FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (część III: 2 stycznia – 27 grudnia 1916 r.)

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, XXII, s. 139 - 170

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.16.005.15051

Autorzy

Bożena Lesiak-Przybył
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4771-6597 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Aleksandra Czechówna (1839–1923) była córką Tomasza Czecha i Aleksandry z Zielińskich. Jej „Dziennik z całego życia...” pisany przez ponad 60 lat (1856–1923), przechowywany jest w Archiwum Narodowym w Krakowie, pod sygn. 29/1582/1–29/1582/44 (sygn. dawne IT 428/1–428/44). Stanowi znakomite źródło obrazujące życie kulturalne, towarzyskie i obyczajowe miasta Krakowa w drugiej połowie XIX w. oraz w pierwszym dwudziestoleciu XX w.
Zamieszczony tu tekst pochodzi z dwóch tomów „Dziennika”: tomu 40, sygn. 29/1582/40 (dawna sygn. IT 428/40) oraz tomu 41, sygn. 29/1582/41 (dawna sygn. IT 428/41). Stanowi kontynuację zapisów dotyczących pierwszych dwóch lat I wojny światowej i opisuje trzeci rok toczących się walk (zob. „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2014, t. 20, s. 111–132; 2015, t. 21, s. 133–163).
Prezentowany tekst spisany został przez inteligentną, wnikliwą obserwatorkę tak ważnych dla Polaków wydarzeń. Autorka korzystała głównie z doniesień prasowych i urzędowych obwieszczeń, ale posiłkowała się także relacjami osób. Jest w miarę dobrze i na bieżąco poinformowana o rozwoju wydarzeń. Pamiętnik stanowi ilustrację coraz trudniejszego życia codziennego mieszkańców miasta w kolejnym już roku toczącej się wojny, ale przynosi też opis stanu uczuć Polaków i ich wielkich oczekiwań związanych z przywróceniem państwowości polskiej. Ponadto zawiera bardzo ciekawą wizję wykorzystania „wojennych” wynalazków nauki i techniki również w codziennej egzystencji.


The Great War in the “Journal” of Aleksandra Czechówna (Part III: 2 January – 27 December 1916)

Aleksandra Czechówna (1839–1923) was the daughter of Tomasz Czech and Aleksandra, née Zielińska. Her “Journal from the whole life...”, written for over 60 years (1856– 1923), is stored in the National Archives in Krakow, ref. no. 29/1582/1–29/1582/44 (former ref. no. IT 428/1–428/44). It represents a great source that depicts the cultural, social and daily life of Krakow in the second half of the 19th century, and the first two decades of the 20th century.
The text placed here comes from two volumes of the “Journal”: volume 40, ref. no. 29/1582/40 (former ref. no. IT 428/40) and volume 41, ref. no. 29/1582/41 (former ref. no. IT 428/41). It represents a continuation of the entries concerning the first two years of World War I and describes the third year of the ongoing fight (see. “Krakowski Rocznik Archiwalny” 2014, Vol. 20, pp. 111–132; 2015, Vol. 21, pp. 133–163).
The presented text was written by an intelligent, perceptive observer of events of great importance for Poles. The author mainly used press reports and clerical announcements, but also made use of personal accounts. She was well informed and up-to-date about the 170 Bożena Lesiak-Przybył development of events. The journal represents an illustration of the increasingly difficult daily life of the town’s residents in successive years of the ongoing war, but also provides a description of the feelings of Poles and their great expectations connected with the creation of a Polish state. In addition, it contains a very interesting vision of the usage of “wartime” scientific and technical inventions in daily life.

KEY WORDS: World War I, Krakow, journal, daily life, Aleksandra Czechówna

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Narodowe w Krakowie

Spuścizna Aleksandry Czechówny, sygn. 29/1582/40 (dawna sygn. IT 428/40), sygn. 29/1582/41 (dawna sygn. IT 428/41).

Biblioteka Jagiellońska

Diariusz życia krakowskiego adwokata Klemensa Bąkowskiego (1860–1938), sygn. 7282II–7285II.

Prasa

„Nowa Reforma” 1916, nr 561, 565.

Opracowania

Homola-Skąpska Irena: Życie codzienne w czasie I wojny światowej w dziennikach krakowskiego adwokata Klemensa Bąkowskiego. „Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie” 2005, R. L, s. 311–335.

Lesiak-PrzybyłBożena: Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (częśćI: 2 lipca 1914 r. – 26 grudnia 1914 r.). „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2014, t. 20, s. 111–132.

Lesiak-PrzybyłBożena: Wielka wojna w „Dzienniku” Aleksandry Czechówny (częśćII: 2 stycznia – 26 grudnia 1915 r.). „Krakowski Rocznik Archiwalny” 2015, t. 21, s. 133–163.

Lichończak-Nurek Grażyna: Kamienica mecenasa Klemensa Bąkowskiego (lata 1912–1938) przy ulicy św. Jana 12. W: Dom Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków

Krakowa przy ulicy św. Jana 12. Red. Waldemar Komorowski. Biblioteka Krakowska nr 158. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 2013, s. 71–73.

Rysiewicz Piotr: Jesienna pieśń. W: Wschodzącym zorzom. Poezja polska w latach wojny. ZebrałRoman Hernicz. Mikołów: Wydawnictwo DziełLudowych, b.d., s. 228.

Rysiewicz Piotr: Nasze hasła. W: Wschodzącym zorzom. Poezja polska w latach wojny. ZebrałRoman Hernicz. Mikołów: Wydawnictwo DziełLudowych, b.d., s. 290.

Rysiewicz Piotr: To siępamięta... W: Dla Ciebie Polsko!... Zbiór poezji Polsce i bojom o niąpoświęconych. Piotrków: nakładem Departamentu Wojskowego NKN, 1915, s. 111–112.

Samozwaniec Magdalena: Maria i Magdalena. Warszawa: Świat Książki, 2010.

Wojna obecna w świetle religii: kazania wygłoszone w kościele akad. św. Anny w Krakowie w dniach od 30-go kwietnia do 4-go maja 1915 r./przez Antoniego Bystrzonowskiego [et al.]. Kraków: nakładem autorów, 1915.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2016, s. 139 - 170

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Great War in the “Journal” of Aleksandra Czechówna (Part III: 2 January – 27 December 1916)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-4771-6597

Bożena Lesiak-Przybył
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-4771-6597 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Bożena Lesiak-Przybył (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 272

Liczba pobrań: 407