FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu – geneza, struktura przestrzenno-funkcjonalna, obsługa transportowa

Data publikacji: 03.2021

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 7 - 32

https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.018.13214

Autorzy

,
Katarzyna Kulczyńska
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
https://orcid.org/0000-0002-1016-8160 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Natalia Borowicz
Wszystkie publikacje autora →
Karolina Piwnicka-Wdowikowska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Morasko University Campus in Poznań – origin, spatial and functional structure, transport solutions

The purpose of the paper is to characterize the most recently created part of the Adam Mickiewicz University – the Morasko Campus. The paper consists of three parts. The first concerns the origins and development of the campus. The second part presents its spatial and functional structure on the basis of a field inventory, while the third one – campus transport solutions based on a survey conducted among students. The history of the campus located in the northern, peripheral part of the city began with laying the foundation act and the cornerstone in 1977. The agricultural role of this area, dominant until the 1980s, has been replaced with new functions, mainly academic and scientific ones. The first university buildings were commissioned in the 1990s, and the construction boom began after 2000. A total of nine faculties (out of 21 existing) are housed in eight buildings in the campus, including exact and natural sciences, as well as a part of social sciences and humanities. To this day, neither student dormitories nor accommodation for PhD students have been constructed (although they are likely to be built), which would emphasize the academic function of the campus. The campus also comprises areas with recreational, sports, residential and other service functions (e.g. catering, beauty, hairdressing, and commercial services), which are complemented by areas that serve transport functions. Location in the northern periphery of the city, and above all the railway line for freight (the northern bypass of Poznań) separating the city from the campus, makes transport to this part of the city limited. The results of the survey revealed a lack of a safe bicycle path between the western and eastern part of the campus, insufficient number of parking places for motorists, a lack of paved roads from the north and west, only three narrow access roads for car commuters, and difficult access by public transport to the eastern and north-eastern parts. In the latter case, the planned extension of the tram line towards Umultowo after the year 2022 is expected to solve the problem.
 
Keywords: Morasko Campus, Poznań, spatial and functional structure, transport accessibility
 
Zarys treści: Celem opracowania jest charakterystyka najmłodszej przestrzeni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Kampusu Morasko. Opracowanie składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza część artykułu dotyczy genezy powstania i rozbudowy miasteczka uniwersyteckiego. W drugiej części przedstawiono strukturę przestrzenno-funkcjonalną kampusu w oparciu o inwentaryzację terenową, w trzeciej zaś obsługę transportową na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów. Historia położonego w północnej, peryferyjnej części miasta kampusu rozpoczęła się od wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego w 1977 r. Dominująca do lat 80. XX w. funkcja rolnicza tego obszaru została zastąpiona przez nowe funkcje, głównie akademickie i naukowe. Pierwsze budynki dydaktyczne oddano do użytku dopiero w latach 90. ubiegłego wieku, a boom budowlany rozpoczął się po roku 2000. Swoją siedzibę znalazły tutaj nauki ścisłe i przyrodnicze, a także część nauk społecznych i humanistycznych, w sumie dziewięć wydziałów (na 21 istniejących) w ośmiu budynkach. Do dzisiaj nie wybudowano akademików czy domu doktoranta (choć istnieją realne szanse na ich powstanie), co podkreśliłoby funkcję akademicką kampusu. W strukturze kampusu wyróżnia się ponadto obszary o funkcjach rekreacyjnych, rekreacyjno-sportowych, mieszkaniowych i innych o charakterze usługowym (np. usługi gastronomiczne, kosmetyczne, fryzjerskie, handel), których uzupełnieniem są obszary o funkcjach komunikacyjnych. Położenie na północnych peryferiach miasta, a przede wszystkim linia kolejowa dla przewozów towarowych (północna obwodnica Poznania) oddzielająca miasto od kampusu sprawiają, że obsługa transportowa tej części miasta jest ograniczona. Wyniki badań ankietowych wskazują na brak bezpiecznej drogi rowerowej między zachodnią i północno-wschodnią częścią kampusu, niewystarczającą liczbę miejsc parkingowych dla zmotoryzowanych, brak utwardzonych dróg od strony północnej i zachodniej, zaledwie trzy wąskie wjazdy na kampus dla dojeżdżających samochodem czy utrudniony dojazd komunikacją publiczną do części wschodniej i północno-wschodniej. W tym ostatnim przypadku rozwiązaniem ma być planowana po 2022 r. rozbudowa linii tramwajowej w kierunku Umultowa.

Bibliografia

Adamek P., 2017, Kampus Uniwersytecki Morasko w Poznaniu. Geneza powstania, rozwój i funkcjonowanie, praca licencjacka zarejestrowana w systemie APD UAM.
 
Beim M., Modrzewski B., 2008, Dostępność transportowa i układ przestrzenno-funkcjonalny kampusu uniwersyteckiego Morasko w Poznaniu, Studia KPZK PAN, 121, 297–310.
 
Chemia już rośnie, 2009, Życie Uniwersyteckie, 4 (187), 2.
 
Chojnicki Z., 1996, Region w ujęciu geograficzno-systemowym, [w:] T. Czyż (red.), Podstawy regionalizacji geograficznej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 7–43.
 
Cieślik M., Sklepik K., 2002, Basen pełen studentów, https://poznan.naszemiasto.pl/basen--pelen-studentow/ar/c1-5640421 (dostęp: 17.05.2020).
 
Dolata M., Konecka-Szydłowska B., 2006, Kampus Morasko – nowa przestrzeń w strefie peryferyjnej Poznania, [w:] I. Jażdżewska (red.), Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 117–129.
 
Fedorowski J., 2012, Budowa nowej siedziby wydziału w kampusie na Morasku. Przeniesienie Katedry Geologii (1990–1995), [w:] Dzieje Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Historia, t. 1, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 367–371.
 
Fikus M., Gurawski J., 1978, Projekt nowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Morasko, Horizon, Poznań.
 
Gaczek, W., 2008, Uczelnie w przestrzeni fizycznej i gospodarce miasta. Tradycyjne lokalizacje centralne a kampusy w strefie zewnętrznej, Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK) PAN, 121, 61–80.
 
Gałecki T., 1976, Północne pasmo rozwojowe (Plan Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Poznania), Kronika Miasta Poznania, 3, 5–13.
 
Grodzicki L., 1977, Budowa nowej siedziby Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza nad Różanym Potokiem, s. 1–17 (maszynopis).
 
Jawgiel K., Zajączkowski Z., 2016, Potencjał Kampusu UAM Morasko w aspekcie zagospodarowania dachów zieloną infrastrukturą, Acta Scientiarum Polonorum Formatio Circumiectus, 15 (4), 181–192.
 
Jurga S., 1981, Po drodze był Marcelin, [w:] Przyszłość naszego Uniwersytetu. Materiały do dyskusji przygotowane przez Instytut Fizyki, Dodatek Specjalny do serwisu informacyjnego „Solidarność” UAM, 22, 188–189.
 
Jurga S., 2012, Starania o przeniesienie wydziałów przyrodniczych na Morasko (1995–2001), [w:] Dzieje Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Historia, 1, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 371–378.
 
Kaczmarek F., 1981, Nowe inwestycje na Morasku. Z punktu widzenia potrzeb fizyki, [w:] Przyszłość naszego Uniwersytetu. Materiały do dyskusji przygotowane przez Instytut Fizyki, Dodatek Specjalny do serwisu informacyjnego „Solidarność” UAM, 22, 186–187.
 
Kamień węgielny – kamieniem milowym, 2011, Życie Uniwersyteckie, 6 (2013), 6.
 
Karczewska A., 2019, Wybrano projekt nowego akademika, który powstanie na Kampusie Morasko UAM, https://www.codziennypoznan.pl/artykul/2019-05-30/wybrano-projekt-nowegoakademika-ktory-powstanie-na-kampusie-morasko-uam (dostęp: 11.06.2020).
 
Koziołek K., 2013, Park Historii Ziemi w Poznaniu ma powstać na kampusie UAM, https://poznan.naszemiasto.pl/park-historii-ziemi-w-poznaniu-ma-powstac-na-kampusie-uam/ar/c1-1963924 (dostęp: 20.05.2020).
 
Lenartowicz J., 2007, UAM – placem budowy, Życie Uniwersyteckie, 9 (168), 19.
 
Lenartowicz J., 2007, W innowacyjnej przestrzeni, Życie Uniwersyteckie, 6 (165), 10.
 
Lenartowicz J., 2009, Na inwestycyjnej fali, Życie Uniwersyteckie, 9 (192), 10.
 
Lenartowicz J., 2013, Kampus Morasko chlubą Uniwersytetu i Poznania, Życie Uniwersyteckie, 5 (236), 6–8.
 
Lorenc S., 2012, Od BOT-u do pięknego kompleksu architektonicznego (2001–2008), [w:] Dzieje Nauk Geograficznych i Geologicznych na Uniwersytecie w Poznaniu. Historia, t. 1, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 378–382.
 
Łączkowski, 1981, Wypowiedzi kandydatów na stanowisko Rektora (Spotkanie z elektorami 13.05.81 – Mała Aula UAM), [w:] Przyszłość naszego Uniwersytetu. Materiały do dyskusji przygotowane przez Instytut Fizyki, Dodatek Specjalny do serwisu informacyjnego „Solidarność” UAM, 22, 188.
 
Łukasiewicz Sz., 1998, Tworzenie naturalistycznego parku na terenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Morasku koło Poznania, Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, Seria B – Botanika, 47, 227–243.
 
Maik W., 1992, Podstawy geografii miast, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 
Mazur N., Wybieralski M., 2013, Aż się prosi, by tory tramwajowe otoczyły kampus na Morasku, Gazeta Wyborcza, https://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,13765746,Az_sie_prosi__by_tory_tramwajowe_otoczyly_kampus_na.html (dostęp: 18.05.2020).
 
Miśkiewicz B., 1983, Uniwersytet Poznański. Fakty, refleksje, wspomnienia, UAM, Poznań.
 
Naukowa premiera WCZT, 2015, Życie Uniwersyteckie, 2 (257), 17.
 
Patkowski A., 1981, Wprowadzenie, [w:] Przyszłość naszego Uniwersytetu. Materiały do dyskusji przygotowane przez Instytut Fizyki, Dodatek Specjalny do serwisu informacyjnego „Solidarność” UAM, nr 22, 185–186.
 
Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla miasta Poznania na lata 2014–2025, Załącznik do Uchwały Rady Miasta Poznania nr LXIV/1010/VI/2014 z dnia 18 marca 2014 roku, http://plantap.pl/assets/Uploads/Plan-Transportowy-Miasta-Poznania-na--lata-2014-2025.pdf (dostęp: 3.06.2020).
 
Poznański Rower Miejski, https://poznanskirower.pl/mapa-stacji/ (dostęp: 3.06.2020).
 
Rewers E., 2016, Miasta (uniwersyteckie): wyobrażone? Przegląd Kulturoznawczy, 2 (28), 151–162.
 
Rybicka M., 2008, Uroczyste otwarcie – zamknęło budowę, Życie Uniwersyteckie, 7/8(178/179), 13.
 
Rybicka M., 2012, Sprawnie wybudowane, świetnie wyposażone, Życie Uniwersyteckie, 7/8 (226/227), 8–9.
 
Socjalistyczny Uniwersytet 2000 roku. Program budowy UAM w Poznaniu, 1974, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.
 
Tramwaj na Naramowice, https://tramwajnanaramowice.pl (dostęp: 3.06.2020).
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, www.amu.edu.pl (dostęp: 3–29.05.2020).
 
Witamy na Morasku, 2008, Życie Uniwersyteckie, 11 (182), 15.

Informacje

Informacje: Prace Geograficzne, 2020, s. 7 - 32

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Morasko University Campus in Poznań – origin, spatial and functional structure, transport solutions

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-1016-8160

Katarzyna Kulczyńska
Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
https://orcid.org/0000-0002-1016-8160 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, B. Krygowskiego 10, 61-680 Poznań

Publikacja: 03.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Kulczyńska (Autor) - 33%
Natalia Borowicz (Autor) - 33%
Karolina Piwnicka-Wdowikowska (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1488

Liczba pobrań: 2405