FAQ

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ

Londyński epizod Apolinarego Kątskiego (1838)

Data publikacji: 24.05.2019

Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, Numer 40 (1/2019), s. 5 - 25

https://doi.org/10.4467/23537094KMMUJ.19.001.10436

Autorzy

Ewa Chamczyk
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8424-7814 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The London Episode of Apolinary Kątski (1838)

The early artistic career of Apolinary Kątski (1824–1879) was that of an infant prodigy – one of the Wunderkinder who (especially in the 19th century) dazzled audiences with their exceptionally well-developed abilities. The Polish virtuoso, unlike many prodigies, did not disappoint the hopes placed in him, going down in history as a distinguished  violinist, as well as the founder and longtime director of the Institute of Music in Warsaw. In the author’s opinion, the violinist’s early career requires more thorough discussion. The present article outlines the fortunes of the young  Apolinary Kątski in the second half of 1838 – so, directly after his meeting with Niccolò Paganini. This event represented a certain turning point in the development of Kątski’s career. The letter – a peculiar sort of recommendation – drawn up by the Italian virtuoso to rate the young violinist’s playing opened the doors for him to many of Europe’s concert halls and had a favourable effect on his later artistic career. Kątski had the opportunity to see for himself the power of Paganini’s words during his first trip to London, the primary aim of which was to perform before the British Queen, Victoria. The present article describes Kątski’s activities in preparation for this event. It takes up the thread of the reception of the young Kątski’s first performances in the capital of England, as well as his reception by the Polish community resident in London. Beyond this, it discusses the relationship of the Kątski family with journalist and émigré activist Leonard Niedźwiecki, who served as their guide in the salons of the city upon the Thames.
Studies of the correspondence of Leonard Niedźwiecki (with, among others, Eustachy Januszkiewicz, who was active in the Polish émigré community in Paris), as well as preliminary research of the foreign press, have permitted us to recreate Apolinary Kątski’s experiences during his first independent artistic journey to London.

Bibliografia

Cytowana prasa

„The Examiner Sunday” 12.08.1838.

„The Morning Post” 28.07.1838.

„The Morning Post” 20.08.1838.

„The Morning Post” 21.08.1838.

Opracowania

Androchowicz A., Apolinary Kątski – mały geniusz skrzypiec, „Średzki Kwartalnik Kulturalny” 2010, nr 3, http://www.operomania.hg.pl/kompozytorzy/katski_apolinary.html [dostęp: 29.09.2013].

Brensztejn M., Adam-Honory Kirkor. Wydawca, redaktor i właściciel drukarni w Wilnie od roku 1834 do 1867, Wilno 1930.

Chamczyk E., Apolinary Kątski jako cudowne dziecko, „Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ” 2018, nr 1.

Chechlińska Z., David P., Libby D., Apolinary Kątski, [w:] The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 9, London 1981; wydanie drugie: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, red. S. Sadie, t. 13, London 2001.

Chechlińska Z., Kątski Apolinary, [w:] Encyklopedia muzyczna PWM.

Część biograficzna, red. E. Dziębowska, t. 5 (KLŁ), Kraków 1997.

Fétis F.J., Kontski (Apollinaire), [w:] tenże, Biographie universelle des musiciens et bibliog-raphie générale de la musique, t. 5, Bruxelles 1839.

Kalembka S., Wielka Emigracja 1831–1863, Toruń 2003.

Kawabata M., Paganini: The Demonic Virtuoso, New York 2013.

Kirkor A.H., Apolinary Kątski na pamiątkę pobytu w Wilnie, Wilno 1852.

Kolabińska M., Bracia Kątscy w świetle papierów Leonarda Niedźwieckiego, „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” 1958, z. 6.

Kontski Apollinaire, [w:] Grand dictionnaire universel du XIXe siècle: français, historique, géographique…, red. P. Larousse, Paris 1866–1877.

Niedźwiecki L., Listy wybrane z lat 1832–1839, oprac. S. Makowski, Warszawa 2009.

Powroźniak J., Paganini, Kraków 1972.

Sowiński A., Les Musiciens polonais et slaves, anciens et modernes, Paris 1857.

Sowiński A., Słownik muzyków polskich dawnych i nowoczesnych, Paryż 1874.

Vyborny Z., Wager W., Paganini as Music Critic, „The Musical Quarterly” 46 (1960), nr 4.

Informacje

Informacje: Kwartalnik Młodych Muzykologów UJ, 2019, s. 5 - 25

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The London Episode of Apolinary Kątski (1838)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8424-7814

Ewa Chamczyk
Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8424-7814 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 30, 00-927 Warszawa, Polska

Publikacja: 24.05.2019

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Ewa Chamczyk (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1892

Liczba pobrań: 1004