FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Przestrzeń publiczna Kampusu Morasko w Poznaniu w opinii studentów

Data publikacji: 03.2021

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 33 - 50

https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.017.13213

Autorzy

Barbara Konecka-Szydłowska
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
https://orcid.org/0000-0003-2309-5690 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Public space of the Morasko Campus in Poznań in the opinion of students
 
Public spaces are an important part of urban space. The paper presents the results of the research on the assessment of the public space of the Morasko Campus situated in the northern part of Poznan. The analysis covers the years 2006 and 2017 and uses the semantic differential method worked out by Osgood, Succi and Tannenbaum in 1957. The study of public space was conducted in terms of five basic categories of spatial order: (1) town-planning – architectural order, (2) functional order, (3) aesthetic order, (4) social order and (5) ecological order. The obtained results show that, in the opinion of students, the Morasko space obtained a higher assessment in all the categories over the study period (an increase in the average assessment from 3.9 to 4.8). In 2017, ecological order was the category assessed highest , and functional order the one assessed lowest,. In the studied years the Campus space was assessed lowest by the students of the Faculty of Geographical and Geological Sciences, which was caused by its peripheral location. Due to the great importance of the natural values of the Campus, their detailed description is presented at the end of the study.
 
Keywords: public space, semantic differential, Morasko Campus, Poznań
 
Zarys treści: Ważną częścią przestrzeni miejskiej są przestrzenie publiczne. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań na temat oceny przestrzeni Kampusu Morasko, położonego w północnej części Poznania. Zakres czasowy analizy obejmuje zasadniczo lata 2006 i 2017. W opracowaniu posłużono się metodą dyferencjału semantycznego opracowaną przez Osgooda, Succiego i Tannenbauma w 1957 r. Badanie przestrzeni publicznej przeprowadzono w odniesieniu do pięciu podstawowych kategorii ładu przestrzennego: 1) ładu urbanistyczno-architektonicznego, 2) ładu funkcjonalnego, 3) ładu estetycznego, 4) ładu społecznego oraz 5) ładu ekologicznego. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że zdaniem studentów w badanym okresie nastąpił wzrost oceny przestrzeni Kampusu Morasko we wszystkich kategoriach (wzrost średniej oceny syntetycznej z 3,9 do 4,8). W 2017 r. zdecydowanie najwyżej ocenianą kategorią był ład ekologiczny, a najniżej ład funkcjonalny. W badanych latach najgorzej przestrzeń Kampusu oceniali studenci Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, co spowodowane było peryferyjną lokalizacją tego wydziału. Ze względu na duże znaczenie walorów przyrodniczych Kampusu w końcowej części pracy przeprowadzono ich pogłębioną charakterystykę.

Bibliografia

Adamek P., 2017, Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu. Geneza powstania, rozwój, funkcjonowanie, praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr B. Koneckiej-Szydłowskiej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu.
 
Babbie E., 2005, Badania społeczne w praktyce, Warszawa, PWN.
 
Bartoszek A., Gruszczyński L.A., Szczepański M.S., 1997, Miasto i mieszkanie w społecznej świadomości: Katowiczanie o Katowicach, Katowice, Śląsk.
 
Beim M., Modrzewski B., 2008, Dostępność transportowa i układ przestrzenno-funkcjonalny kampusu uniwersyteckiego Morasko w Poznaniu, [w:] T. Markowski, D. Drzazga (red.), Rola wyższych uczelni w rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym miast, Studia KPZK PAN, 121, 297–310.
 
Bierwiaczonek K., Nawrocki T., 2012, Teoretyczne spojrzenie na przestrzeń publiczną, [w:] K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki (red.), Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Kraków, NOMOS.
 
Burgess, J., 1978, Image and identity: A study of urban and regional perception with particular reference to Kingston upon Hull, Kingston, University of Hull.
 
Cegłowska A., Matykowski R., 2010, Przestrzenie publiczne i ich znaczenie w dużym mieście: przypadek Poznania, Studia Miejskie, 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 243–256.
 
Dębińska D., Kołsut B., 2011, Obszary przestrzeni publicznej w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych miast powiatowych województwa wielkopolskiego, [w:] P. Churski (red.), Praktyczne aspekty badań regionalnych – varia IV, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 16, Poznań, 99–106.
 
Górska-Zabielska M., 2010, Głazy narzutowe w Wielkopolsce, Prace i Studia z Geografii i Geologii 18, 1–69.
 
Hładkiewicz W., 2006, Koncepcja przestrzeni publicznej w teorii Jurgena Habermasa, [w:] P. Hudzik, W. Woźniak (red.), Sfera publiczna. Kondycja – przejawy – przemiany, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 
Jawgiel K., Zajączkowski D., 2016, Potencjał Kampusu UAM Morasko w aspekcie zagospodarowania dachów zieloną infrastrukturą, Acta Scientiarum. Polonorum Formatio Circumiectus 15 (4), 181–192.
 
Konecka-Szydłowska B., Dolata M., 2006, Kampus Morasko – nowa przestrzeń w strefie peryferyjnej Poznania, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 117–129.
 
Konecka-Szydłowska B., Kulczyńska K., 2012, Różnorodność w jedności. Przykład miast powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, Studia Miejskie, Opole, 5, 129–143.
 
Konecka-Szydłowska B., 2016, Ocena przestrzeni publicznej małych miast aglomeracji poznańskiej, Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Kraków, XIII, 3, 5–12.
 
Kotus J., 1999, Zastosowanie skali dyferencjału semantycznego do badań obrazu miasta w świadomości mieszkańców, [w:] Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach, XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 91–95.
 
Kowalczyk J., 2009, Paradygmaty zmian w przestrzeni publicznej kobiet, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, OL PAN, Warszawa, 4, 18–28.
 
Kulczyńska K., Marciniak M., Piwnicka-Wdowikowska K., 2020, Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu – geneza, struktura przestrzenno-funkcjonalna, obsługa transportowa, Prace Geograficzne, 163, 7–32.
 
Lapidarium UAM w Poznaniu, https://pl.wikipedia.org/wiki/Lapidarium_UAM_w_Poznaniu (dostęp: 4.04.20)
 
Libura H., 1988, Badania wyobrażeń geograficznych na przykładzie mieszkańców Sanoka. Dokumentacja Geograficzna IGiPZ PAN, 1, 90.
 
Liszewski S., 2001, Przestrzeń miasta postsocjalistycznego. Program badań, [w:] B. Korus (red.), Człowiek i przestrzeń, Kraków, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 113–120.
 
Lorens P., 2007, Tematyzacja przestrzeni publicznej jako wyraz dywersyfikacji struktury urbanistycznej miasta doby globalizacji, [w:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, 83–92.
 
Łukasiewicz A., 2005, Park na Morasku, Życie Uniwersyteckie UAM Poznań, 6 (146), 22.
 
Łukasiewicz S., 1998, Tworzenie naturalistycznego parku na terenie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Morasku koło Poznania, [w:] Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, PTPN Poznań, t. 47, 227–243.
 
Madurowicz M.,(red.), 2007, Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.
 
Markowski T., 2007, Przestrzeń publiczna wobec procesu metropolizacji, Urbanista, 7 (51), 10–15.
 
Mayntz R., Holm K., Hubner P., 1985, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa.
 
Mierzejewska L., 2011, Przestrzeń publiczna sfery podmiejskiej (na przykładzie Poznania, [w:] M. Wdowicka, L. Mierzejewska (red.), Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 15, Poznań, 86–97.
 
Osgood C.E., Succi G.J., Tannenbaum P.H., 1957, The Measurement of Meaning, University of Illinois Press, Urbana.
 
Pilch R., 2017, Współczesne tendencje w lokalizacji kampusów akademickich w małych i średnich miastach, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. arch. W. Bonenberga, Politechnika Poznańska, Wydział Architektury, Poznań.
 
Przyszłość Kampusu Morasko, 2018, https://www.poznan.pl/mim/info/news/przyszlosc-kampusu-morasko,118396.html (dostęp: 15.06.20)
 
Słodczyk J., 2003, Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia, Studia i Monografie, 298, Uniwersytet Opolski.
 
Wódz K., 1991, Przestrzeń wielkiego miasta w perspektywie badań nad planowaniem i żywiołowością, Uniwersytet Śląski, Katowice.

Informacje

Informacje: Prace Geograficzne, 2020, s. 33 - 50

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Public space of the Morasko Campus in Poznan in the opinion of students

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2309-5690

Barbara Konecka-Szydłowska
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
https://orcid.org/0000-0003-2309-5690 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Publikacja: 03.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Barbara Konecka-Szydłowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1260

Liczba pobrań: 843