FAQ

Psychologia Rozwojowa

logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Stefan Szuman – człowiek wielowymiarowy

Data publikacji: 02.04.2024

Psychologia Rozwojowa, 2023, Tom 28, Numer 1, s. 11 - 24

https://doi.org/10.4467/20843879PR.23.001.18176

Autorzy

Maria Kielar-Turska
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Mikołaja Kopernika 26, Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6543-7030 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Stefan Szuman – A Multidimensional Person

The paper presents Stefan Szuman as a multidimensional person both in his personal life and academic work. He was characterised by his academic knowledge in several areas: medicine,
psychology and art. He communicated with professionals from various fields – philosophy, pedagogy, literary studies, linguistics and musicology – such as: Witkacy, Bruno Schulz or Jan
Puget. In his research, he was interested in topics related to mental development (the essence of development; developmental factors; cognitive, emotional, personality changes), education, teaching (students’ attention, teaching skills) and communing with art. He used different research methods: observation, conversation, quasi-experiment and tests. He presented the results of his researches using appropriate and sophisticated language. The paper shows the current remembrance of Szuman and his works both through public events (e.g. art exhibitions) and conferences.

Bibliografia

Attali J. (2002), Słownik XXI wieku. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Bień P. (2022), Witkacy „Portret Stefana Szumana jako dziecka”. https://niezlasztuka.net/o-sztuce/witkacyportret-stefana-szumana-jako-dziecka/

Cattell R.B. (1963), Theory of fluid and crystallized intelligence. A critical experiment. Journal of Educational Psychology, 54, 1–22.

Kaiser J. (red.) (1995), The Roots of Creativity. Theoretical Considerations of Stefan Szuman’s „The Genesis of an Object”. Delft: Eburon Publishers. Kielar-Turska M. (2008), Stefan Szuman – artysta i uczony. W: S. Szuman, Wybór pism estetycznych, VII–LVIII. Kraków: Universitas.

Kielar-Turska M. (2013), Stefan Szuman – Artistically talented scholar. W: K. Wilkoszewska (red.), 20th Century Aesthetics in Poland. Masters and their followers, 255–276. Warszawa: Semper.

Kielar-Turska M. (2014), Przedmowa. W: S. Szuman, Charakter i osobowość, XXXV–LV. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kielar-Turska M. (2014), Stefan Szuman – droga życia i dzieło. W: S. Szuman, Charakter i osobowość, XI–XXXV. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Łuczyński J. (1994). Kształtowanie się reprezentacji języka pisanego w interakcji z dorosłymi we wczesnym okresie dzieciństwa. Kwartalnik Polskiej Psychologii Rozwojowej, 3–4, 2, 16–30.

Marek T. (2002), Proces przenoszenia uwagi wzrokowej a synkretyzm spostrzegania: perspektywa neuronauki poznawczej. Studia Psychologiczne, 40, 1, 99–106.

Piaget J. (1923), Le langage et la pansee chez l’enfant [wyd. polskie: 1929, 1992, Mowa i myślenie u dziecka; 2005, Mowa i myślenie dziecka, tłum. J. Kołudzka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN].

Piaget J. (1926), La representation du monde chez l’enfant [wyd. polskie: 1933, Jak sobie dziecko świat przedstawia?, tłum. M. Ziembińska; 2006, Jak sobie dziecko wyobraża świat. tłum. M. Gawlik, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN].

Przetacznik-Gierowska M., Wyszyńska A. (red.) (1990), Stefan Szuman (1889–1989). W stulecie urodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Smoczyńska M. (1998), Krakowskie dane językowe dzieci w systemie CHILDES. W: M. Smoczyńska (red.), Studia z psychologii rozwojowej i psycholingwistyki, 283–296. Kraków: Universitas.

Szuman S. (1923), O uświadomieniu płciowym młodzieży szkolnej i o konieczności oparcia go o idealizm naturalny. Wychowanie Fizyczne, 9–12, 129–134.

Szuman S. (1925), Jak lekarze szkolni mogą przeciwdziałać przeciążeniu uczniów nauką szkolną. Wychowanie Fizyczne, 3–4, 151–157.

Szuman S. (1927a), Badania nad rozwojem spostrzegania i reprodukowania prostych kształtów przez dziecko. Poznań: Nakład Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Szuman S. (1927b), Sztuka dziecka. Psychologia twórczości rysunkowej dziecka. Warszawa: Książnica-Atlas [wyd. II – 1990, Warszawa: WSiP].

Szuman S. (1927–28), Obserwacje dotyczące tak zwanego synkretycznego spostrzegania u dziecka. Polskie Archiwum Psychologii, II, 1, 3–16.

Szuman S. (1928), Wpływ bajki na psychikę dziecka. Szkoła Powszechna, IX, 30–46.

Szuman S. (1929), Dawne kilimy w Polsce i na Ukrainie. Poznań: Nasza Księgarnia.

Szuman S. (1930a), O historycznym rozwoju osobowości w przeciwieństwie do prawidłowej ewolucji psychicznej człowieka. Polskie Archiwum Psychologii, III, 1, 12–28.

Szuman S. (1930b), Analiza formalna i psychologiczna widzeń meskalinowych. Kwartalnik Psychologiczny, I, 2, 157–212.

Szuman S. (1930c), Twarz, karykatura, maska, portret. Tęcza, 4, 45, 7–9.

Szuman S. (1931a), O aktach i czynnościach myślenia i ich stosunku do inteligencji. Kwartalnik Filozoficzny, IX, 1, 1–36.

Szuman S. (1931b), Portrety Stanisława Ignacego Witkiewicza. Czas, 78, 7.

Szuman S. (1932a), Geneza przedmiotu. Kwartalnik Psychologiczny, III, 3–4, 368–394. Oraz W: S. Szuman (1985), Dzieła wybrane. T. 1, Studia nad rozwojem psychicznym dziecka, 20–42. Warszawa WSiP.

Szuman S. (1932b), Badania nad wzruszeniem egzaminowym i jego wpływem na sprawność umysłową w czasie egzaminu. Polskie Archiwum Psychologii, V, 4, 377–397.

Szuman S. (1932c), Portrety Stanisława Ignacego Witkiewicza, Czas 18, s. 3.

Szuman S. (1933), Psychologia młodzieńczego idealizmu. W: S. Szuman, J. Pieter, H. Weryński, Psychologia światopoglądu młodzieży, 1–211. Kraków: Nakładem Naukowego Towarzystwa Pedagogicznego.

Szuman S. (1934a), Światopoglądowe cierpienia młodzieży. Kultura i wychowanie, I, 1, 30–46.

Szuman S. (1934b), Instynkty u człowieka. Kwartalnik Pedagogiczny, VI, 1, 1–27.

Szuman S. (1938), Rozwój myślenia u dzieci w wieku szkolnym. Lwów–Warszawa: Książnica Atlas.

Szuman S. (1939a), Rozwój pytań dziecka. Warszawa–Wilno–Lublin: Nasza Księgarnia.

Szuman S. (1939b), Talent pedagogiczny. Kultura i Wychowanie, VI, 1, 25–51.

Szuman S. (1947a), Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego. Podręcznik dla matek i wychowawców. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Szuman S. (1947b), Psychologia wychowawcza wieku szkolnego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Szuman S. (1948a), O kunszcie i istocie poezji lirycznej. Toruń: Poligrafika.

Szuman S. (1948b), O słuchaniu i przeżywaniu muzyki. W: S. Szuman, Z. Lissa, Jak słuchać muzyki?. T. 2, 11–70. Warszawa: Centralny Instytut Kultury. Mała Biblioteka Kultury.

Szuman S. (1955), Rola działania w rozwoju umysłowym małego dziecka. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich.

Szuman S. (1958a), Rozwój orientacji w przestrzeni. Wychowanie w Przedszkolu, 1, 2–15.

Szuman S. (1958b), Rozwój orientacji w czasie. Wiadomości Historyczne, 2, 85–100; 3, 162–182.

Szuman S. (1958c), Rozwój orientacji dziecka w budowie i czynnościach ciała ludzi i zwierząt. Wychowanie w Przedszkolu, 12, 570–579 / Wychowanie w Przedszkolu, 1959, 1, 1–8.

Szuman S. (1958d), Zabawy tematyczne dzieci. Wychowanie w Przedszkolu, 2, 58–71.

Szuman S. (1959a), O czynnikach kształtujących psychikę dziecka w wieku przedszkolnym. Kwartalnik Pedagogiczny, 4, 145–158.

Szuman S. (1959b), O wypowiedzianej oraz domyślnej treści wypowiedzi dziecka z pierwszych lat jego życia. Przegląd Psychologiczny, 3, 3–21.

Szuman S. (1959c), O udostępnianiu, uprzystępnianiu i upowszechnianiu sztuki. Ruch Pedagogiczny, 2, 126–139.

Szuman S. (1961), O uwadze. Aktywizowanie i kształtowanie uwagi uczniów na lekcjach w szkole. Warszawa: PZWS.

Szuman S. (1962a), O dojrzałości szkolnej dzieci siedmioletnich. Nowa Szkoła, 6, 19–22; 9, 18–22; 10, 16–24; 11, 22–57.

Szuman S. (1962b), O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: PZWS.

Szuman S. (1964), Wspomnienia z 35 lat działalności w Uniwersytecie Jagiellońskim. Życie Szkoły Wyższej, 4, 83–98.

Szuman S. (red.) (1968), O rozwoju języka i myślenia dziecka. Warszawa: PWN.

Szuman S. (1969), O sztuce i wychowaniu estetycznym. Warszawa: PZWS.

Szuman S. (2008), Wybór pism estetycznych. Kraków: Universitas.

Szuman S. (2014), Osobowość i charakter. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Szuman S., Skowron S. (1934), Organizm a życie psychiczne. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Szuman S., Dzierżanka A. (1957), Rozwój umiejętności opisywania i wyjaśniania przez dzieci splotu zdarzeń przedstawionego na obrazku. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1, 1, 9–58.

Informacje

Informacje: Psychologia Rozwojowa, 2023, s. 11 - 24

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Stefan Szuman – A Multidimensional Person

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6543-7030

Maria Kielar-Turska
Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Mikołaja Kopernika 26, Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków, Polska
https://orcid.org/0000-0002-6543-7030 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie, Mikołaja Kopernika 26, Kraków
ul. Mikołaja Kopernika 26, Kraków, Polska

Publikacja: 02.04.2024

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Maria Kielar-Turska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 296

Liczba pobrań: 349