FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Malarz życia miejskiego – Jan Ptaśnik (1876–1930). U genezy studiów nad patrycjatem krakowskim

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, XXIII, s. 101 - 133

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.17.004.14658

Autorzy

Marcin Starzyński
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Niniejszy artykuł, przygotowany w związku z przypadającą w 2016 r. 140. rocznicą urodzin Jana Ptaśnika (1876–1930), przypomina sylwetkę oraz istotny fragment twórczości tego uznanego historyka. Wywodzący się z rodziny chłopskiej Jan Ptaśnik – uczeń Stanisława Krzyżanowskiego i Wincentego Zakrzewskiego – związany był z Uniwersytetami w Krakowie, gdzie uzyskał doktorat i habilitował się w wieku trzydziestu jeden lat, oraz we Lwowie, gdzie w 1920 r. otrzymał samodzielną katedrę, którą kierował do przedwczesnej śmierci w 1930 r. Był pionierem nowoczesnych badań w zakresie historii kultury oraz historii miast i mieszczaństwa, a także cenionym wydawcą źródeł. W pierwszej części prezentowanego tekstu nakreślił Autor życiorys tego badacza, uzupełniając dawniejsze opracowania oraz omawiając jego dorobek naukowy. W części drugiej skupił się natomiast na studiach J. Ptaśnika nad rodzinami mieszczańskimi Krakowa XIII–XVI w., analizując te prace m.in. pod względem trwałości poczynionych przezeń ustaleń. Zreferował nadto osiągnięcia nowszej historiografii krakowskiej, rozwijającej wątki zainicjowane na początku XX w. przez J. Ptaśnika, dając jednocześnie możliwie pełny obraz wiedzy o warstwie wyższej społeczeństwa miasta Krakowa w wiekach średnich.


A painter of urban life – Jan Ptaśnik (1876–1930).

The genesis of studies into a patriciate of Krakow This article, prepared in connection with the 140th anniversary in 2016 of the birth of Jan Ptaśnik (1876–1930), recalls the man himself and an important fragment of the creativity of this highly-regarded historian. Born into a peasant family, Jan Ptaśnik – a pupil of Stanisław Krzyżanowski and Wincenty Zakrzewski – was connected with universities in Krakow, where he became a doctor at the age of thirty one, and Lviv, where in 1920 he became the head of a faculty, which he directed until his premature death in 1930. He was a pioneer of modern research into the history of culture and the history of towns and townspeople, as well as a valuable publisher. In the first part of the text, the Author presents the biography of the researcher, complementing former works as well as discussing his scientific achievements. The second part focuses, however, on J. Ptaśnik’s studies into the townspeople of Krakow in the XIII–XVI centuries, analysing this work, among others, in terms of the durability of the settings he established. It refers extensively to the achievements of later historiographies of Krakow, developing aspects initiated at the beginning of the XX century by J. Ptaśnik, simultaneously providing a picture of the knowledge about the level of high society in the city of Krakow during the Middle Ages.

KEY WORDS: Jan Ptaśnik, urban historiography, patriciate, medieval Krakow

Bibliografia

Źródła rękopiśmienne

Archiwum Narodowe w Krakowie

Akta miasta Krakowa, rkps 432 (Cons. Inscr.).

Staatsarchiv Nürnberg

Benutzer Handakt, Produkte, sygn. 2491

Źródła drukowane

Acta Camerae Apostolicae, t. 1–2 (1207–1374). Ed. Jan Ptaśnik. Monumenta Poloniae Vaticana t. 1–2. Cracoviae: Akademia Umiejętności, 1913.

Akta norymberskie do dziejów handlu z Polską w wieku XV. Wyd. Jan Ptaśnik. Archiwum Komisji Prawniczej t. 11. Kraków: Akademia Umiejętności, 1909–1913, s. 294–360.

Analecta Vaticana 1202–1366. Ed. Jan Ptaśnik. Monumenta Poloniae Vaticana t. 3. Cracoviae: Akademia Umiejętności, 1914.

Cracovia artificum 1300–1500. Wyd. Jan Ptaśnik. Źródła do Historyi Sztuki i Cywilizacji w Polsce t. 4. Kraków: Akademia Umiejętności, 1917.

Cracovia artificum 1501–1550. Wyd. Marian Friedberg. Źródła do Historyi Sztuki i Cywilizacji w Polsce t. 5, z. 1–3. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1937–1948.

Cracovia impressorum XV et XVI saeculorum. Ed. Jan Ptaśnik. Monumenta Poloniae Typographica XV et XVI Saeculorum t. 1. Leopoli: Zakład im. Ossolińskich, 1922.

De vita et miraculis sancti Iacchonis (Hyacinthi) Ordinis Fratrum Praedicatorum auctore Stanislao lectore Cracoviensi eiusdem ordinis. Wyd. Ludwik Ćwikliński. W: Monumenta Poloniae Historica, t. 4. Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, 1884, s. 818–903.

Diplomata monasterii Clarae Tumbae prope Cracoviam. Ed. Eugeniusz Janota. Cracoviae: C.K. Towarzystwo Naukowe Krakowskie, 1865.

Jodoci Ludovici Decii De Sigismundi regis temporibus liber 1521. Wyd. Witold Czermak. Biblioteka Pisarzów Polskich t. 38. Kraków: Akademia Umiejętności, 1901.

Kodeks dyplomatyczny Małopolski, t. 2. Wyd. Franciszek Piekosiński. Monumenta Medii Aevi Res Gestas Poloniae Illustrantia t. 9. Kraków: Akademia Umiejętności, 1876.

Korespondencja Mikołaja Serafina z lat 1437–1459. Wyd. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska. Kraków: Societas Vistulana, 2006.

Kozłowska-Budkowa Zofia: Wspomnienia z lat 1893–1923. Oprac. Marcin Starzyński. Kraków: Avalon, 2017 (w druku).

Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora katedr. krakowskiego część ostatnia czasy podługoszowskie obejmująca (1480–1535). Wyd. Józef Szujski. Scriptores Rerum Polonicarum t. 2. Kraków: Akademia Umiejętności, 1874.

Księgi ławnicze krakowskie 1365–1376 i 1390–1397. Wyd. Stanisław Krzyżanowski. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1904.

Rachunki dworu króla Władysława Jagiełły i królowej Jadwigi z lat 1388 do 1420. Wyd. Franciszek Piekosiński. Monumenta Medii Aevi Res Gestas Poloniae Illustrantia t. 15. Kraków: Akademia Umiejętności, 1896.

Zbiór dokumentów małopolskich, t. 4. Wyd. Stanisław Kuraś, Irena Sułkowska-Kuraś. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

Opracowania

Bąkowski Klemens [rec.]: Jan Ptaśnik, Obrazki z przeszłości Krakowa. Bibl. Krak. nr 21, Kraków 1902, s. 88. „Kwartalnik Historyczny” 1903, t. 17, s. 89–91.

Bałaban Majer [rec.]: Jan Ptaśnik, Abraham Judaeus Bohemus. IV ustęp z rozprawki p.n. Obrazki z przeszłości Krakowa (serya II), 1903. „Kwartalnik Historyczny” 1904, t. 18, s. 638–639.

Banach Andrzej Kazimierz: Jan Ptaśnik. W: Uniwersytet Jagielloński. Złota księga Wydziału Historycznego. Red. Julian Dybiec. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2000, s. 214–223.

Banach Andrzej Kazimierz: Kariery zawodowe studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego pochodzenia chłopskiego z lat 1860/1861–1917/1918. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009.

Barycz Henryk: Kilka dokumentów z dziejów przyjaźni dwóch historyków. W pięćdziesiątą rocznicę zgonu Jana Ptaśnika. „Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie” 1981, t. 26, s. 129–174.

Batori Ingrid: Das Patriziat der deutschen Stadt. Zu den Forschungsergebnissen über das Patriziat besonders der süddeutschen Städte. „Die Alte Stadt. Zeitschrift für Stadgeschichte, Stadtsoziologie und Denkmalpfelge” 1975, t. 2, s. 1–30.

Bednarz Mieczysław: Rappowie. Dzieje krakowskiej rodziny mieszczańskiej (1535–1670). „Rocznik Krakowski” 2002, t. 68, s. 105–119.

Berthold Brigitte: Charakter und Entwicklung des Patriziats im mittelalterlichen deutschen Städte. „Jahrbuch für Geschichte Feudalismus” 1982, t. 6, s. 195–241.

Bieniarzówna Janina: Schilling Fryderyk. W: PSB, t. 35. Warszawa: Instytut Historii PAN, 1994, s. 477–478.

Bieńkowski Wiesław: Ptaśnik Jan. W: PSB, t. 29. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986, s. 303–308.

Budka Włodzimierz: Boner Jan. W: PSB, t. 2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1938, s. 297–299.

Bujak Franciszek: Życiorys Jana Ptaśnika. „Kwartalnik Historyczny” 1930, t. 44, s. X–XLV.

Bukowski Waldemar: Salomon Piotr. W: PSB, t. 34. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992–1993, s. 381–384.

Bukowski Waldemar: Salomonowie herbu Łabędź. Ze studiów nad patrycjatem krakowskim wieków średnich. W: Cracovia, Polonia, Europa. Studia z dziejów średniowiecza ofiarowane Jerzemu Wyrozumskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin i czterdziestolecie pracy naukowej. Kraków: Secesja, 1995, s. 113–145.

Bukowski Waldemar: Serafin Mikołaj. W: PSB, t. 36. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1995–1996, s. 285–289.

Charewiczowa Łucja: Bibliografja prac Jana Ptaśnika. „Kwartalnik Historyczny” 1930, t. 44, s. I–IX.

Czaja Roman: Führungsgruppen der mittelalterlichen Städte in der Polnischen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jahrhunderts. W: Krakau – Nürnberg – Prag. Die Elite der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität. Red. Michael Diefenbacher, Olga Fejtová, Zdzisław Noga. Documenta Pragensia Monographia, t. 33/1. Praha: Scriptorium, 2016, s. 31–45.

Czaja Roman: Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu. „Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu” 2008, t. 93/1.

Dobrowolski Kazimierz: Badania z zakresu historji kultury. „Kwartalnik Historyczny” 1930, t. 44, s. LXVI–LXXIII.

Friedberg Marian: Bethmann Seweryn. W: PSB, t. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1935, s. 477.

Garbacik Józef: Fattinante Gottfryd. W: PSB, t. 6. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 377–378.

Goyski Maryan: Przegląd literatury historycznej polskiej do dziejów XIV i XV w. z ostatnich lat siedmiu (1901–1907). „Przegląd Historyczny” 1908, t. 6, s. 253–281.

Grodecki Roman: Bartko. W: PSB, t. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1935, s. 313–314.

Hecht Michael: Wie man vom „Bürger” zum „Patrizier” wurde. Sozialer Aufstieg und ständische Exklusivität in der frühneuzeitlichen Stadt – das Beispiel Lüneburg. „Kunstgeschichte. Open Peer Reviewed Journal” 2011, s. 1–20.

Henel Stefan: Godziny zwierzeń. Wspomnienia córek i synów o ich sławnych i zasłużonych Rodzicach. Warszawa: Iskry, 1983.

Jedynak Zdzisław: Materiały do stosunków polsko-niemieckich w Archiwum Państwowym w Norymberdze. „Archeion” 1999, t. 100, s. 157–170.

Kaczmarczyk Kazimierz: Studja nad dziejami miast polskich. „Kwartalnik Historyczny” 1930, t. 44, s. XLVI–LXV.

Kamiński Adam: Morsztyn Jerzy. W: PSB, t. 21. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 817.

Karbowiak Antoni [rec.]: Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1900, w 8o mniejszej, s. 68. Bibl. Krak. nr 15;Ptaśnik Jan, Z życia uczniów krakowskich w XV i XVI wieku. Osobne odbicie z Księgi pamiątkowej uczniów Uniw. Jagiellońskiego, Kraków 1900, w 8o większej, s. 48.  Kwartalnik Historyczny” 1900, t. 14, s. 674–675.

Kłodziński Abdon [rec.]: Jan Ptaśnik, Bonerowie, „Rocznik Krakowski” 1905, t. 7, s. 272. „Kwartalnik Historyczny” 1907, t. 21, s. 488–491.

Kłodziński Abdon [rec.]: Jan Ptaśnik, Gli Italiani a Cracovia dal XVI. secolo al. XVIII, Roma (Forzani e C. tipografi del Senato) 1909, s. VII. 109. „Kwartalnik Historyczny” 1911, t. 25, s. 81–96.

Kłodziński Abdon [rec.]: Jan Ptaśnik, Włoski Kraków za Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły, Kraków, odbitka z „Rocznika Krakowskiego” 1910, t. 13, s. 61. „Kwartalnik Historyczny” 1911, t. 25, s. 81–96.

Kłodziński Abdon [rec.]: Jan Ptaśnik, Z dziejów kultury włoskiego Krakowa, „Rocznik Krakowski” 1907, t. 9, s. 1–147 – praca bogato ilustrowana. „Kwartalnik Historyczny” 1908, t. 22, s. 411–415.

Kolbuszowska Jolanta: Historia kultury jako samodzielna dziedzina badawcza a lwowskie prace Jana Ptaśnika. W: Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w., t. 3. Red. Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2005, s. 430–440.

Kolbuszowska Jolanta: Jan Ptaśnik (1876–1930). W: Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku. Red. Jerzy Maternicki, Leonid Zaszkilniak. Rzeszów: Uniwersytet Rzeszowski, 2007, s. 467–482.

Koredczuk Bożena: Jan Ptaśnik (1876–1930) – krakowski i lwowski historyk książki. W: Kraków – Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki, t. 8. Red. Halina Kosętka. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006, s. 18–29.

Krzyżanowski Stanisław: Morsztynowie w XV wieku. Karta z dziejów krakowskiego patrycjatu. „Rocznik Krakowski” 1898, t. 1, s. 326–358.

Kubiak Stanisława: Monety pierwszych Jagiellonów (1386–1434). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

Kurtyka Janusz: Badania nad późnośredniowiecznymi i nowożytnymi dziejami Spiszu. Przegląd źródeł i literatury. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 2009, t. 1304, Prace Historyczne, z. 136, s. 33–48.

Kutrzeba Stanisław: Historya rodziny Wierzynków. „Rocznik Krakowski” 1899, t. 2, s. 29– 88 (i osobna odbitka, Kraków 1899).

Laberschek Jacek: Moryc Hanusz. W: PSB, t. 22. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, s. 18. Laberschek Jacek: Moryc Piotr. W: PSB, t. 22. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977, s. 18–19.

Laberschek Jacek: Strelicz Mikołaj. W: PSB, t. 45. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2007, s. 16–17.

Lichończak Grażyna: Najstarsze dzieje rodziny Wierzynków w Krakowie. „Krzysztofory” 1981, t. 8, s. 38–55.

Łodyński Maryan [rec.]: Jan Ptaśnik, Denar świętego Piotra obrońcą jedności politycznej i kościelnej w Polsce, osobna odbitka z „Rozp. Wydz. Hist.-Filoz. Akad. Umiej.”, t. 51, Kraków 1908. „Kwartalnik Historyczny” 1910, t. 24, s. 255–270.

Michalewiczowa Maria: Morsztyn Stanisław. W: PSB, t. 21. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976, s. 821.

Mitkowski Józef, Edeling Jan. W: PSB, t. 6. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 200–201.

Mitkowski Józef: Edeling Mikołaj. W: PSB, t. 6, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1948, s. 201.

Mitkowski Józef: Nationality Problems and Patterns in Mediaeval Polish Towns. The Example of Cracov. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1978, t. 503, Prace Historyczne, z. 59, s. 31–42.

Mitkowski Józef: Patrycjat krakowski w świetle księgi zmarłych bractwa Panny Marii (XIV–XVIII w.). „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN Oddz. w Krakowie”, lipiec–grudzień 1964. Kraków 1965, s. 378–379.

Noga Zdzisław: Elita Krakowa i jej związki z miastami Górnych Węgier i ze Lwowem XVI wieku. W: Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowej i Wschodniej do połowy XIX wieku. Red. Dariusz Michalski, Krzysztof Mikulski. Toruń: Adam Marszałek, 2003, s. 97–112.

Noga Zdzisław: Elsässer und Pfalzer in der Krakauer Herrschaftselite im 15. und 16. Jahrhundert. „Inter Finitimos” 2001, t. 19–20, s. 14–18.

Noga Zdzisław: Glaczowie. Z dziejów krakowsko-lwowskiej rodziny mieszczańskiej w XVI wieku. W: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin. Red. Zenon Piech. Kraków: Societas Vistulana, 2008, s. 289–299.

Noga Zdzisław: Krakowska rada miejska w XVI wieku. Studium o elicie władzy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Noga Zdzisław: Szembekowie krakowscy w XVI wieku. „Rocznik Krakowski” 2005, t. 71, s. 75–91.

Pańków Stanisława: Kisling Jan. W: PSB, t. 12. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966–1967, s. 502–503.

Piekosiński Franciszek: Nieznany memoryał rady miasta Krakowa z roku 1489 przedłożony królowi w sprawie bicia monety. „Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne” 1900, t. 1 (43), kol. 199–201.

Pieradzka Krystyna: Beck Hanus. W: PSB, t. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1935, s. 389–390.

Pieradzka Krystyna: Ber Kasper. W: PSB, t. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1935, s. 443–444.

Pieradzka Krystyna: Ber Paweł. W: PSB, t. 1. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1935, s. 444.

Pieradzka Krystyna: Borek Haus. W: PSB, t. 2. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1938, s. 317–318.

Pieradzka Krystyna: Przedsiębiorstwa kopalniane mieszczan krakowskich w Olkuszu od XV do początków XVII wieku. „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego” 1958, t. 16, Historia, z. 3, s. 34–80.

Podlacha Władysław [rec.]: Jan Ptaśnik, Cracovia artificum 1300–1500, Kraków 1917, 8o, s. 28 + 482. Nakładem Akademji Umiejętności, Wydawnictwo Komisji Historji Sztuki, „Źródła do Historji Sztuki i Cywilizacji w Polsce”, t. 4. „Rocznik Krakowski” 1923, t. 23, s. 158–171.

Polaczkówna Helena [rec.]: Monumenta Poloniae Vaticana I–II: Acta camerae apostolicae v. I. 1207–1344; v. II. 1344–1374, edidit Joannes Ptaśnik. Sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis. Cracoviae 1913, 8o, s. XXXVI + 502; XXVIII + 585; Monumenta Poloniae Vaticana T. III: Analecta Vaticana 1202–1366, edidit Dr. Joannes Ptaśnik.

Sumptibus Academiae Litterarum Cracoviensis. Cracoviae 1914, 4-to, s. LVI + 572. „Kwartalnik Historyczny” 1918, t. 32, s. 81–88, 346–351.

Ptaśnik Jan: Abraham Judaeus Bohemus. IV ustęp z rozprawki p.n. Obrazki z przeszłości Krakowa (serya II), 1903.

Ptaśnik Jan: Bonerowie. „Rocznik Krakowski” 1904, t. 7, s. 1–133 (i osobna odbitka, Kraków 1904).

Ptaśnik Jan: Denar świętego Piotra obrońcą jedności politycznej i kościelnej w Polsce. „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie” 1908, t. 51, s. 133–218 (i osobna odbitka, Kraków 1908).

Ptaśnik Jan: Die Boner. Ausgeführt v. R. A. Klostermann. Berlin-Dahlem 1941.

Ptaśnik Jan: Do rodziny Salomonów genealogicznych szczegółów kilka. W: Studya historyczne wydane ku czci Prof. Wincentego Zakrzewskiego. Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1908, s. 347–356.

Ptaśnik Jan: Działalność ś.p. Krzyżanowskiego na polu archiwistyki i historyi Krakowa. „Kwartalnik Historyczny” 1917, t. 31, s. 121–125.

Ptaśnik Jan [rec.]: E[mil] Reinhardt. Johann Turzo von Bethlemfalva. Bürger und Konsul von Krakau in Goslar 1478–1496. Ein Beitrag zur Klärung unseres Verbandswesens von…, Goslar a. H. Kommissionsverlag von J. Brumby, Gosslar, 1928.„Rocznik Krakowski” 1929, t. 22, s. 154–161.

Ptaśnik Jan: Geschichte des Handels und der Kaufmannschaft in Krakau. Ausgeführt v. C. Poralla. Berlin 1942.

Ptaśnik Jan: Gli Italiani a Cracovia del XVI secolo al XVIII. Roma: Forzani e C. Tipografi del Senato, 1909.

Paśnik Jan: Kollektorzy Kamery Apostolskiej w Polsce piastowskiej. „Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności w Krakowie” 1907, t. 50, s. 1–80 (i osobna odbitka, Kraków 1907).

Ptaśnik Jan: Kultura wieków średnich. T. 1: Życie religijne i społeczne. Lwów: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1925, wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

Ptaśnik Jan: Kultura włoska wieków średnich. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1922, wyd. 2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.

Ptaśnik Jan: Kupcy. W: Stanisław Kutrzeba, Jan Ptaśnik: Dzieje handlu i kupiectwa krakowskiego, „Rocznik Krakowski” 1911, t. 14, s. 66–130 (i osobna odbitka drugiego rozdziału: Z dziejów krakowskiego kupiectwa od XIV do XIX w., Kraków 1911).

Ptaśnik Jan: Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1934, wyd. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.

Ptaśnik Jan: Miasta w Polsce. Lwów: H. Altenberg, 1922.

Ptaśnik Jan: Noch eigenes über die Nationalität des Veit Stoss. „Monatshefte für Kunstwissenschaft” 1913, t. 16, s. 30–31.

Ptaśnik Jan: Obrazki z przeszłości Krakowa, Serya I–II. Biblioteka Krakowska nr 21, 23. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1902–1903.

Ptaśnik Jan: Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku. Biblioteka Krakowska nr 15. Kraków: Towarzystwo Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa, 1900, wyd. 2, Dzieła Odkurzone t. 3. Kraków: Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008.

Ptaśnik Jan: Pierwszy Bonar, czyli powstanie rodziny magnackiej w Polsce. „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Akademii Umiejętności w Krakowie” 1903, t. 8, nr 4 (kwiecień), s. 11–13.

Ptaśnik Jan: Podania i wierzenia kaszubskie a nasze. II. Trzy podania z powiatu bocheńskiego. „Lud” 1899, t. 5, s. 357–365.

Ptaśnik Jan: Studya nad patrycjatem krakowskim wieków średnich, cz. 1. „Rocznik Krakowski” 1913, t. 13, s. 23–95 (i osobna odbitka, Kraków 1913); cz. 2, „Rocznik Krakowski” 1914, t. 16, s. 1–90 (i osobna odbitka, Kraków 1914).

Ptaśnik Jan: Turzonowie w Polsce i ich stosunki z Fuggerami. (Kartka z dziejów Krakowa w epoce humanizmu). „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1903, t. 38, s. 829–1124 (i osobna odbitka, Lwów 1903).

Ptaśnik Jan: Un precursore di Machiavelli in Polonia (Filippo Buonaccorsi detto Callimaco). „L’Europa Orientalne” 1938, t. 18, s. 460–492.

Ptaśnik Jan: W sprawie Wita Stwosza. „Czas” 1912, t. 65, nr 415 (środa, 11 września), s. 1–2, „Czas”, nr 417 (czwartek, 12 września), s. 1–2.

Ptaśnik Jan: Włoski Kraków za Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. „Rocznik Krakowski” 1910, t. 13, s. 49–109 (i osobna odbitka, Kraków 1910).

Ptaśnik Jan: Z dziejów kultury włoskiego Krakowa. „Rocznik Krakowski” 1907, t. 9, s. 3–147 (i osobna odbitka, Kraków 1906).

Ptaśnik Jan: Z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku. W: Księga pamiątkowa uczniów Uniwersytetu Jagiellońskiego wydana staraniem i nakładem młodzieży akademickiej ku uczczeniu 500-letniego jubileuszu przekształcenia dawnej Szkoły Kazimierzowskiej na Uniwersytet Jagielloński. Kraków: Drukarnia  Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1900, s. 3–48 (i osobna odbitka, Kraków 1900).

Ptaśnik Jan: Ze studyów nad Witem Stwoszem i jego rodziną. „Rocznik Krakowski” 1910, t. 13, s. 111–185 (i osobna odbitka, Kraków 1910). Ptaśnik Jan: Życie żaków krakowskich. Warszawa: Drukarnia Narodowa, 1931, wyd. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.

Rajman Jerzy: Gmina miasta lokacyjnego w XIII i początkach XIV w. W: Kraków. Studia z dziejów miasta. Red. Jerzy Rajman. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007, s. 61–75.

Rajman Jerzy: Kesingerowie krakowscy w XIV–XV wieku. W: Ojczyzna bliższa i dalsza. Studia historyczne ofiarowane Feliksowi Kirykowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Kraków: Secesja, 1993, s. 435–445.

Rajman Jerzy: Krakowska civitas sołtysów Piotra i Salomona. W: Społeczeństwo Polski średniowiecznej, t. 12. Red. Sławomir Górzyński. Warszawa: DiG, 2012, s. 47–68.Rajman Jerzy: Kraków, zespół osadniczy, proces lokacji, mieszczanie do roku 1333. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004.

Rajman Jerzy: Mieszczanie z Górnego Śląska w elicie władzy Krakowa w XIV wieku. W: Elita władzy miasta Krakowa i jej związki z miastami Europy w średniowieczu i epoce nowożytnej. Zbiór studiów. Red. Zdzisław Noga. Kraków: Antykwa, 2011, s. 49–80.

Rajman Jerzy: Przybysze z miast księstwa opolskiego w czternastowiecznym Krakowie. W: Bunt wójta Alberta. Kraków i Opole we wzajemnych związkach w XIV w. Red. Jerzy Rajman. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis t. 133, Studia Historica t. 13. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  edagogicznego, 2013, s. 107–118.

Rajman Jerzy: Raciborzanie w Krakowie w XIV wieku. Kryterium imienne w badaniach nad narodowością mieszczan napływowych. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2011, t. 2 (6), s. 118–141.

Rajman Jerzy: Rajcy krakowscy i członkowie ich rodzin w księdze zmarłych bractwa N. Marii Panny w Krakowie (połowa XIV–koniec XVI w.). „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2015, t. 11, s. 45–68.

Rajman Jerzy: Unsere liebe Fraue. Wspólnota mieszczan i kościoła w Krakowie w XIV w. „Średniowiecze Polskie i Powszechne” 2012, t. 4 (8), s. 150–201.

Rajman Jerzy: Z badań nad mieszczanami górnośląskimi w średniowiecznym Krakowie. „Studia Śląskie” 1990, t. 48, s. 205–221.

Reinhardt Emil: Johann Turzo von Bethlemfalva. Bürger und Konsul von Krakau in Goslar 1478–1496. Goslar: Geschichts- und Heimatschutzverein, 1928

Rutkowski Jan [rec.]: Jan Ptaśnik, Cracovia artificum 1300–1500. Wydawnictwo Komisyi Historyi Sztuki. Kraków 1917. Nakładem Akademii Umiejętności, 8o, s. 28 + 482. „Kwartalnik Historyczny” 1917, t. 31, s. 158–163.

Scheutz Martin: Städtische Eliten des Mittelalters und der frühen Neuzeit als Problem der Stadtgeschichtsforschung. W: Krakau – Nürnberg – Prag. Die Elite der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität. Red. Michael Diefenbacher, Olga Fejtová, Zdzisław Noga. Documenta Pragensia Monographia, t. 33/1. Praha: Scriptorium, 2016, s. 9–30.

Skladaný Marián: Die Versorgung des Neusohler Kupferbetriebes mit polnischem Blei zur Zeit des gemeinsam Kupferhandels der Fugger und Thurzó (1494–1526). W: Bergbaureviere als Verbrauchszentren im vorindustrialen Europa. Fallstudien zu Beschaffung und Verbrauch von Lebensmitteln sowie Roh- und Hilfsstoffen (13.–18. Jahuhundert). Red. Ekkehard Westermann, Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftgeschichte. Beihefte t. 130. Stuttgart, 1998, s. 275–284.

Skladaný Marián: Ján Turzo v Mogile (1469–1496). „Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského” 1973–1974, t. 24–25, s. 203–222.

Skladaný Marián: Najstarší doklad o podnikateľskej činnosti Jána Thurzu v stredoslovenských banských mestach. „Historické Štúdie” 1974, t. 19, s. 237–264.

Skladaný Marián: Thurzovsko-Fuggerovské vyúctovania z rokov 1495–1526. „Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského” 2002, t. 45, s. 155–157.

Sroka Łukasz Tomasz: Wydział humanistyczny. W: Academia militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Red. Adam Redzik. Kraków: Wydawnictwo Wysoki Zamek, Instytut Pamięci Narodowej, 2015, s. 632–634.

Starzyński Marcin: Die Krakauer Herrschaftselite im Mittelalter. Eine Problemskizze. W: Krakau – Nürnberg – Prag. Die Elite der Städte im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Herkunft, Nationalität, Mobilität, Mentalität. Red. Michael Diefenbacher, Olga Fejtová, Zdzisław Noga. Documenta Pragensia Monographia, t. 33/1. Praha: Scriptorium, 2016, s. 49–61.

Starzyński Marcin: Krakowska rada miejska w średniowieczu. Maiestas, Potestas, Communitas t. 3. Kraków: Societas Vistulana, 2010.

Starzyński Marcin: Szwarc Adam. W: PSB, t. 49. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2014, s. 436–437.

Starzyński Marcin: Szwarc Jerzy. W: PSB, t. 49. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2014, s. 437–439.

Starzyński Marcin: Ślepkugil Jan młodszy. W: PSB, t. 50. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015, s. 546–547.

Starzyński Marcin: Ślepkugil Jan starszy. W: PSB, t. 50. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2015, s. 545–546.

Starzyński Marcin: Średniowieczny Kraków w badaniach Stanisława Kutrzeby. W: Stanisław Kutrzeba: Finanse i handel średniowiecznego Krakowa. Oprac. Marcin Starzyński. Kraków 2009, s. XX–XXV.

Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy. Spisy. Oprac. Janusz Bieniak, Alicja Szymczakowa. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. 2/1. Red. Antoni Gąsiorowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985.

Urzędnicy małopolscy XII–XV wieku. Spisy. Oprac. Janusz Kurtyka, Tomasz Nowakowski, Franciszek Sikora, Anna Sochacka, Piotr K. Wojciechowski, Bożena Wyrozumska. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, t. 4. Red. Antoni Gąsiorowski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.

Wenzel-Homecka Zofia: Henryk z Kietrza. W: PSB, t. 9. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960–1961, s. 422.

Wenzel-Homecka Zofia: Kezinger Klaus-Mikołaj. W: PSB, t. 12. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966–1967, s. 351.

Wojciechowska Maria: Dzieje książki. „Kwartalnik Historyczny” 1930, t. 44, s. LXXXI–LXIII.

Wojciechowski Zygmunt: Prace o związkach Polski Piastowskiej ze Stolicą Apostolską. „Kwartalnik Historyczny” 1930, t. 44, s. LXXIV–LXXX.

Wyrozumska Bożena: Stanisław Krzyżanowski (1865–1917). W: Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Miasta Krakowa. Red. Wiesław Bieńkowski, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, 1997, s. 15–35.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, s. 101 - 133

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

A painter of urban life – Jan Ptaśnik (1876–1930). The genesis of studies into a patriciate of Krakow

Autorzy

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Marcin Starzyński (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 382

Liczba pobrań: 937