FAQ

Labor et Educatio

Rodzina w procesie wsparcia społecznego i zawodowego osoby niepełnosprawnej 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 79 - 89

Autorzy

Katarzyna Zielińska-Król
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Without prejudice to numerous institutions organized in the best possible way, nothing affect interpersonal relations as much as individual, empathic and intimate contact with other human being does. The greatest help in case of any challenge is the support of another person followed by an institution. The similar thesis was put forward but A. Zurek who claimed that people comprise the most important link in the process or rehabilitation, both those who provide care and those who receive it. When people face the fact of disability so called first circle of support seems to play a  major role in dealing with the experience. Its purpose is to provide specific type of support aimed at creating measures to overcome negative consequences of the disability. Social support includes care, trust, respect (emotional support), expressing acceptance, encouragement and understanding. The purpose of this article is to show the importance of human assistance as a crucial component of social and proffessional rehabilitation of people with disabilities.

Bibliografia

Axer A., Społeczne systemy wsparcia w środowisku chorego psychicznie, „Studia Socjologiczne” 1983, nr 4. Barczyński A., Radecki P., Identyfikacja przyczyn niskiej aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2008. Bartkowski J., Między stygmatyzacją a odrzuceniem. System szkolny a przygotowanie zawodowe młodych osób niepełnosprawnych, [w:] Młodzi niepełnosprawni – aktywizacja zawodowa i nietypowe formy zatrudnienia, red. E. Giermanowska, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007. Belzyt J., Niepełnosprawność. Edukacja. Dorosłość. Studium przypadku osoby ociemnia- łej, Oficyna Wydawnicza Impuls,Kraków 2012. Błeszyńska K., Niepełnosprawność a struktura identyfikacji społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2001. Brzezińska A., Woźniak A., Maj K., Osoba z ograniczoną sprawnością na rynku pracy, Wydawnictwo Academica SWPS,Warszawa 2007. Ćwirynkało K., Włodarczyk-Dudka M., Diagnoza i podstawy rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wielozakresową, [w:] Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością wielozakresową, red. K. Ćwirynkało, C. Kosakowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012. Eszyk J., Aspiracje życiowe młodzieży niepełnosprawnej, [w:] Niepełnosprawność i rehabilitacja osób dorosłych jako problem medyczny i społeczny w Polsce, red. I. D. Karwat Wydawnictwo Liber, Lublin 2002. Janocha W., Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2009. Kirenko J., E. Sarzyńska, Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010. Kirenko J., Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, Wydawnictwo WSUPIZ, Ryki 2002. Paszkowicz M. A., Osoby niepełnosprawne a zdolność do zatrudnienia, [w:] Społeczne korzyści zatrudniania osób niepełnosprawnych, red. A. Barczyński, Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa 2008.Rutkowska E., Wsparcie jako istotny element rehabilitacji kompleksowej osób z niepeł- nosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” nr III/2012 (4). Szczupał B., Wybrane bariery związane z  edukacją i  sytuacją zawodową młodzieży z  dysfunkcją narządu ruchu, „Aktywizacja Zawodowa Osób Niepełnosprawnych”, 3–4/2006. Szluz B., Wsparcie społeczne rodziny osoby niepełnosprawnej, „Roczniki Teologiczne” t. LIV, zeszyt 10, 2007. Żurek A., Wybrane zagadnienia rehabilitacji osób niepełnosprawnych, [w:] Psychospo- łeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, red. S. Kowalik, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 79 - 89

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

The Support of the Family in the Process of Social and Professional Development of Disabled Persons

Autorzy

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Aleje Racławickie 14, Lublin

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Zielińska-Król (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1325

Liczba pobrań: 781