FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Kierunki rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim

Data publikacji: 30.03.2018

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, 21 (1), s. 34 - 42

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.18.003.9183

Autorzy

,
Beata Meyer
University of Szczecin, Faculty of Economics, Finance and Management, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland
Wszystkie publikacje autora →
Agnieszka Sawińska
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Streszczenie: Województwo zachodniopomorskie dysponuje zróżnicowanymi walorami środowiska przyrodniczego i społeczno-kulturowego, które stwarzają warunki do rozwoju na jego obszarze turystyki aktywnej, w tym turystyki rowerowej. Dla rozwoju turystyki i rekreacji rowerowej niezbędne jest istnienie odpowiedniej infrastruktury, która powinna zapewniać nie tylko sprawne i bezpieczne przemieszczanie się na rowerze, ale także stwarzać okazję do poznania walorów turystycznych obszaru oraz umożliwiać korzystanie z usług noclegowych, gastronomicznych, transportowych, rekreacyjnych, czy rozrywkowych. Celem opracowania jest wskazanie możliwości rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim w oparciu o „Koncepcję sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego”, przygotowaną przez Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego. Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej zwrócono uwagę na znaczenie transportu w turystyce i rekreacji, w drugiej zaś scharakteryzowano podstawowe zasady tworzenia szlaków rowerowych. Część trzecia wskazuje miejsce turystyki rowerowej w dokumentach strategicznych województwa zachodniopomorskiego oraz przedstawiono w niej główne założenia „Koncepcji sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, a także możliwości i ograniczenia realizacji określonej koncepcji.
 
Abstract: The West Pomeranian Voivodship possesses various assets of the natural and socio-cultural environment, which influence on the development of active tourism, including cycling. For the development of tourism and cycling, it is necessary to have an appropriate infrastructure, which should ensure not only efficient and safe cycling, but also provide an opportunity to learn about the tourist values of the area. Infrastructure should also allow the use of accommodation, catering and entertainment services. The purpose of the article is to show the possibility of developing bicycle routes in the West Pomeranian Voivodship based on the concept of a cycle route network prepared by the voivodship authorities of the West Pomeranian Voivodship. The first part highlights the importance of transport in tourism and recreation. The second part concerns the principles of creating bicycle routes. In the third part, the place of cycling tourism in the voivodship planning documents was analysed and the main ideas and proposals included in the concept were presented. In conclusion, the main threats were identified and the prospects for development were assessed.

Bibliografia

Dziedzic E., 1996, Turystyka międzynarodowa w Europie i jej wpływ na ofertę transportową, Przegląd Komunikacyjny, 3, 20-21.
Gołembski G. (red.), 2002, Kompendium wiedzy o turystyce, PWN, Warszawa–Poznań.
Gosik B., Zimon G., 2014, Usługi transportowe w obsłudze ruchu turystycznego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 843, Problemy Transportu i Logistyki, 28, 37-48.
Jackowski M., Jaruzalski P., 2012, Bogactwo szlaków rowerowych kompletnym produktem turystycznym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 701, Ekonomiczne Problemy Usług, 86, 83-94.
Kłos-Adamkiewicz Z., 2015, Bike_S w oczach jego użytkowników, WZIEU, Szczecin (wersja elektroniczna). Koncepcja sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, 2016, Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego Szczecin, s. 29, http://rbgp.pl/userfiles/Koncepcja_raport_aktualizacja_18-04-2016.pdf.
Kruczek Z., Kruczek A., Nowacki M., 2006, Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki, Wydawnictwo Proksenia, Kraków. Kurek W. (red.), 2008, Turystyka, Wydawnictwo PWN, Warszawa.
Meyer B. (red.), 2015, Obsługa uczestników turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Meyer B., Sawińska A., 2009, Transport jako atrakcja turystyczna, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 568, Ekonomiczne Problemy Turystyki, 13, 31-45.
Milewski D., 2010, Dostępność transportowa jako element kształtujący potencjał województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 590, Ekonomiczne Problemy Usług, 52, 509-518.
Niezgoda A., 2012, Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 29-39.
Nowacki M., 2007, Metody i kierunki badań atrakcji turystycznych, Problemy Turystyki, 1-4, Instytut Turystyki, Warszawa, 59-72.
Pisarska B., Pisarski Z., 2012, Aspekty rozwoju turystyki rowerowej na obszarach chronionych w Polsce [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa, 83-97.
Planowanie i promowanie rozwoju ruchu rowerowego. Podręcznik Mobile 2020 (wersja elektroniczna).
Ritchie B.W., 1998, Bicycle tourism in the South Island of New Zeland: planning and management issues, Tourism Management, 19(6), 567-582.
Standardy turystycznych szlaków rowerowych, 2015, Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Poznań, (wersja elektroniczna).
Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Zachodniopomorskim do roku 2015, 2010, Polska Agencja Rozwoju Turystyki, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Warszawa–Szczecin–Koszalin.
Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020, http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/strategia-rozwoju-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-doroku-2020-0.
Śledzińska J., 2012, Rowerem przez Polskę – działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w zakresie turystyki rowerowej [w:] J. Śledzińska, B. Włodarczyk (red.), Turystyka rowerowa w Zjednoczonej Europie, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa,41-63.
Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO, 1995, Warszawa.
Turek M. (red.), 2009, Transport jako składnik produktu turystycznego, Europejska Szkoła Hotelarstwa, Turystyki i Przedsiębiorczości – Szkoła Wyższa, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.
Turystyka rowerowa, 2012, Przewodnik dobrych praktyk, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Gdańsk, s. 12 (wersja elektroniczna).

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2018, s. 34 - 42

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Development directions of bicycle routes in the West Pomeranian Voivodship

Autorzy

University of Szczecin, Faculty of Economics, Finance and Management, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Poland

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, Cukrowa 8, 71-004 Szczecin

Publikacja: 30.03.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Beata Meyer (Autor) - 50%
Agnieszka Sawińska (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1578

Liczba pobrań: 1290