FAQ

Labor et Educatio

Działalność wychowawcza w pracy socjalnej z osobami bezrobotnymi 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 39 - 48

Autorzy

Zdzisław Wołk
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Unemployment is an integral part of the capitalist economy. Some consider it to be a pathological phenomenon because it restricts the social progress. It is analyzed on the basis of various scientific disciplines, i.e. economics, sociology, psychology, social policy, and in educational sciences as well. Effective prevention of unemployment requires to appeal to education primarily because of the key role that it plays in shaping attitudes. The attitude of the unemployed affects the adopted life strategy. Employment services and social assistance have many possibilities to influence the attitudes of the unemployed, which affects the stimulation of their active life and the labor market.

Bibliografia

Egan G., Kompetentne pomaganie, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2002. Frejman M., Wychowanie do pracy w  procesie kształcenia nauczycieli pracy-techniki, [w:] Wychowanie do pracy w procesie kształcenia, red. M. Jakowicka, K. Uź- dzicki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Zielona Góra 1988. Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006. Gray M., Webb S. A., Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012. Jahoda M., Lazarsfeld P. F., Zeisel H., Bezrobotni Marienthalu, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007. Kabaj M., Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu w Unii Europejskiej w Polsce, Wydawnictwo Scholar, Warszawa 2004.Kwiatkowski E., Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa 2002, [w:] Flexicurity w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. Raport końcowy z badań, red. K. Kryń- ska, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009. Marzec-Holka K., Współczesne dylematy „dobra wspólnego” a  problem wykluczenia społecznego w pracy socjalnej i polityce społecznej, [w:] Praca socjalna i polityka społeczna. Obszary współdziałania wobec wykluczenia społecznego, red. K. Marzec-Holka, A. Rutkowska, M. Joachimowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielskiego Bydgoszcz 2008. Nowacki T., Leksykon pedagogiki pracy, Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2004. Pietrasiński Z., Rozwój ludzi dorosłych, [w:] Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. T. Wujek, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992. Pikuła N. G., Bezrobocie przyczyną degradacji indywidualnej i społecznej, [w:] Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej, red. J. Matejek, N.G. Pikuła, seria: Biblioteka Instytutu Pracy Socjalnej, Wydawnictwo „scriptum”, Kraków 2014. Reszke I., Wobec bezrobocia: opinie, stereotypy, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999. Skowrońska A., Praca socjalna z  osobami długotrwale bezrobotnymi i  członkami ich rodzin, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014. Stochmiałek J., Pomoc pedagogiczna wobec kryzysów życiowych, [w:] Pedagogika wobec kryzysów życiowych, red. J. Stochmiałka, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom-Warszawa 1998. Szatur-Jaworska B., Teoretyczne podstawy pracy socjalnej, [w:] Pedagogika społeczna. Człowiek w zmieniającym się świecie, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1995. Śliwerski B., Wychowanie. Pojęcie – dylematy – znaczenie, [w:] Wychowanie. Poję- cia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, tom I, red M. Dudzikowa, M.  Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. Wołk Z., Osoba długotrwale bezrobotna jako klient oporujący, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2009. Wołk Z., Zawodoznawstwo, Warszawa 2009. Zasada-Chorab A., Kształtowanie się zawodu pracownika socjalnego w Polsce, Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV, Częstochowa 2004.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 39 - 48

Typ artykułu: Artykuł przeglądowy

Tytuły:

Angielski:

Educational a Activity at Work with the Unemployed

Autorzy

Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Zielonogórski, al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Zdzisław Wołk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1476

Liczba pobrań: 590