FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Mechanizmy oddziaływania muzyki na procesy fizjologiczne i emocjonalne słuchacza

Data publikacji: 17.05.2018

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, Numer 29 (2/2016), s. 139 - 155

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.16.011.8050

Autorzy

Alicja Ryczkowska
Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The mechanisms of musical influence on physiological and emotional processes of a listener

Music influences the human on the psychological and physiological level. This article centres on the selected mechanisms of the impact of music on emotional and somatic processes of a listener. The paper discusses the phenomenon of acoustic driving and mechanism for adjusting the emotional state of a listener to emotional expression of music. Publication also concerns the impact of music on the emotions through the activation of imagination and memory. Musical expectations and evaluative conditioning as sources of emotional reactions are analyzed too.

Bibliografia

Balkwill L.-L., Thompson W., Matsunaga R., Recognition of emotion in Japanese, Western, and Hindustani music by Japanese listeners,„Japanese Psychological Research” 2004, vol. 46, nr 4.

Barnason S., Zimmerman L., Nieveen J., The effects of music interventions on anxiety in the patient after coronary artery bypass grafting,„Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care” 2005, vol.24, nr 2.

Bigand E., Vieillard S., Madurell F., Marozeau J., Dacquet A., Multidimensional scaling of emotional responses to music: The effect of musical expertise and of the duration of the excerpts , „Cognitionand Emotion”, 2005, vol. 19, nr 8.

Bruner G.C., Music, mood, and marketing, „Journal of Marketing” 1990, vol. 54, nr 4.

Bruscia K.E., Defining of music therapy, Barcelona 1998.

Cesarz H., Muzykoterapia – metoda wspomagania salutogenezy, [w:] Muzykoterapia – stałość i zmiana, red. P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko, Wrocław 2014 (Wrocławska Muzykoterapia, t. 1).

Cesarz H., Psychoterapeutyczna wartość referencjalnego znaczenia muzyki, „Muzykoterapia Polska” 2003, t. 2, nr 3/4 (7/8).

Dalla Bella S., Peretz I., Rousseau L., Gosselin N., A developmental study of the affective value of tempo and mode in music, „Cognition”2011, vol. 80, nr 3.

Flom R., Gentile D., Pick A., Infants’ discrimination of happy and sad music, „Infant Behavior and Development” 2008, vol. 31, nr 4.

Galińska E., Muzykoterapia, [w:] Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki, red. L. Grzesiuk, Warszawa 2005.

Galińska E., Muzyka w terapii. Psychologiczne i fizjologiczne mechanizmy jej działania, [w:] Człowiek, muzyka, psychologia, red. W.Jankowski, B. Kamińska, A. Miśkiewicz, Warszawa 2000.

Grocke D., Wigram T., Receptive Methods in Music Therapy. Techniques and Clinical Applications for Music Therapy Clinicians, Educators and Students, London 2007.

Harikumar R., Raj M., Paul A., Harish K., Kumar S.K., Sandesh K., Asharaf S., Thomas V., Listening to music decreases need for sedative medication during colonoscopy: a randomized, controlled trial, „Indian Journal of Gastroenterology” 2006, vol. 25, nr 1.

Hevner K., Experimental studies of the elements of expression in music, „The American Journal of Psychology” 1936, vol. 48, nr 2.

Hevner K., The Affective Character of the Major and Minor Modes in Music, „The American Journal of Psychology”, 1935, vol. 47, nr 1.

Huron D.B., Sweet anticipation. Music and the psychology of expectation, Cambridge 2006.

Iwanaga M., Ikeda M., Iwaki T., The effects of repetitive exposure to music on subjective and physiological responses, „Journal of MusicTherapy” 1996, vol. 33, nr 3.

Iwanaga M., Moroki Y., Subjective and physiological responses to music stimuli controlled over activity and preference, „Journal of MusicTherapy” 1996, vol. 36, nr 1.

Jiang J., Zhou L., Rickson D., Jiang C., The effects of sedative and stimulative music on stress reduction depend on music preference,„The Arts in Psychotherapy” 2013, vol. 40, nr 2.

Juslin P., Liljestrom S., Vastfjall D., Lundqvist L-O., How does music evoke emotions? Exploring the underlying mechanisms, [w:] Handbook of Music and emotion. Theory, research, applications, red. P.Juslin, J. Sloboda, New York 2011.

Juslin P., Laukka P., Communication of emotions in vocal expression and music performance: Different channels, same code?, „PsychologicalBulletin” 2003, vol. 129, nr 5.

Juslin P., Vastfjall D., Emotional responses to music: the need to consider underlying mechanisms, „Behavioral and Brain Sciences” 2008,vol. 31, nr 5.

Karwowska D., Kudlik A., Neurofizjologiczne mechanizmy odbioru i przetwarzania muzyki, [w:] Muzyka i my. O rożnych przejawach wpływu muzyki na człowieka, red. E. Czerniawska, Warszawa 2012.

Khalfa S., Peretz I., Jean-Pierre B., Manon R., Event-related skin conductance responses to musical emotions in humans, „Neuroscienceletters” 2012, vol. 328, nr 2.

Klimas-Kuchtowa E., Muzyka a ruch, „Muzykoterapia Polska” 2003, t. 2, nr 3/4 (7/8).

Klimas-Kuchtowa E., Muzyka w prewencji i promocji zdrowia, [w:] Psychologia muzyki. Wspołczesne konteksty zastosowań, red. R. Lawendowski, J. Kaleńska-Rodzaj, Gdańsk 2014.

Knight W.E, Rickard N.S., Relaxing music prevents stress-induced increases in subjective anxiety, systolic blood pressure, and heart rate in healthy males and females, „Journal of Music Therapy” 2001,vol. 38, nr 4.

Koelsch S., Fritz T., Cramon D.Y., Muller K., Friederici A.D., Investigating emotion with music: an fMRI study, „Human Brain Mapping”2006, vol. 27, nr 3.

Konieczna-Nowak L., Wprowadzenie do muzykoterapii, Kraków 2013.

Kronenberger M., Muzykoterapia. Podstawy teoretyczne do zastosowania muzykoterapii w profilaktyce stresu, Szczecin 2003.

Krumhansl C.L., An exploratory study of musical emotions and psychophysiology, „Canadian Journal of Experimental Psychology” 1997, vol. 51, nr 4.

Krumhansl C.L., Music: A Link Between Cognition and Emotion, „Current Directions in Psychological Science” 2002, vol. 11, nr 2.

Krumhansl C.L., Agres K.R., Musical expectancy: The influence of musical structure on emotional response, „Behavioral and BrainSciences” 2008, vol. 31, nr 5, DOI:10.1017/S0140525X08005384.

Kudlik A., Czerniawska E., Indywidualne oddziaływanie muzyki na człowieka – wpływ muzyki na nastrój, [w:] Nastrój. Modele, geneza, funkcje, red. E. Goryńska, M. Ledzińska, M. Zajenkowski,Warszawa 2011.

Kukiełczyńska K., Odbiór elementów dzieła muzycznego o charakterze uspokajającym w sferze emocjonalnej, „Muzykoterapia Polska”2012, nr 1–2 (1).

Kukiełczyńska-Krawczyk K., Oddziaływanie dzieła muzycznego o charakterze uspokajającym na zmienność rytmu zatokowego, pracadoktorska, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,Wrocław 2006.

Kukiełczyńska-Krawczyk K., Programowanie muzyki do terapii – 20 lat po wydaniu książki Tadeusza Natansona, [w:] Muzykoterapia – stałość i zmiana, red. P. Cylulko, J. Gładyszewska-Cylulko,Wrocław 2014.

Kukiełczyńska-Krawczyk K., Współczesne badania nad zastosowaniem muzyki w medycynie, [w:] Arteterapia w medycynie i edukacji, red.W. Karolak, B. Kaczorowska, Łódź 2008.

Langer S., Philosophy in a New key, Cambridge 1942.

McCraty R. i in., The effects of different types of music on mood, tension, and mental clarity, „Alternative Therapeutic Health Medicine”1998, vol. 4, nr 1.

Meyer L.B., Emocja i znaczenie w muzyce, tłum. A. Buchner, K. Berger, Kraków 1974.

Michajlik A., Ramotowski W., Anatomia i fizjologia człowieka, Warszawa 1994.

Miluk-Kolasa B., Obminski Z., Stupnicki R., Golec L., Effects of music treatment on salivary cortisol in patients exposed to pre-surgical stress, „Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes”1994, vol. 102, nr 2.

Murrock C.J., Music and mood, [w:] Psychology of Moods, red. A.V. Clark, Hauppauge 2005.

Tadeusz Natanson, Wstęp do nauki o muzykoterapii, Wrocław i in. 1979.

Panksepp J., Bernatzky G., Emotional sounds and the brain: the neuro-affective foundations of musical appreciation, „BehaviouralProcesses” 2002, vol. 60, nr 2.

Peretz I., Towards a neurobiology of musical emotions, [w:] Music and emotion. Theory, research, applications, red. P. Juslin, J. Sloboda,New York 2011.

Schafer T., Sedlmeier P., Stadtler Ch., Huron D., The psychological functions of music listening, „Frontiers in Psychology”, 2013, vol. 4,artykuł nr 511, DOI: 10.3389/fpsyg.2013.00511.

Stachyra K., Guided Imagery and Music, [w:] Modele, metody i podejścia w muzykoterapii, red. K. Stachyra, Lublin 2012.

Stachyra K., Proces muzykoterapii [w:] Podstawy muzykoterapii, red. K. Stachyra, Lublin 2012.

Stachyra K., Wstęp do muzykoterapii [w:] Podstawy muzykoterapii, red. K. Stachyra, Lublin 2012, s. 29.

Stratton V.N., Zalanowski A.H., The relationship between music, degree of liking, and self-reported relaxation, „Journal of Music Therapy”1984, vol. 21, nr 4.

Tam W., Wong E., Twinn S., Effect of music on procedure time and sedation during colonoscopy: A meta-analysis, „World Journal ofGastroenterology” 2008, vol. 14, nr 34.

Vastfjall D., Emotion Induction through Music: A Review of the Musical Mood Induction Procedure, „Musicae Scientiae” 2002, vol. 5, nr 1.

Vieillard S., Peretz I., Gosselin N., Khalfa S., Gagnon L., Bouchard B., Happy, sad, scary and peaceful musical excerpts for research on emotions, „Cognition and Emotion” 2008, vol. 22, nr 4.

White J.M., Music as intervention: a notable endeavor to improve patient outcomes, „Nursing Clinics of North America” 2001, vol. 36, nr 1.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2016, s. 139 - 155

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The mechanisms of musical influence on physiological and emotional processes of a listener

Autorzy

Uniwersytet Wrocławski, Polska, plac Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

Publikacja: 17.05.2018

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: Żadna

Udział procentowy autorów:

Alicja Ryczkowska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 2859

Liczba pobrań: 1278