FAQ

Krakowski Rocznik Archiwalny

logotyp Archiwum Narodowego w Krakowie

Dokumentacja osobowo-płacowa do celów emerytalnych. Wskazówki dotyczące poszukiwań

Data publikacji: 2021

Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, XXIII, s. 231 - 244

https://doi.org/10.4467/12332135KRA.17.009.14663

Autorzy

Karolina Zięba
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9569-0002 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Archiwum Narodowe w Krakowie oprócz swoich statutowych zadań, polegających na kształtowaniu narodowego zasobu archiwalnego, przejmowaniu, przechowywaniu, opracowaniu, udostępnianiu i zabezpieczaniu matriałów archiwalnych, pełni także funkcję pomocniczą w zakresie informowania przyszłych emerytów na temat miejsc przechowywania dokumentacji osobowo-płacowej ze zlikwidowanych zakładów pracy. 244 Karolina Zięba Niniejszy artykuł omawia ogólne zasady, według których Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje świadczenia emerytalne. Potwierdzenie okresu zatrudnienia oraz złożenie kompletu dokumentacji niezbędnej do obliczenia kapitału początkowego ma tu kluczowe znaczenie. Były pracodawca wystawia druk RP-7, który stanowi zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. Jeśli jest to z jakichś przyczyn niemożliwe, przyszły emeryt poszukuje dokumentacji potwierdzającej fakt zaistnienia stosunku pracy oraz wysokość składek na własną rękę. Najbardziej interesującym z punktu widzenia wnioskodawców zagadnieniem jest problem odnalezienia miejsca przechowywania akt osobowo-płacowych. W zależności od specyfiki zakładu pracy będzie to inna instytucja. Zaprezentowano kilka wskazówek, odnośnie tego, czym należy się kierować w poszukiwaniach dokumentacji kadrowej. Omówiono także, skrótowo, znajdujące się w zasobie Archiwum Narodowego w Krakowie zespoły archiwalne, zawierające tego typu dokumentację, obalając popularne przekonanie, że akta osobowo-płacowe z terenu całej Polski (bądź ich dublety) są w jego posiadaniu.


Personnel documentation for retirement purposes. Tips concerning searches

The National Archives in Krakow, in addition to its statutory tasks of developing the national archival resources, acquiring, storing, mapping, providing access to and safeguarding archival materials, also provides help to future pensioners by supplying them with information concerning the storage locations of personnel documentation from workplaces that have closed down. This article discusses the general principles according to which the Social Insurance Organisation (ZUS) awards pensions. Confirmation of employment periods and the submittal of all documentation necessary for calculation of the initial capital is of great importance here. Former employers issue the RP-7 form, which represents a certificate of employment with remuneration levels. If, for some reason, this is impossible, the future pensioner looks for documentation confirming that the employment took place and the level of contributions. The most interesting issue for applicants concerns searching for the storage location of personnel records. The relevant institution depends on the type of workplace. A few tips are presented, with reference to the most important factors while searching for personnel documentation. There is also a brief discussion regarding the archival units found in the National Archives in Krakow that contain this type of documentation, disproving the popular belief that personnel records from all of Poland (or their copies) are in its possession.

KEY WORDS: initial capital, personnel documentation, retirement system, RP-7 form

Bibliografia

Druki urzędowe

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 1951 r. w sprawie przechowywania dokumentów oraz ksiąg rachunkowych w przedsiębiorstwach państwowych, centralach spółdzielczo-państwowych i spółdzielniach (M.P. z 1951 r., nr 14, poz. 195).

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 sierpnia 1954 r. w sprawie dokumentacji płac i rozliczeń za płace z pracownikami w przedsiębiorstwach gospodarki uspołecznionej (M.P. z 1954 r., nr 79, poz. 927).

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 października 1957 r. w sprawie zasad przechowywania akt księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (M.P. z 1957 r., nr 86, poz. 517).

Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 1959 r. w sprawie podstawowych zasad prowadzenia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przechowywania dowodów księgowych przez jednostki gospodarki uspołecznionej (M.P. z 1959 r., nr 102, poz. 546).

Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 kwietnia 1963 r. w sprawie podziału materiałów archiwalnych na kategorie i ustalenia terminów ich przechowywania (M.P. z 1963 r., nr 37, poz. 184).

Rozporządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie zasad klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. z 1984 r., nr 41,poz. 216).

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 1995 r. w sprawie sposobu i czasu przechowywania ksiąg i dokumentów zlikwidowanych spółdzielni oraz organizacji spółdzielczych (Dz.U. z 1995 r., nr 47, poz. 248).

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2017 r., poz. 2336).

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1383 z późn. zm.).

Zarządzenie Nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad wartościowania, gromadzenia i porządkowania akt osobowych (DKN.400.6.2014).

Strony internetowe

https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/

www.ank.gov.pl

www.krus.gov.pl

www.zus.pl

Informacje

Informacje: Krakowski Rocznik Archiwalny, 2017, s. 231 - 244

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Personnel documentation for retirement purposes. Tips concerning searches

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-9569-0002

Karolina Zięba
Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-9569-0002 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Archiwum Narodowe w Krakowie, ul. Rakowicka 22E, 31-510 Kraków

Publikacja: 2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Karolina Zięba (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 278

Liczba pobrań: 2174