FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prywatność informacyjna w usługach audiowizualnych z perspektywy nowych rozporządzeń unijnych (RODO i EPR)

Data publikacji: 27.06.2017

Zeszyty Prasoznawcze, 2017, Tom 60, Numer 1 (229), s. 155 - 171

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.17.012.6778

Autorzy

Bogdan Fischer
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1893-5870 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Information privacy in audiovisual services from the perspective of the new EU regulations (GDPR and EPR)

This article attempts to answer the question whether new and planned solutions for the protection of personal data and privacy are complementary to current media products and services. The analysis covers the approved scope of data protection in electronic communications and, in that context, information autonomy and information privacy. In the examined system of regulatory framework, i.a. electronic messages are protected, regardless of whether they relate to natural or legal persons, and any processing of electronic communications data will be subject to legal protection.
 

Bibliografia

Abeyratne R. (2002). Attacks on America – Privacy Implications of Heightened Security Measures in the United States, Europe, and Canada. Journal of Air Law and Commerce, vol. 67, s. 83–115.

Barta P., Litwiński P. (2009). Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Warszawa.

Chałubińska-Jetkiewicz K. (2015). Ochrona prywatności w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 7 (4), s. 86–99.

Doyle C., Bagaric M. (2005). The Right to Privacy: Appealing but Flowed. International Journal of Human Rights, vol. 9, no. 1, s. 3–36.

Fischer B. (2006). Tajemnica telekomunikacyjna w świetle dyrektyw UE i w prawie polskim. Europejski Przegląd Sądowy, nr 11, s. 29–35.

Fischer B. (2011). Prawo użytkowników wyszukiwarek internetowych do poszanowania ich autonomii informacyjnej. W: G. Szpor (red.). Internet. Ochrona wolności, własności i bezpieczeństwa (s. 63–72). Warszawa.

Fischer B. (2013). Cloud computing – globalny technologiczny paradygmat – zagrożeniem dla ochrony danych osobowych i prywatności. Kraków.

Fischer B. (2015). Wolność wypowiedzi prasowej a prawo do bycia zapomnianym.W: J. Gołaczyński (red.). Jawność i jej ograniczenia. Tom VIII: Postępowania sądowe (s. 91–109). Warszawa.

Fischer B., Mazewski M. (2017). Projektowane rozporządzenie e-privacy, lex specialis RODO [http://mojafirma.infor.pl/e-firma/technologia/753009,Projektowane-rozporzadzenie-eprivacy-lex-specialis-RODO.html].

Fischer B., Świerczyńska-Głownia W. (2006). Dostęp do informacji ustawowo chronionych, zarządzanie informacją. Kraków.

Fried C. (1969). Privacy: A Moral Analysis. Yale Law Review, vol. 77, no. 1, s. 475–949.

Hegel G.W.F. (1990). Encyklopedia nauk filozoficznych. Warszawa.

Jabłoński M., Wygoda K. (2002). Dostęp do informacji i jego granice. Wrocław.

Jaffey P. (2004). Rights of Privacy. Confidentiality, and Publicity, and Related Rights.
W: P.L.C. Torremans (ed.). Copyright and Human Rights. Freedom of Expression-Intellectual Property-­Privacy (s. 447–473). The Hague–London–New York.

Jaroszyński T. (2011). Rozporządzenie Unii Europejskiej jako składnik systemu prawa obowiązującego w Polsce. Warszawa.

Jay R., Hamilton A. (2003). Data Protection, Law and Practice. London.

Kopff A. (1972). Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego. Studia Cywilistyczne, t. 20, s. 3–44.

Krotoszynski R.J. (2016). Privacy Revisited: A Global Perspective on the Right to Be Left Alone. Oxford University Press.

Leenes R.E., Koops B., De Hert P. (2008). Constitutional Rights and New Technologies: A Comparative Study. Haga.

Mednis A. (2006). Prawo do prywatności a interes publiczny. Warszawa.

Motyka K. (2010). Prawo do prywatności. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, t. 85, s. 9–36.

Rubenfeld J. (1989). The Right of Privacy. Harvard Law Review, vol. 102, s. 737–807.

Safjan M. (2002). Refleksje wokół konstytucyjnych uwarunkowań rozwoju ochrony dóbr osobistych. Kwartalnik Prawa Prywatnego, z. 1, s. 223–246.

Scoglio S. (1998). Transforming Privacy: A Transpersonal Philosophy of Rights. Westport, CT.

Sobczak J. (2012). Komentarz do artykułu 8, pkt 4. W: A. Wróbel (red.). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz. Warszawa.

Sobczak J. (2008). Prawo prasowe. Komentarz. Warszawa.

Szpor G. (red.) (1997). Wolność informacji i jej granice. Katowice.

Wacks R. (1980). The Protection of Privacy. London.

Wang H., Lee M.K., Wang C. (1998). Consumer privacy concerns about Internet marketing. Communications of the ACM, vol. 41 (3), s. 63–70.

Warren S.D., Brandeis L.D. (1890). The Right to Privacy. Harvard Law Review, nr 4, s. 193–220.

Westin A.F. (1967). Privacy and Freedom. London.

Wróbel A. (2012). Przedmowa. W: A. Wróbel (red.). Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz (s. V). Warszawa.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2017, s. 155 - 171

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Information privacy in audiovisual services from the perspective of the new EU regulations (GDPR and EPR)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1893-5870

Bogdan Fischer
Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-1893-5870 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 27.06.2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Bogdan Fischer (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1606

Liczba pobrań: 918