FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Księstwo siewierskie za rządów księcia świdnicko-jaworskiego Bolka II Małego w latach 1359–1368

Data publikacji: 01.2023

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, XXVIII, s. 31 - 42

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.22.004.16844

Autorzy

Marcin A. Klemenski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8529-4762 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W niniejszym artykule omówiono rządy Bolka II Małego, księcia świdnicko- jaworskiego w księstwie siewierskim w latach 1359–1368. Na podstawie przeprowadzonej analizy źródeł stwierdzić można, że Siewierz nabyty został od księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka, a książę Bolko II odwiedził Siewierz przynajmniej raz oraz przypuszczalnie utworzył urząd starosty siewierskiego


The Duchy of Siewierz during the reign of Bolko II the Small, the Duke of Świdnica and Jawor, in the years 1359–1368

In this article, the rule of Bolko II the Small, Duke of Świdnica and Jawor in the Duchy of Siewierz in the years 1359–1368, is discussed. Based on source analysis, it can be concluded that Siewierz was purchased from the Duke of Cieszyn, Przemysław I Noszak. Duke Bolko II visited Siewierz at least once, and presumably created the office of the “starosta” of Siewierz.

KEY WORDS: Bolko II the Small, Duchy of Siewierz, Duchy of Świdnica and Jawor, Middle Ages, Piasts

Bibliografia

Źródła drukowane

Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej ś. Wacława, t. 2. Wyd. Franciszek Piekosiński. Kraków: Akademia Umiejętności, 1883.

Landbuch księstw świdnickiego i jaworskiego, t. 1. Ed. Tomasz Jurek. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2000.

Lehns-und Besitzurkundunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter, Bd. 1–2. Hrsg. von Colmar Grünhagen, Heinrich Markgraf. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1881–1883.

Listinař Těšinska. Codex diplomaticus Ducatus Tessinensis, t. 1, č. 1. Ed. Emerich Němec, Česky Těšin: Okresní museum, 1955.

38 Schlesisches Urkundenbuch, Bd. 2: 1231–1250, hrsg. Heinrich Appelt, Winfried Irgang, Josef Joachim Menzel, Wien–Köln–Graz 1977, nr 23; zestawienie kasztelanów siewierskich zob. Marek Cetwiński, Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Biogramy i rodowody, Wrocław i in. 1982, s. 220.

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, t. 7. Ed. Josef Emler, Karel Jaromír Erben. Pragae: Typogr. aulica, 1963.

Regesta Imperii. Die Regesten des Kaiserreichs unter Karl IV (1346–1378), Bd. 8. Ed. Johann Böhmer, Anton von Huber. Hildesheim: Georg Olms, 1968.

Regesty Śląskie, t. 4. Red. Wacław Korta. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Volumen, 1992.

Schlesisches Urkundenbuch. Bd. 2: 1231–1250. Hrsg. Heinrich Appelt, Winfried Irgang, Josef Joachim Menzel. Wien–Köln–Graz: Böhlaus Verlag Hermann Nachf., 1977.

Silesiacarum rerum scriptores, t. 1. Hrsg. Friedrich Wilhelm von Sommersberg. Lipsiae 1729.

Zbiór dokumentów małopolskich, cz. 1–8. Wyd. Stanisław Kuraś, Irena Sułkowska-Kuraś. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962–1975.

Opracowania

Adamska-Heś Dagmara: Burgrabiowie księstwa świdnicko-jaworskiego w drugiej połowie XIV w. „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 2002, t. 56, z. 2, s. 213–223.

Antoniewicz Marceli: Terytorium siewierskie w XIV i pierwszej połowie XV wieku. W: Siewierz – Czeladź – Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego. Red. Feliks Kiryk. Katowice: Muzeum Śląskie, 1994, s. 147–164.

Biermann Gottlieb: Geschichte des Herzogthums Teschen. Teschen: Verlag der k. und k. Hofbuchhandlung Karl Prochaska, 1863.

Boubin Jaroslav: Prehled zástupnických vlád v Cechách ve 13. a prvé polovine 14. století. W: Historia docet. Sborník prací k pocte sedesátych narozenin prof. PhDr. Ivana Hlavácka. Ed. Miloslav Polívka, Michal Svatoš. Praha: Karolinum, 1992, s. 25–33.

Cetwiński Marek: Rycerstwo śląskie do końca XIII wieku. Biogramy i rodowody. Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.

Gospos Erich: Die politik Bolkos II. von Schweidnitz-Jauer (1326–1368). Halle a.S.: R. Paul Nietschmann Buchdruckerei, 1910.

Horwat Jerzy: Księstwo bytomskie i jego podziały do końca XV w. Gliwice: Muzeum w Gliwicach, 1993.

Jasiński Kazimierz: Rodowód Piastów śląskich. Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2007.

Jurek Tomasz: Obce rycerstwo na Śląsku do połowy XIV wieku. Poznań: Wydawnictwo PTPN, 1996.

Klemenski Marcin A.: Albert książę strzelecki (ok. 1300–1370/71). Kraków: Wydawnictwo Avalon, 2017.

Korusiewicz Stanisław: Dzieje Księstwa Siewierskiego i Siewierza do roku 1900. Piekary Śląskie: Aquarius, 1990.

Kutrzeba Stanisław: Starostowie. Ich początki i rozwój w XIV w. Kraków: Akademia Umiejętności, 1903.

Laberschek Jacek: Obrona autentyczności i wiarygodności dokumentu zamieszczonego w Zbiorze dokumentów małopolskich, t. 8, nr 2530. „Korzenie. Kwartalnik Towarzystwa Przyjaciół Kamienicy Polskiej” 1992, z. 3 (8), s. 4–5.

Nabiałek Karol: Starostwo olsztyńskie od XIV do połowy XVII wieku. Kraków: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2012.

Noga Zdzisław: Sprzedaż terytorium siewierskiego biskupowi i kapitule krakowskiej w 1443 r. „Rocznik Naukowo-Dydaktyczny. Prace Historyczne” 1987, R. 12, s. 93–104.

Noga Zdzisław: Zbigniew Oleśnicki a księstwo siewierskie. W: Zbigniew Oleśnicki – książę Kościoła i mąż stanu. Red. Feliks Kiryk, Zdzisław Noga. Kraków: Secesja, 2006, s. 103–106.

Nowakowski Andrzej: Dzieje ustroju i prawa księstwa siewierskiego. Białystok: Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993.

Nowakowski Andrzej: Związki księstwa siewierskiego z Polską w latach 1443–1790. „Studia Historyczne” 1987, R. 30, z. 1, s. 19–35.

Orzechowski Kazimierz: Historia ustroju Śląska 1202–1740. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2005.

Panic Idzi: Książę cieszyński Przemysław Noszak (*1331–1336–†1410). Wielki pan małego księstwa. Cieszyn: Powiat Cieszyński, 2020.

Pierzak Jacek: Zamek biskupów krakowskich w Sławkowie. „Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. Archeologia” 2002, z. 15.

Rajman Jerzy: Kilka uwag o tzw. księstwie siewierskim. „Studia Historyczne” 1989, R. 32, z. 1, s. 135–142.

Rajman Jerzy: Pogranicze śląsko-małopolskie w średniowieczu. Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP, 2000.

Siewierz – Czeladź – Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego. Red. Feliks Kiryk. Katowice: Muzeum Śląskie, 1994.

Słownik miejscowości księstwa siewierskiego. Oprac. Zdzisław Noga. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 1994.

Sperka Jerzy: Otoczenie Władysława Opolczyka w latach 1370–1401. Studium o elicie władzy w relacjach z monarchą. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2006.

Stoksik Janina: Siewierz i księstwo siewierskie w XVII- i XVIII-wiecznych przekazach kartograficznych. W: Siewierz – Czeladź – Koziegłowy. Studia i materiały z dziejów Siewierza i księstwa siewierskiego. Red. Feliks Kiryk. Katowice: Muzeum Śląskie, 1994, s. 597–613.

Trąbski Maciej [Rec.]: K.Z. Żelazny, Księstwo Siewierskie. Prawo i ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego, Katowice 2016. „Zeszyty Myszkowskie” 2016, R. 3, s. 193–197.

Wółkiewicz Ewa: Capitaneus Slesie. Królewscy namiestnicy księstwa wrocławskiego i Śląska w XIV i XV wieku. W: Monarchia w średniowieczu. Władza nad ludźmi, władza nad terytorium. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi. Red. Jerzy Pysiak, Aneta Pieniądz-Skrzypczak, Marcin Rafał Pauk. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana, 2000.

Żelazny Krystian Zygmunt: Księstwo Siewierskie. Prawo i ustrój a zakres suwerenności względem Korony Królestwa Polskiego. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”, 2016.

Żerelik Rościsław: Najstarszy kopiarz książąt oleśnickich i kozielsko-bytomskich. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012.

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2022, s. 31 - 42

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Duchy of Siewierz during the reign of Bolko II the Small, the Duke of Świdnica and Jawor, in the years 1359–1368

Autorzy

https://orcid.org/0000-0001-8529-4762

Marcin A. Klemenski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
, Polska
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
https://orcid.org/0000-0001-8529-4762 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polska

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

Publikacja: 01.2023

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Marcin A. Klemenski (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 340

Liczba pobrań: 425