FAQ

Labor et Educatio

Determinanty wsparcia społecznego wśród starszych mieszkańców wsi 

Data publikacji: 2017

Labor et Educatio, 2014, 2 (2014), s. 189 - 203

Autorzy

Anna Mirczak
Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Research over the past decades has demonstrated that the social support impacts significantly on health of individuals and their ability to cope with stress. The purpose of this study was to examine the level and kinds of the received support and examine its predictors. The study was performed personally, using interviews based on the structural questionnaires. The group of respondents consisted of 203 people aged 65 years and over living in rural areas in Małopolska. The social support was evaluated by means of the Medical Outcomes Study Social Support Survey (MOS SSS) scale. The analysis of the collected research material was performed using the statistical package SPSS 19 for Windows and multivariate analysis techniques. The obtained results indicate that participants were experienced high level of instrumental support. In addition, the level and type of received support was determined by respondents: age, self-health assessment, disability in physical functioning and family situation.

Bibliografia

Błędowski P., Aspekt socjoekonomiczny, [w:] Geriatria i  pielęgniarstwo geriatryczne. Podręcznik dla studiów medycznych, red. K. Wieczorkowska-Tobis, D. Talarska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008. Bosworth H. B., Schaie K. W., The relationship of social environment, social networks and health outcomes in the Seattle Longitudinal Study: Two analytic approaches, „Journal of Gerontology: Psychological Sciences” 1997.Brzezińska M., Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości, Wydawnictwo „Engram”, Warszawa 2011. Dudek B., Koniarek J., Wsparcie społeczne jako modyfikator stresu-wybrane problemy teoretyczne i narzędzie pomiaru, „Medycyna Pracy” 2003, nr 54(5). Dyczewski L., Człowiek w perspektywie nowoczesnej kultury,Kultura polska w nowej sytuacji historycznej, red. J. Damrosz, Instytut Kultury, Warszawa1998. Kacperczyk A., Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006. Kawczyńska-Butrym Z., Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Wydawnictwo „Makmed”, Lublin2008. Krause N., Life stress, social support, and self-esteem in an elderly population, „Psychology and Ageing” 1987, nr 2. Kupiec L., Demografia w gospodarce przestrzennej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok 2011. Litwin H., Shiovitz-Ezra S., Network type and mortality risk in later life, „The Gerontologist” 2006, nr 46(6). Mazurkiewicz E. A., Pedagogika zdrowia a środowisko, [w:] Ku tożsamości pedagogiki kultury fizycznej, red. Z. Żukowska, Wydawnictwo PTNKF, Warszawa 1993. Nowakowski M., Pojęcie wsparcia społecznego i problemy jego pomiaru ze szczególnym uwzględnieniem populacji seniorów, [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, red. J. T. Kowaleski, P. Szukalski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004. Piotrowski J., Miejsce człowieka starego w  rodzinie i  społeczeństwie, Wydawnictwo PWN, Warszawa1973. Pikuła N.G., Senior w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Borgis, Warszawa 2013. Pommersbach J., Wsparcie społeczne a choroba, „Przegląd Psychologiczny” 1988, nr 31 (2). Rasulo D., Christensen K., Tomassini C., The influence of social relations on mortality in later life: A study on elderly Danish twins, „The Gerontologist” 2005. Routasalo P., PitkalaK.H., Loneliness among older people, „Reviews in Clinical Gerontology”2003, nr 13(4). Seuden S., Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011. Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne-sposoby definiowania, rodzaje, źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, red. H. Sęk, R. Cieślak, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2005. Sęk H., O  wieloznacznych funkcjach wsparcia społecznego, [w:] Psychologia kliniczna i  psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia, red. L. Cierpiałkowska, H. Sęk,Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2001. Sherbourne C.D., Stewart A.L., The MOS social support survey, „Social Science and Medicine”1991, nr 6(32). Syrek E., Jakość życia ludzi starszych, [w:] Polska a  Europa. Procesy demograficzne u progu XXI wieku. Proces starzenia się ludności Polski i jego społeczne kon-sekwencje, red. L. Frąckiewicz, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Katowice 2002. Thompson J., The elderly and their informal social networks, „Canadian Journal on Ageing” 1989, s. 319–332. Tryfan B., Problemy ludzi starych na wsi, Studium porównawcze sytuacji w Polsce i we Francji, Wydawnictwo PWN, Warszawa1971. Tryfan B., Wiejska starość w Europie, Polska Akademia Nauk. Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa1993. Wiatrowska A., Jakość życia w zaburzeniach odżywiania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2009.

Informacje

Informacje: Labor et Educatio, 2014, s. 189 - 203

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Determinants of the Social Support Among Elderly People Living in Rural Areas

Autorzy

Instytut Zarządzania i Spraw Społecznych, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 2017

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Anna Mirczak (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1091

Liczba pobrań: 593