FAQ

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny

Poza programem czy zgodnie z programem? Refleksje po pięciu latach obowiązywania „Europejskiego programu w zakresie migracji”

Data publikacji: 08.2021

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), Nr 2 (180), s. 7 - 17

https://doi.org/10.4467/25444972SMPP.21.017.13773

Autorzy

,
Monika Szulecka
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0002-0145-3437 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Witold Klaus
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0003-2306-1140 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Katarzyna Strąk
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0002-4561-2815 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt


Bibliografia

Cymbranowicz K. (2019). Europa (bez) granic? Przyszłość strefy Schengen. Polityka i Społeczeństwo, 17(02), 65–85.
Dadusc D., Mudu P. (2020). Care without Control: The Humanitarian Industrial Complex and the Criminalisation of Solidarity. Geopolitics, online first, 1–26. DOI: 10.1080/14650045.2020. 1749839.
De Genova N. (red.) (2017). The Borders of “Europe”: Autonomy of Migration, Tactics of Bordering. Durham and London: Duke University Press.
Del Sarto R.A. (2010). Borderlands: The Middle East and North Africa as the EU’s Southern Buffer Zone, w: D. Bechev and K. Nicolaidis (red.), Mediterranean Frontiers: Borders, Conflicts and Memory in a Transnational World. London: I.B Tauris, 149–167.
Duszczyk M. (2021). Europejski Pakt o migracji i azylu – nadzieja czy rozczarowanie? Blog “Laboratorium Migracji”, https://interwencjaprawna.pl/europejski-pakt-o-migracji-i-azylu-nadzieja-czy-rozczarowanie/ (data dostępu: 19.04.2021).
Duszczyk M., Podgórska K., Pszczółkowska D. (2020). From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme. European Politics and Society, 21(4), 470–487. DOI: 10.1080/23745118.2019.1672367.
https://doi.org/10.1080/23745118.2019.1672367.
Dyrektywa Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu (Dz. Urz. UE L 328, 05/12/2002 P. 0017 – 0018).
Franko K. (2020). The Crimmigrant Other: Migration and Penal Power. Abingdon, New York: Routledge.
Górczyńska M. (2021). Między odpowiedzialnością a solidarnością w Nowym Pakcie o Migracji i Azylu. Blog “Laboratorium Migracji”, https://interwencjaprawna.pl/miedzy-odpowiedzialnoscia-a-solidarnoscia-w-nowym-pakcie-o-migracji-i-azylu/ (data dostępu: 19.04.2021).
Helsińska Fundacja Praw Człowieka (2020). Rekomendacje wobec nowego paktu o azylu i migracji, https://www.hfhr.pl/rekomendacje-zawarte-w-apelu/ (data dostępu: 19.04.2021).
Huysmans J. (2000). The European Union Securitization of Migration. Journal of Common Market Studies, 38(5), 751–777.
Klaus W. (2017). Closing Gates to Refugees: The Causes and Effects of the 2015 “Migration Crisis” on Border Management in Hungary and Poland. Yearbook of the Institute of East-Central Europe, 15(3), 11–34.
Klaus W. (2020). Between Closing Borders to Refugees and Welcoming Ukrainian Workers: Polish Migration Law at the Crossroads, w: E.M. Goździak, I. Main, B. Suter (red.), Europe and the Refugee Response: A Crisis of Values? London and New York: Routledge, 74–90.
Kmak M. (2015). ‘The Ugly’ of EU Migration Policy: the role of the Recast Reception Directive in Fragmentation of the Refugee Subject, w: D. Gozdecka, M. Kmak (red.), Europe at the Edge of Pluralism. Cambridge: Intersentia, 87–100.
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Europejski program w zakresie migracji, COM(2015) 240 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0240&from=HU (data dostępu: 22.04.2021).
Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczący nowego paktu o migracji i azylu, COM/2020/609 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1601287338054&uri=COM%3A2020%3A609%3AFIN# (data dostępu: 22.04.2021).
Koulish R., var der Woude M. (red.) (2020). Crimmigrant Nations: Resurgent Nationalism and the Closing of Borders. New York: Fordham University Press.
Król T., Kurpiński M., Templin-Ukleja K. (2018). Procedura graniczna jako remedium na słabości polskiego systemu azylowego? Biuletyn Migracyjny, 57, 6–7.
Lesiewicz E. (2016). Strefa Schengen w dobie kryzysu imigracyjnego. Przegląd Politologiczny, 4, 179–194. DOI: 10.14746/pp.2016.21.4.14.
https://doi.org/10.14746/pp.2016.21.4.14.
Moll Ł. (2018). Wrogościnna Europa. Derrida i “kryzys migracyjny” – trzy strategie politycznej lektury, w: A. Dziadek, M. Glosowicz, D. Kujawa, K. Szopa (red.), Dyskursy gościnności: Etyka współbycia w perspektywie późnej nowoczesności. Warszawa: Instytut Badan Literackich PAN , 41–55.
Pędziwiatr K., Legut A. (2016). Polskie rządy wobec unijnej strategii na rzecz przeciwdziałania kryzysowi migracyjnemu, w: K.A. Wojtaszczyk, J. Szymańska (red.), Uchodźcy w Europie – uwarunkowania, istota, następstwa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 671–693.
Rzecznik Praw Obywatelskich (2019). Koncepcja bezpiecznego kraju pochodzenia to zły pomysł na rozwiązanie sytuacji na przejściu w Terespolu – RPO do MSWiA, https://www.rpo.gov.pl/pl/content/koncepcja-bezpiecznego-kraju-pochodzenia-terespol-rpo-mswia (data dostępu: 29.04.2019).
Steinhilper E., Gruijters R.J. (2018). A Contested Crisis: Policy Narratives and Empirical Evidence on Border Deaths in the Mediterranean. Sociology, 52(3), 515–533. DOI: 10.1177/ 0038038518759248.
Szulecka M. (2017). Zapowiedź dużych zmian w prawie azylowym. Biuletyn Migracyjny, 56, 1–2.
Szulecka M. (2019). Border Management and Migration Controls in Poland. RESPOND Working Paper Series 2019/24, http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1348294&dswid=-7631 (data dostępu: 20.11.2019).
Szymańska J. (2018). Kontrole na granicach wewnętrznych strefy Schengen: wyjątki stają się regułą. Biuletyn PISM (17), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, https://pism.pl/file/bd19c4fd-5cd4-43fa-9b5d-261691f634c9 (data dostępu: 20.04.2021).
Urząd do Spraw Cudzoziemców, Zestawienia roczne, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ (data dostępu: 20.04.2021).
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 2 kwietnia 2020 r. – sprawy połączone C-715/17, C-718/17 I C-719/17; Komisja Europejska przeciwko Polsce, Węgrom i Republice Czeskiej, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62017CJ0715 (data dostępu:
22.04.2021).

Informacje

Informacje: Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 2021 (XLVII), s. 7 - 17

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Poza programem czy zgodnie z programem? Refleksje po pięciu latach obowiązywania „Europejskiego programu w zakresie migracji”

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-0145-3437

Monika Szulecka
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0002-0145-3437 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

https://orcid.org/0000-0003-2306-1140

Witold Klaus
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0003-2306-1140 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

https://orcid.org/0000-0002-4561-2815

Katarzyna Strąk
Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
https://orcid.org/0000-0002-4561-2815 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Publikacja: 08.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Monika Szulecka (Autor) - 33%
Witold Klaus (Autor) - 33%
Katarzyna Strąk (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 685

Liczba pobrań: 885