FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Treści oraz cele wychowawcze magazynów szkolnych dwudziestolecia międzywojennego na podstawie pism szkół żeńskich Dziś i Jutro oraz Młodzieńczy Lot

Data publikacji: 21.10.2020

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 107 - 121

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.033.12699

Autorzy

Katarzyna Ewa Zielińska
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-0911-9975 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

Magazyny przedwojennych szkół żeńskich dostarczają wiedzę o rozwoju nowej społeczno­ści – uczennic szkół średnich, która wyodrębniła się po roku 1918, w związku z reformami systemu kształcenia. Artykuł prezentuje wyniki analizy zawartości dwóch periodyków redagowanych przez gimnazjalistki z lat 20. i 30., a jego celem była identyfikacja najpopu­larniejszych zagadnień na łamach pism Dziś i Jutro oraz Młodzieńczy Lot. Zbudowany w ten sposób model treści ujawnił kierunki i cele przedwojennej edukacji dziewcząt oraz założenia wychowawcze. W ocenie autorki uznać można go za wzorcowy dla formuły przedwojennych pism szkolnych, redagowanych przez dziewczęta, istotnie uzupełniających bogatą ofertę pism dla młodzieży dwudziestolecia międzywojennego.

The Content and Educational objectives of the Interwar School Magazines Based on the Example of the Girls’ Schools Periodicals Today and Tomorrow (Dziś i Jutro) and Youthful Flight (Młodzieńczy Lot)

The magazines of pre-war female schools provide knowledge about the development of a new community – girls attending secondary education, which was formed as a result of numerous education reforms after 1918. The article presents the results of a content analysis of two periodicals edited by middle school students from the 1920s and 1930s. The purpose of the research was to identify the most popular issues discussed in Today and Tomorrow (Dziś i Jutro) and Youthful Flight (Młodzieńczy Lot) periodicals. It revealed the directions and goals of the pre-war education of school girls and the educational program in the interwar period. From the author’s point of view, it can be considered a universal model for the formula of pre-war school magazines, edited by girls, which significantly supplemented the rich offer of magazines for young people of the interwar period.

Bibliografia

Arkabus A. (2004). Współczesna prasa młodzieżowa. Poradnik Bibliotekarza, nr 4, s. 8–11.

Carpe diem (2020). Liceum Ogólnokształcącego im. Piotra Skargi w Pułtusku [http://www.loskarga.edu.pl/index.php/czasopismo-mlodziezy-lo; 17.07.2020].

Czasopismo każdego Norwidowca (2020). IX Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Częstochowie [http://norwid.net/ckn/ckn22020/ckn22020.pdf; 17.07.2020].

Dormus K. (2015). Wątek kształcenia dziewcząt w reformach szkolnych od czasów Komisji Edukacji Narodowej do II wojny światowej. Biuletyn Historii Wychowania, nr 33, s. 37–38.

Dzieniakowska J. (2011). Czytelnictwo uczniów w zaleceniach decydentów szkolnych i praktyce szkolnej w XX-leciu międzywojennym. W: A. Żbikowska-Migoń, A. Łuszpak (red.). Czytanie, czytelnictwo, czytelnik (s. 297–308). Wrocław.

Dowgiłłówna S. (1933). Jakie wartości społeczne zawdzięczam kilkuletniemu pobytowi w szkole? Dziś i Jutro, nr 20, s. 212–213.

Górska A. (1933). Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę „Osiedla”. Młodzieńczy Lot, nr 20, s. 210–211.

Jarowiecki J. (2016). Czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w Polsce w latach 1918–2000. Wrocław.

Kumiega J. (1997). Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990–1996. Guliwer, nr 2, s. 47–60.

Kumiega J., Leszczyńska A. (2001). Czasopisma dla dzieci i młodzieży w latach 1990–2001. Wrocław.

Kaczmarczykówna (1934). Sprawozdanie z „Miesiąca Propagandy Szkoły Polskiej Zagranicą”. Młodzieńczy Lot, nr 23, s. 69.

Komarnówna L. (1935). Uczestniczkom tegorocznej maturiady. Młodzieńczy Lot, nr 28, s. 96.

Komitet (1936). Wytwórzmy wspólny front do walki z nędzą. Dziś i Jutro, nr 4, s. 50.

Langer H. (2012). Biblioteka szkoły powszechnej miejscem edukacji czytelniczej i bibliotecznej (1918–1939). W: M. Jarczykowa, A. Bajor (red.). Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI–XX wieku) (s. 171–190). Katowice.

Łozowska-Marcinkowska K. (2008). Problematyka edukacji dziewcząt na łamach czasopism kobiecych w latach 1918–1939. Biuletyn Historii Wychowania, nr 24, s. 85–97.

Magazyn Corniszon (2017). Liceum Ogólnokształcącego COR z Bielska-Białej [http://liceum.cor.info.pl/page/magazyn-corniszon; 17.07.2020].

Magiera E. (2003). Wychowanie państwowe w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej. Szczecin.

Magierzanka Z. (1936). Z odwiedzin w „Domu Pracy”. Dziś i Jutro, nr 7–8, s. 123.

M.K. (1933). Uroczystości październikowe w Krakowie. Dziś i Jutro, nr 2, s. 25–28.

Makarewicz R. (2016). Dydaktyka i wychowanie w szkołach wiejskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego na przykładzie szkół powszechnych gminy Garbów. Biuletyn Historii Wychowania, nr 34, s. 117–133.

Miłoszewska-Kiełbiewska A. (2015). Obraz kobiety XX i XXI wieku w wybranych polskich czasopismach i poradnikach dobrego wychowania, Praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Marcjanik. Warszawa.

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Program gimnazjum państwowego. Wydział Humanistyczny (1924). Warszawa.

NN (1936). Zaczęła się przerwa między wakacjami. Dziś i Jutro, nr 1, s. 3.

Pieszkun-Olejniczakowa E. (2015). Kulturowy rozwój Łodzi w okresie międzywojennym. Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica, nr 3 (29), s. 7–24.

Piwowarska A. (2003). Trzy oblicza Filipinki. Zeszyty Prasoznawcze, nr 3–4, s. 127–148.

Protokół Komisji Rewizyjnej. (1936). Młodzieńczy Lot, nr 31, s. 21.

Prywatne Gimnazjum Żeńskie Zgromadzenia SS Najświętszej Rodziny z Nazaretu – Kalisz, sprawozdania powizytacyjne i roczne (1939). Archiwum Państwowe w Poznaniu [https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/en/jednostka/-/jednostka/1189417; 10.10.2019].

Redakcja (1934). Zasługa pracy. Młodzieńczy Lot, nr 23, s. 75–76.

Red. (1936). Na marginesie artykułu: „Dzieci ulicy”. Dziś i Jutro, nr 3, s. 41–42.

Red. (1933). Czy się powiedzie impreza na rzecz Charbina w Ameryce? Dziś i Jutro, nr 1, s. 26.

Samsel A. (2004). Koedukacja w szkołach średnich w Polsce i na świecie w latach 1918–1939. Świadomy wybór czy zło konieczne? Przegląd Historyczno-Oświatowy, nr 3–4, s. 108–109.

Saryusz-Stokowska M. (1936). O filmie rysunkowym. Dziś i Jutro, nr 8, s. 175–178.

Sawicki K. (1935). Kochane opiekunki. Młodzieńczy Lot, nr 29, s. 21.

Słowak (2020). Uniwersyteckie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie 2020 [http://norwid.net/ckn/ckn22020/ckn22020.pdf; 17.07.2020].

Sokół Z. (1984). Z dziejów prasy dla dziewcząt. Pisma młodemu wiekowi poświęcone. Poradnik Bibliotekarza, nr 6, s. 147–149.

Sokół Z. (1998). Prasa kobieca w Polsce 1945–1995. Rzeszów.

Sprawozdanie przewodniczącej Gminy Szkolnej za okres od 29 V 1935 r. do 29 IV 1936 r. (1936). Młodzieńczy Lot, nr 31, s. 16.

Sprawozdanie z działalności Komisji Świetlicowej od dn. 29 V 1935 r. do dn. 29 IV 1936 r. (1936). Młodzieńczy Lot, nr 31, s. 19.

Sprawozdanie z działalności „Kółka Korepetytorek” za czas od 29 V 1935 r. do 29 IV 1936 r. (1936). Młodzieńczy Lot, nr 31, s. 19.

Sprawozdanie Redakcji Młodzieńczego Lotu za okres od 29 V 1935 r. do 29 IV 1936 r. (1936). Mło­dzieńczy Lot, nr 31, s. 20.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Artystycznej za czas od 29 V 1935 r. do 29 IV 1936 roku. (1936). Młodzieńczy Lot, nr 31, s. 20.

Sprawozdanie Komisji Oszczędnościowej za czas od 29 V 1935 r. do 29 IV 1936 r. (1936). Mło­dzieńczy Lot, nr 31, s. 21.

Sprawozdanie z działalności Sekcji Higjenistycznej za czas od 29 IV 1936 r. do 29 IV 36 r. (1936). Młodzieńczy Lot, nr 31, s. 18.

Starowiejska A., Siemińska H. (1933). Dla najbiedniejszych. Dziś i Jutro, nr 3, s. 74.

Stolarczyk M. (2018). Wychowanie Państwowe w Drugiej Rzeczypospolitej w świetle programów szkolnych (po wprowadzeniu reformy oświatowej z 1932 r.). Lubelski Rocznik Pedagogiczny, XXXVII, z. 3, s. 215–235.

Zaleska Z. (1938). Czasopisma kobiece 1918–1937. Warszawa.

Zarząd Koła Rodzicielskiego przy Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. E. Sczanieckiej w Łodzi. (1934). Czy wiecie, co to jest osiedle szkolne na wsi? Młodzieńczy Lot, nr 25, s. 32.

Zielińska K. (2015). Formuła wydawnicza czasopisma dla młodzieży na przykładzie magazynu Filipinka. Praca doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Wiesława Sonczyka prof. UW. Łódź.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2020, s. 107 - 121

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

The Content and Educational objectives of the Interwar School Magazines Based on the Example of the Girls’ Schools Periodicals Today and Tomorrow (Dziś i Jutro) and Youthful Flight (Młodzieńczy Lot)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-0911-9975

Katarzyna Ewa Zielińska
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0003-0911-9975 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Publikacja: 21.10.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Katarzyna Ewa Zielińska (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 25

Liczba pobrań: 19