Professij Zakonney Niegdy Jaśnie Wielmożney Jeymości Panny P. Franciszki Hrabianki na Żywcu i Pieskowej Skale Wielopolskiy, Generałowny Małopolskiey, Krakowskiey, Lanckorońskiej, Przemykowskiej, Żarnowieckiej, teraz Przewielebney w Chrystusie Panu Panny Zakonney S. Franciszka Patriarchy, w Kościele Krakowskim S. Andrzeja, Prześwietnego Konwentu tegoż Zakonu Serafickiego miane, (…) Roku 1718 Dnia 20 Lutego, w Krakowie, w Drukarni Franciszka Cezarego, J. K. M. y J. O. J. M. X. Biskupa Krakowskiego, Xcia Siewierskiego, także Przesław. Akademij Krakow. Ordynar. Typ.

Szurowski Stanisław Michał: Parnassus Academicus, Apollinis & Musarum ornamentis decoratus. XI VV. DD. Primae Laurae candidatis dum in alma Universitate Cracoviensi, (…) renuntiarentur. Amoris & gratuliatonis ergo. A Stanislao Michaele Szurowski eiusdem Laurae Candidato, Panegyrico applause dedicates, Anno Salutis 1688 Die 18 Octobris, Crac. Typis Nicolai Alexandri Schedel S. R. M. Ord. Typogr.

Trabeatus Heroum, Virtutem et Honorum Exercituus ex Wielopolsciano Starzokon velut ex equo Trojano (…) equite Illustrissimo Excelentissimo Domino D. Francisco Wielopolski palatino Siradensi, lanckoronensi, (…) 1720 Calissi typis Collegi SJ.

Triumphalis Virtutum Pompa in Illustrissims et Exscellentissimus Domino D. Franciscus Comite in Zywiec et Pieskowa Skala de Wielopolsciis Marchione in Mirow Gonzaga Myszkowski, generali minoris Poloniae (…) dum solemni Splendidissimoque Apparatu (…) publiacam ad suam Cracoviensis Palatinus Dignitatem haberet Ingressum (…) MDCCXXVIII Mense Augusto, Die 23.

Triumphus meritorum gentilitio palatinatus Cracoviensis vexillo et victrici Myszkoviano Soleae arcu et patricio Starzokonianae gloriae, cum Illmo et Excellmo DD. Francisco Comite in Zywiec et Pieskowa Skala de Wielopolsciis Marchione in Mirow Gonzaga Myszkowski Palatinus Cracoviensis, Lanckoroniensis etc. Capitaneus (…) Anno D. 1728, Cracoviae typis Matyaszkiewicz.

Wolski Franciszek: Podkowa Przy kresie dopędzonym odpadaiąca a do Boskich przeniesiona ręku, Kazaniem przy Exequiach (...) Angele Febroniey z Koniecpola Wielopolskiey (...) Stolnikowey Koronney (...) / Przez X. Franciszka Wolscivsza Reformata, Kaznodzieię Konwentu Krakowskiego Pokazana, W Kościele Bieckim Oycow Reformatow, Dnia 18. Września Roku P. 1663.

Opracowania

Antoniewicz Marceli: Rodowód książąt Radziwiłłów w dziejach Alberta Wijuka Kojałowicza. „Senoji Lietuvos Literatūra” 2009, t. 27, s. 177–187.

Augustyniak Urszula: Myszkowski (Gonzaga-Myszkowski margrabia na Mirowie) Zygmunt. W: PSB, t. 22. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1977, z. 92, s. 404.

Baczewski Sławomir: Szlachectwo. Studium z dziejów idei w piśmiennictwie polskim. Druga połowa XVI wieku – XVII wiek. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.

Bernatowicz Tadeusz: Mitra i buława. Królewskie ambicje książąt w sztuce Rzeczypospolitej szlacheckiej (1697–1763).Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

Betlej Andrzej: Paweł Giżycki. Architekt polski XVIII wieku. Kraków: Societas Vistulana Towarzystwo Naukowe, 2003.

Betlej Andrzej: Sibi, Deo, posteritati. Jabłonowscy a sztuka w XVIII wieku. Kraków: Societas Vistulana Towarzystwo Naukowe, 2010.

Budka Włodzimierz: Pieczęcie grodu krakowskiego z wieku XVI–XVIII. W: Studia hi storyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 2. Kraków: Nakładem Komitetu, 1938, s. 87–98.

Burke Peter: Fabrykacja Ludwika XIV. Przekł. Robert Pucek, Michał Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2011.

Calabrito Monica: Women’s Imprese in Girolamo Ruscelli’s ‘Le imprese illustri’ (1566). W: The Italian Emblem. A Collection of Essays. Red. Donato Mansueto, Elena Laura Calogero. Glasgow: Librairie Droz, 2007, s. 65–92.

Caldwell Dorigen: The Sixteenth Century Italian Impresa in Theory and Practice. New York: AMS Pr Inc, 2004.

Cano de Silvana Balbi: I Gonzaga. Moneta, arte, storia. Milano: Electa, 2015.

Cetwiński Mariusz: Wątki prawne w polskich legendach herbowych. „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 1999, t. 3, s. 25–36.

Ciara Stanisław: Senatorowie i dygnitarze koronni w II poł. XVII wieku. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990.

Cynarski Stanisław: Początki kariery rodziny Wielopolskich. W: Społeczeństwo staropolskie. Studia i szkice, t. 2. Red. Andrzej Wyczański. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, s. 125–136.

Czamańska Ilona: Wiśniowieccy. Monografia rodu. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2007.

Czarski Bartłomiej: Stemmaty w staropolskich książkach. Warszawa: Muzeum Pałac w Wilanowie, 2012.

Czyż Anna Sylwia: Fundacje artystyczne rodziny Paców: Stefana, Krzysztofa Zygmunta i Mikołaja Stefana Paców. „Lilium bonae spei ab antiquitate consecratum”. Warszawa 2016.

Czyż Anna Sylwia: Kościół świętych Piotra i Pawła na Antokolu w Wilnie. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2008.

Estreicher Karol: Bibliografia staropolska, t. 32. Kraków: Drukarnia Techniczna, 1891.

Fabiani Bożena: Nieznane portrety Paców. Studium biograficzno-ikonograficzne z XVII wieku. „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” 1971, t. 15, z. 2, s. 159–174.

Falniowska-Gradowska Alicja: Pałac Wielopolskich w Suchej w XVIII wieku. Przyczynek do dziejów zamku i rodziny. „Teki Krakowskie” 1999, t. 10, s. 33–47.

Fischinger Andrzej: Santi Gucci. Architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku. Kraków: Ministerstwo Kultury i Sztuki, 1969.

Follprecht Kamila: Dominia w Suchej i w Ślemieniu w latach 1799–1855. „Krakowski Rocznik Archiwalny” 1995, t. 1, s. 28–35.

Gogola Zbigniew: Sanktuarium Matki Bożej Ziemi Żywieckiej w Rychwałdzie. Żywiec: Urząd Miejski, 1999.

Górny Antoni, Piwarski Kazimierz: Kraków w czasie drugiego najazdu Szwedów na Polskę (1702–1709). Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1932.

Hartt Frederick: Gonzaga symbols in the Palazzo del Te. “Journal of the Warburg and Courtauld Institutes” 1950, t. 13, nr 3/4, s. 151–188.

Hundert Zbigniew: Między buławą a tronem. Wojsko koronne w walce stronnictwa malkontentów z ugrupowaniem dworskim 1669–1673. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2014.

Kaczmarzyk Dariusz: Kościół św. Anny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.

Kalendarium do dziejów Wawelu. Oprac. Ryszard Skowron. Kraków: Państwowe Zbiory Sztuki na Wawelu, 1990.

Kamecka-Skrajna Mirosława: Historia rodu Wielopolskich od XVI do początków wieku XVII. W: Nad społeczeństwem staropolskim. Red. Karol Łopatecki, Wojciech Walczak.

Białystok: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, 2007, s. 125–145.

Kamecka-Skrajna Mirosława: Jan Wielopolski z Wielopola i Pieskowej Skały kasztelan wojnicki w latach potopu szwedzkiego. W: Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga

Narodów ze Szwecją w XVII wieku. Red. Mirosław Nagielski. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2007, s. 121–137.

Kazańczuk Mariusz: Staropolskie legendy herbowe. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1990.

Kiryk Feliks: Komorowski Piotr. W: PSB, t. 13. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1967–1968, s. 127.

Komorowski Waldemar: Kamienice i pałace przy Rynku krakowskim. „Rocznik Krakowski” 2002, t. 68, s. 56–67.

Kraszewski Igor: Pieczęć herbowa królowej Ludwiki Marii jako zapis historii dynastycznej Gonzagów Niwerneńskich. W: Pieczęcie herbowe, herby na pieczęciach. Red. Wojciech Drelicharz, Zenon Piech. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011, s. 87–108.

Kristó Gyula: Az államalapítás korának írott forrásai. Szeged: Szegedi Középkorász Mühely, 1999.

Kuras Katarzyna: Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich. Kraków: Historia Jagiellonica, 2012.

Kurtyka Janusz: Tęczyńscy. Studium z dziejów polskiej elity możnowładczej w średniowieczu. Kraków: Wydawnictwo Secesja, 1997.

Labuda Gerard: Biblioteka Ordynacji Myszkowskich-Wielopolskich w Chrobrzu w latach wojny 1939–1945. W: Na obrzeżach polityki. Red. Marceli Kosman. Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2008, s. 91–97.

Leo Andrzej: Kościół parafialny w Kobylance pod Gorlicami. „Roczniki Humanistyczne KUL” 1967, t. 15, z. 4, s. 107–118.

Leśniak Franciszek: Wielkorządcy krakowscy XVI–XVIII wieku. Gospodarze zamku wawelskiego i majątku wielkorządowego. „Biblioteka Wawelska”, t. 10, Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 1996, s. 129–132.

Link-Lenczowski Andrzej: Myszkowski (Gonzaga-Myszkowski) margrabia na Mirowie Józef Władysław. W: PSB, t. 22, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1977, z. 92, s. 374.

Liškevičienė Jolita: XVI–XVIII Amžiaus knygų grafika: herbai senuosiuose Lietuvos spaudiniuose. Vilniaus: Vilnius dailės akademijos leidykla, 1993.

Lubczyński Mariusz: Ordynacja za czasów Myszkowskich. „Pińczowskie Spotkania Historyczne” 2011, z. 15, s. 8–23.

Lukačka Ján: K otázke etnického pôvodu veľmožského rodu Hont-Poznanovcov. „Forum Historiae” 2010, t. 4, z. 2, s. 1–18.

Madejski Edward: Pałac Myszkowskich w Książu Wielkim. „Ochrona Zabytków” 1950, t. 3, s. 38–51.

Majewski Andrzej: Zamek w Pieskowej Skale. „Teka Konserwatorska” 1953, z. 2, s. 1–99.

Manyś Bernadetta: Wjazd na województwo wileńskie Michała Kazimierza „Rybeńki” jako przykład specyfiki kultury dworów magnackich w Wielkim Księstwie Litewskim. W: Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalność myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały.

Red. Marek Dębowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Michał Zwierzykowski. Kraków: Wydawnictwo Societas Vistulana, 2013, s. 307–308.

Mańkowski Tadeusz: Malarstwo na dworze Jana III. „Biuletyn Historii Sztuki” 1950, t. 12, nr 1–4, s. 241–283.

Markiewicz Anna: Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2011.

Męclewska Marta: Kawalerowie i statuty Orderu Orła Białego 1705–2008. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 2008.

Modrzejewska Barbara: Dwa portrety Franciszka Gonzagi Wielopolskiego-Myszkowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Kielcach i zagadnienie twórczości Antoniego Misiowskiego. „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1982, t. 12, s. 131–150. Monete e medaglie di Mantova e dei Gonzaga dal XII al XIX secolo, t. 3. Red. Roberto Gianolo, Milano: Electa, 1997.

Myśliński Krzysztof: Ordynacja Myszkowskich w rękach rodu Wielopolskich 1727–1945. „Pińczowskie Spotkania Historyczne” 2011, z. 15, s. 24–36.

Niedziela Rafał, Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta II Mocnego 1733–1736. Kraków: Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, 2005.

Oleńska Anna: Jan Klemens Branicki. Sarmata nowoczesny. Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2011.

Ostrowski Jan K.: Architektura pałacu Wielopolskich. „Rocznik Krakowski” 1973, t. 44, s. 37–63.

Ozdoba-Kosierkiewicz Wiesława: Portret XVII- i XVIII-wieczny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 1982, t. 12, s. 152–169.

Paprocki Bartosz: Gniazdo cnoty. Wyd. Andrzej Piotrkowczyk. Kraków: 1578.

Paprocki Bartosz: Herby rycerstwa polskiego. Wyd. Kazimierz Józef Turowski. Kraków: Biblioteka Polska, 1858.

Piramidowicz Dorota: Feniks świata litewskiego. Fundacje i inicjatywy artystyczne Kazimierza Leona Sapiehy (1609–1656). Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2012.

Poczet sołtysów, wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta Krakowa (1228–2010). Red. Bogdan Kasprzyk. Kraków: Urząd Miasta Krakowa, 2010.

Rączka Zofia: Archiwa dóbr Żywiecczyzny. Żywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1998.

Rączka Zofia: Rys historyczny od powstania miasta do 1918 roku. Żywiec: Towarzystwo Miłośników Ziemi Żywieckiej, 1997.

Rogulski Jakub: Manifestacja dynastycznego pochodzenia na pieczęciach książąt Czartoryskich z drugiej połowy XVI wieku. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” (seria nowa) 2013, t. 13, s. 211–237.

Rogulski Jakub: Treści propagandowe herbu złożonego księcia Szymona Samuela Sanguszki z 1626 roku. W: Insignia et splendor. Red. Wojciech Drelicharz. Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 9–84.

Rolska-Boruch Irena: Firlejowie Leopardzi. Studia nad patronatem i fundacjami artystycznymi w XVI–XVII wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Roszak Stanisław: Środowisko intelektualne i artystyczne Warszawy w połowie XVIII wieku. Między kulturą sarmatyzmu i oświecenia. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 1997.

Sarcevičienė Jolita: Kobieta. W: Kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego. Analizy i obrazy. Oprac. zbior. Kraków: Universitas, 2006, s. 249–267.

Sieradzka Ojcumiła: Portrety Wielopolskich z wieku XVIII w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu. „Studia Waweliana” 1995, t. 4, s. 113–127.

Sikora Franciszek: Wielopolscy z rodu Starych Koni do początków XVI wieku. „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia” 1992, t. 26, s. 144–156.

Skałkowski Adam: Aleksander Wielopolski w świetle archiwów rodzinnych 1803–1877, t. 1–2. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1947.

Skowron Ryszard: Faworyci i opozycjoniści. Król a elity polityczne w Rzeczypospolitej XV– XVIII wieku. Red. Ryszard Skowron. Kraków: Zamek Królewski na Wawelu, 2006.

Sroka Stanisław: Komorowscy z Żywca. Przyczynki genealogiczne z XV wieku. „Gronie”2006, t. 25, z. 1, s. 45–47.

Stankiewicz Aleksander: Galeria portretowa Jana Wielopolskiego (1700–1774), wojewody sandomierskiego. „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach” 2013, t. 28, s. 148–175.

Stankiewicz Aleksander: „…Klejnoty których my przez żelazne nabywamy groty”. Kreacja zasług i pochodzenia Marcjana Aleksandra Ogińskiego w świetle grafik z druków ulotnych. W: Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 4. Red. Zbigniew Hundert, Karol Żojdź, Jan Jerzy Sowa. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2015, s. 155–185.

Stankiewicz Aleksander: Program heraldyczny zamku żywieckiego od XVI do XVIII wieku. W: Insygnia et splendor. Red. Wojciech Drelicharz. Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 85–102.

Stankiewicz Aleksander: Sanktuarium Matki Bożej Rychwałdzkiej. Na pograniczu tradycji kultu i odniesień do przeszłości w sztuce. W: Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym. Red. Marek Walczak. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2016, s. 231–245.

Stankiewicz Aleksander: Tradycje militarne rodziny Chodkiewiczów w świetle grafiki oraz stemmat w drukach ulotnych z pierwszej połowy XVII wieku. W: Studia nad staropolską sztuką wojenną, t. 3. Red. Zbigniew Hundert, Karol Żojdź, Jan J. Sowa. Oświęcim: Wydawnictwo Napoleon V, 2014, s. 61–95.

Stankiewicz Aleksander: Treści propagandowe herbu złożonego Jana Stanisława Sapiehy z 1617/1620 roku. W: Źródła staropolskie i nauki pomocnicze historii. Red. Jakub Rogulski. Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2013, s. 295–340.

Stróżyk Paweł: O potrzebie i możliwościach badań nad herbami złożonymi. Uwagi na przykładzie ikonograficznych źródeł heraldycznych z Wielkopolski. W: Ad fontes. O naturę źródła historycznego. Red. Stanisław Rosik, Piotr Wiszewski. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 201–225.

Strzyżewski Wojciech, Herby i tytuły. Pieczęć szlachecka w księstwie głogowskim (XVI–XVIII wiek). Warszawa: Wydawnictwo DiG, 2009.

Szymański Stanisław: Sylwester Augustyn Mirys. Warszawa: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1964.

Tomkowicz Stanisław: Pałac Wielopolskich w Krakowie i jego dawna dekoracya malarska. „Rocznik Krakowski” 1919, t. 18, s. 1–28.

Tomkowicz Stanisław: Zamek w Pieskowej Skale. W: Sprawozdanie i wydawnictwo wydziału Towarzystwa i Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury za rok 1903. Kraków: Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami Sztuki i Kultury, 1904, s. 1–31.

Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy, 4: Małopolska, z. 2. Oprac. Stanisław Cynarski, Alicja Falniowska-Gradowska, red. Antoni Gąsiorowski. Kórnik: Biblioteka Kórnicka, 1990.

Zielińska Teresa: Ordynacje w dawnej Polsce. „Przegląd Historyczny” 1977, t. 68, z. 1, s. 17–28.

Zielińska Zofia: Potocki Antoni. W: PSB, t. 27. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1983, z. 116, s. 792–793.

Zienc Andrzej: Dwór w Oborach. „Biuletyn Historii Sztuki” 1964, 24, s. 188–198.

Żychliński Tadeusz: Złota Księga szlachty polskiej, t. 9. Poznań: nakł. Jarosława Leitgebra, 1887.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, s. 22 - 70

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Triumphus meritorum gentilitio. Creation of the service and ancestry of Franciszek Wielopolski (1670–1732)

Publikacja: 10.12.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Aleksander Stankiewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 326

Liczba pobrań: 820