FAQ

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG

Emisje gazów cieplarnianych z transportu osobowego w Warszawie na podstawie danych z Barometru Warszawskiego

Data publikacji: 30.09.2022

Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, 25 (3), s. 76 - 87

https://doi.org/10.4467/2543859XPKG.22.017.16611

Autorzy

,
Wojciech Szymalski
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-5107-0223 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Karolina Bukowicka
Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W artykule przedstawiono metodę obliczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu osobowego w Warszawie na podstawie wyników systematycznie prowadzonego badania ankietowego Barometr Warszawski. Uzyskane wyniki dla roku 2015 porównano do dwóch innych dostępnych oszacowań dla tego okresu. Sumaryczna emisja w przedstawionej metodzie jest bardzo zbliżona do wcześniejszych opracowań i wynosi niewiele ponad 1,4 mln kg CO2eq. Znaczne różnice ujawniają się jednak na poziomie rozbicia na środki transportu – transport indywidualny wydaje się być znacznie przeszacowany, zaś zbiorowy niedoszacowany. W artykule omówiono możliwe źródła różnic oraz przedstawiono rekomendacje mogące prowadzić do zwiększenia wiarygodności prezentowanej metody.


GHG emissions of pasanger transport in Warsaw based on the Warsaw Barometer data

This paper presents a method for calculating greenhouse gas emissions from passenger transport in Warsaw based on the results of the systematically conducted Warsaw Barometer survey. The results obtained for 2015 were compared to two other available estimates for this period. The total emissions in the presented method are very similar to previous studies and amount to just over 1.4 million kg CO2eq. However, significant differences emerge at the level of the breakdown by mode of transport – individual transport appears to be significantly overestimated, while collective transport appears to be underestimated. The article discusses the possible sources of the differences and makes recommendations that could lead to an increase in the reliability of the method presented.

 

Keywords: greenhouse gases emissions, means of transport, The Warsaw Barometer

Bibliografia

Arioli M.S., D’Agosto M.D.A., Amaral F.G., Cybis H.B.B., 2020, The evolution of city-scale GHG emissions inventory methods: A systematic review, Environmental Impact Assessment Review, 80, 106316.

Bader N., Bleischwitz R., 2009, Measuring Urban Greenhouse Gas Emissions: The Challenge of Comparability, S.A.P.I.EN.S [Online], 2.3, http://journals.openedition.org/sapiens/854 [dostęp: 18.07.2022].

Barnett A., Barraclough R.W., Becerra V., Nasuto S., 2012, A comparison of methods for calculating the carbon footprint of a producthttps://www.semanticscholar.org/paper/A-comparison-of-methods-for-calculating-the-carbon-Barnett-Barraclough/86b715d51daff3edb32519be55c0756fc40d0ba3.

BDL, Bank Danych Lokalnych, 2015, Ludność według jednostek podziału terytorialnego, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

C40, WRI, ICLEI, 2018, Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories, Londyn–Waszyngton DC–Bonn.

CE Delft, 2014, STREAM passenger transport 2014 Version 1.1, Delft, https://cedelft.eu/publications/stream-passenger-transport-2014-version-1-1/

Chester V.M., 2008, Life-cycle Environmental Inventory of Passenger Transportation in the United States, Institute for Transportation Studies, University of California, Berkeley.

Dias A. C., Arroja L., 2012, Comparison of methodologies for estimating the carbon footprint – case study of office paper, Journal of Cleaner Production, 24, 30-35.

Emisje gazów cieplarnianych z transportu osobowego w Warszawie na podstawie danych z Barometru Warszawskiego86

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z dnia 15 listopada 2014 r. w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/LSU/?uri=celex:32014L0095.

EEA, 2017, Specific CO2 emissions per passenger-km and per mode of transport in Europe, Copenhagen, European Environmental Agency, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/specific-co2-emissions-per-passenger-3#tab-chart_1

GCP – Global Carbon Project, 2022, Global Carbon Budget 2021https://essd.copernicus.org/articles/14/1917/2022/essd-14-1917-2022.html

GHG Protocol, 2013, Technical guidance for calculating scope 3 emissions (version 1.0), Supplement to the Corporate Value Chain (scope 3) Accounting & Reporting Standard, World Resources Institute, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf

Gonzales M., 2007, Los medios de transporte en la ciudad. Un analisis comparative, Ecologistas en Accion.

GUS, 2015, Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce, Warszawa.

GUS, 2016, Gdzie dojeżdżają do pracy mieszkańcy m.st. Warszawy?, Warszawa.

Hoornweg D., Sugar L., Trejos G.C.L., 2011, Cities and greenhouse gas emissions: moving forward, Environment & Urbanisation, 23(1), 207-227.

Ibrahim N., Sugar L., Hoornweg D., Kennedy C., 2012, Greenhouse gas from cities: comparison of international inventory frameworks, Local Environment, 17(2), 223-241.

IEA, 2019, GHG intensity of passenger transport modes, Paris: International Energy Agency, https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/ghg-intensity-of-passenger-transport-modes-2019.

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, 1997-2019, Revised 1996, IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, Genewa.

Kalenoja H., 1996, Energy consumption and environmental effects of passenger transport modes – a life cycle study on passenger transport modes – English Summary, University of Technology, Tampere.

Ki-Dong K., Hyun-Ki K., Taejung L., Dong-Sool K., 2011, Comparison of Greenhouse Gas Emissions from Road Transportation of Local Government by Calculation Methods, Journal of Korean Society for Atmospheric Environment, 27.

Komunikat Komisji. Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych (metodyka sprawozdawczości niefinansowej) (2017/C 215/01), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0705%2801%29.

Kostelecka A. (red.), 2015, Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu. Raport z etapu III, PBS, Via Vistula, Politechnika Krakowska, Sopot–Kraków–Warszawa.

Lenk C., Arendt R., Bach V., Finkbeiner M., 2021, Territorial-Based vs. Consumption-Based Carbon Footprint of an Urban District—A Case Study of Berlin-Wedding, Sustainability, 13, 7262.

Lee S., Choi Y., Woo J., Kang W., Jung J., 2014, Estimating and comparing greenhouse gas emissions with their uncertainties using different methods: A case study for an energy supply utility, Journal of the Air & Waste Management Association, 64(10), 1164-1173.

Lenzen M., 1999, Total Requirements of Energy and Greenhouse Gases for Australian Transport, Transport Research Part D: Transport and Environment, 4(4), 265-290.

Lin T., Yu Y., Bai X., Feng L., Wang J., 2013, Greenhouse Gas Emissions Accounting of Urban Residential Consumption: A Household Survey Based Approach, PLOS, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0055642.

Marszałek Województwa Podkarpackiego2014, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Podkarpackiego, Rzeszów.

Mi Z., Zheng J., Meng J., Zheng H., Li X., Coffman D., Woltjer J., Wang S., Guan D., 2019, Carbon emissions of cities from a consumption-based perspective, Applied Energy, 235, 509-518.

Monkiewicz S. (red.), 2005, Warszawskie Badanie Ruchu 2005 wraz z opracowaniem modelu ruchu, BPRW S.A., Warszawa.

Moriarty P., Wang, S.J., 2015, Eco-efficiency indicators for urban transport, Journal for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 3(2), 183-195.

Otten M.B.J., ‘t Hoen M.J.J., den Boer L.C., 2014, STREAM passenger transport 2014 Version 1.1, Studie naar TransportEmissies van Alle Modaliteiten Emissiekentallen 2011, CE DELFT.

Ozawa-Meida L., Brockway P., Letten K., Davies J., Fleming P., 2013, Measuring carbon performance in a UK University through a consumption-based carbon footprint: De Montfort University case study, Journal of Cleaner Production, 56, 185-198.

Ramaswami A., Hillman T., 2010, Greenhouse Gas Emission Footprints and Energy Use Benchmarks for Eight U.S. Cities, Environmental Science & Technology, 44(6), 1902-1910.

REFUNDA, 2016, Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Miasta Żywca, Żywiec.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2088.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2089 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1011 w odniesieniu do unijnych wskaźników referencyjnych transformacji klimatycznej oraz unijnych wskaźników referencyjnych dostosowanych do porozumienia paryskiego, a także ujawniania informacji dotyczących wskaźników referencyjnych w związku z kwestiami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju.

SNCF – Direction du development durable, 2018, Information sur la quantite de gaz a effet de serre emise a l’occasion d’un presentation de transport – metodologie generale, Paryż.

Szymalski W., 2020, Perspektywa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z transportu w metropolii – przypadek Warszawy, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki (red.), Polityka klimatyczna i jej realizacja w pierwszej połowie XXI wieku, Centrum Myśli Strategicznych, Sopot, 158-177.

Szymalski W., 2021, Energy and CO2 emissions intensity of passenger transport means in Warsaw, Transport Problems, 16(2), 131.

The Climate Registry, 2018, GHG emissions quantification methods, Los Angeles, https://www.theclimateregistry.org/protocols/GRP-V3-Quantification-Methods.pdf.

Trofimenko Y., Komkov V., Trofimenko K., 2020, Forecast of energy consumption and greenhouse gas emissions by road transport in Russia up to 2050, Transportation Research Procedia, 50, 698-707.

UBA, Umweltbundesamt, 2018, Vergleich der durchschnittlichen Emissionen einzelner Verkehrsmittel im Personenverkehr, Dessau-Rossblau.

UK Department for Bussiness, Energy & Industrial Strategy, 2020, Greenhouse gas reporting: conversion factors 2019, https://www.gov.uk/government/publications/greenhouse-gas-reporting-conversion-factors-2019

UNFCC, 2015, The Paris Agreement, Bonn.

UNFCC, 2022, National inventory Submissions 2022, Bonn.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2020, Szacunki emisji gazów cieplarnianych za lata 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 [przekazane pisemnie autorowi artykułu].

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, 2015, dane serii ankiet Barometr Warszawski udostępnione na stronie internetowej, http://www.um.warszawa.pl/o-warszawie/warszawa-w-liczbach/barometr-warszawski

U.S. Department of Transportation. Bureau of Transportation Statistics, 1962-2020, Energy Intensity of Passenger Modes, Waszyngton.

Wang Z., Chen F., Fujiyama T., 2015, Carbon emission from urban passenger transportation in Beijing, Transportation Research Part D: Transport and Environment, 41, 217-227.

WRI, World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development, 2013, Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions (ver 1.0), Waszyngton DC–Genewa.

WRI, World Resources Institute & World Business Council for Sustainable Development, 2004, GHG Protocol Corporate Standard Revised, Waszyngton DC–Genewa.

Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem (2019/C 209/01): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52019XC0620(01)

Zambrini M., 2016, Il peso sel settore dei transporti sui cambiamenti climatici e le prospettive di contenimento delle emissioni: gli scenari internazionali ed europeihttps://www.sipotra.it/wp-content/uploads/2016/04/MARIO-ZAMBRINI-relazione.pdf.

Informacje

Informacje: Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG, 2022, s. 76 - 87

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

GHG emissions of pasanger transport in Warsaw based on the Warsaw Barometer data

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-5107-0223

Wojciech Szymalski
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa
https://orcid.org/0000-0002-5107-0223 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Nabielaka 15, lok. 1, 00-743 Warszawa

Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa

Publikacja: 30.09.2022

Otrzymano: 03.07.2022

Zaakceptowano: 11.10.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Wojciech Szymalski (Autor) - 50%
Karolina Bukowicka (Autor) - 50%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 382

Liczba pobrań: 269