FAQ

Labor et Educatio

Kompensacja sieroctwa społecznego w działalności Rodzinnych Domów Dziecka – wybrane aspekty metodyczne 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 91 - 103

Autorzy

Józefa Matejek
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The situation in which there are problems with the proper fulfillment of both care-related and parental duties towards the children within a family can be in some cases referred to as social orphanhood, which is a major problem that affects children. One of the forms of compensating for social orphanhood is placing a child in a foster care, whose specific type is a family-based foster care. By providing individual care and protection to the children who cannot be brought up in their natural families and through proper family functioning family foster homes are intended to assure child’s proper physical, mental and social development, as well as to increase his or her chances of having a happy and carefree childhood.

Bibliografia

Badora S., Teoretyczne aspekty sieroctwa i jego opiekuńczej kompensacji, [w:] System opieki kompensacyjnej w  zjednoczonej Europie, red. S. Badora, S. Marzec, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002. Brągiel J., Wychowanie w rodzinie niepełnej, Wydawnictwo WSP, Opole 1990. Czeredrecka B., Potrzeby psychiczne sierot społecznych, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1988. Grudziński A., Sieroctwo społeczne, [w:] Pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności, red. T. W. Gierat, E. Kucharska, A. Grudziński, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2012. Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2000. Kolankiewicz M., Kim są sieroty społeczne, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1993 nr 8. Kozak S., Sieroctwo społeczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1986. Łopatkowa M., Samotność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989. Maciaszkowa J., W  sprawie sieroctwa społecznego, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1986, nr 7. Maciarz A., Możliwości kompensacji sieroctwa w  małym domu dziecka, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1999 nr 4. Maciarz A., Sieroctwo duchowe dzieci, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1991, nr 6. Matejek J., Proces socjalizacji dziecka w  środowisku rodziny zastępczej, [w:] Dziecko i jego socjalizacja w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym, red. B. Matyjas, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Dane statystyczne dotyczące rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych na koniec 2013, http://www. mpips.gov.pl/-/opieka zastępcza nad dzieckiem/-dane statystyczne [data dostępu: 29.04.2014]. Obuchowska I., Dziecko zagubione w sieroctwie, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 1998, nr 5. Olearczyk T. E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej Rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008. Safjan M., Osamotnione dzieci. Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1983. Sendyk M.,  Społeczne przystosowanie dzieci z poczuciem sieroctwa duchowego, Oficyna Wydawnictwo Impuls, Kraków 2001. Szymborska A.,  Sieroctwo społeczne, Wiedza Powszechna, Warszawa 1969. Wagner I., Sieroctwo społeczne – przyczyny, następstwa, formy kompensacji: studium teoretyczno-badawcze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Czę- stochowa 1997. Węgierski Z., Opieka nad dzieckiem osieroconym: teoria i  praktyka. Wydawnictwo Akapit, Toruń 2006. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Dz.U. 2011 Nr 149 poz. 887.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 91 - 103

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

Compensation of the Social Orphanhood by the Family Orphanage – Selected Methodological Issues

Autorzy

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Józefa Matejek (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2217

Liczba pobrań: 2048