FAQ

Zeszyty Prasoznawcze

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

„Po grudniu ubiegłego roku”. Problematyka polityczna w szczecińskim miesięczniku społeczno-kulturalnym Spojrzenia (1971–1974)

Data publikacji: 21.10.2020

Zeszyty Prasoznawcze, 2020, Tom 63, Numer 4 (244), s. 75 - 87

https://doi.org/10.4467/22996362PZ.20.031.12697

Autorzy

Evelina Kristanova
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-4935-7417 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

W artykule przedstawiono nieopracowany dotąd w literaturze przedmiotu szczeciński miesięcznik społeczno-kulturalny Spojrzenia, który był regionalnym pismem początkowej ery Edwarda Gierka. Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie o podejmowaną w nim problematykę, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki politycznej, która odzwierciedlała nowy trend propagandowy w PRL-u. Pomocne w powstaniu opracowania stały się źródła prasowe drukowane w Spojrzeniach oraz archiwalia dostępne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum IPN w Szczecinie. Redakcja zainicjowała na łamach pisma m.in. cykl Literatura a polityka, który po wydarzeniach grudnia 1970 r. nie znalazł szerszego zainteresowania wśród pisarzy. W dość bogatej ofercie tematycznej periodyku przeważały zagadnienia regionu oraz promocja pisarzy i kultury regionalnej.

“Following last December…”: Political Topics in the Local Socio-Cultural Monthly Spojrzenia (1971–1974)

The paper presents Spojrzenia, a Szczecin-based socio-cultural monthly magazine, never analyzed in the literature before. The short-lived, local magazine was founded and published in the early years of Edward Gierek’s rule. The author attempts to scrutinize issues discussed in the monthly, with particular focus on political topics that reflected a new propagandist trend in the Polish People’s Republic. The research material consists of press sources reprinted in Spojrzenia and archival materials stored in the Archives of Modern Records in Warsaw and the Archives of the Institute of National Remembrance in Szczecin. The wide-ranging scope of subjects discussed in Spojrzenia was dominated by regional topics and texts promoting local writers and culture. An interesting initiative taken by the monthly’s editorial board was a series of articles entitled Literature versus Politics. Alas, the majority of journalists lost interest in writing developing that series after the Polish 1970 Strikes.

Bibliografia

Ankieta 3 pytania (1974). Spojrzenia, nr 7, s. 18–19.

Baster J. (1973). Rok po otwarciu granicy. Spojrzenia, nr 1, s. 21.

Chałasiński J. (1973). Afryka i afrykańskie narody. Spojrzenia, nr 9, s. 12.

Czarnecki M., Kuźma E. (1971). Literatura a polityka. Spojrzenia, nr 7, s. 3.

Dajnowicz M., Miodowski A. (red.) (2017). Polityka i politycy w prasie XX i XXI w. Prasa organizacji politycznych. Białystok.

Ejsmont A. (1971). Pokój Europie. Spojrzenia, nr 1, s. 1.

(en) (1973). Autorytet rad. Spojrzenia, nr 12, s. 1.

Flukowski S. (1971). Literatura a polityka. Spojrzenia, nr 7, s. 1.

Gerhard J. (1971). O powieści. Spojrzenia, nr 6, s. 2.

Grzęda M. (1973). System partyjny w NRF. Polaryzacja. Spojrzenia, nr 8, s. 9.

Habielski R. (2009). Polityczna historia mediów. Warszawa.

(i) (1973). Sprawy wielce aktualne. Spojrzenia, nr 7, s. 23.

Jakubowska U. (red.) (2011). Czasopisma społeczno-kulturalne w okresie PRL. Warszawa.

Janusiewicz S. (1971). Głosy z dialogu. Spojrzenia, nr 2, s. 1.

Janusiewicz S. (1971). Refleksje styczniowe. Spojrzenia, nr 1, s. 3.

Januszewicz S. (1971). Zamknięcie i otwarcie. Spojrzenia, nr 5, s. 1.

Kalina J. (1973). Dokument. Spojrzenia, nr 4, s. 9.

Kamiński I.G. (1971). Powieść „polityczna” czy współczesna? Spojrzenia, nr 6, s. 3.

Kędzia Z. (1973). O nowy kształt Sejmu. Spojrzenia, nr 3, s. 10–11.

Koczy K. (1973). Ewolucja myśli politycznej w twórczości Tomasza Manna. Spojrzenia, nr 7, s. 8–9.

Kosidło A. (1974). Geneza granic w Afryce. Spojrzenia, nr 8, s. 23.

Kowalski W.T. (1974). Na ziemiach już wyzwolonych. Spojrzenia, nr 7, s. 6–7, 23.

Kristanova E. (2020). Regionalny miesięcznik społeczno-kulturalny Spojrzenia (1971–1973). W: E. Kristanova (red.). Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej w latach 1956–1989. Warszawa.

Literatura a polityka (1971). Spojrzenia, nr 6, s. 2.

Liskowacki R. (1973). Autorytet pisarskiego zawodu. Spojrzenia, nr 5, s. 8.

Liskowacki R. (1974). „Wstanie Polska niby dzień niedzielny…”. Spojrzenia, nr 7, s. 3.

Łukaszewicz B. (1982). Prasa informacyjno-polityczna Warmii i Mazur 1945–1975. Warszawa.

Markiewicz W. (1971). Kultura polityczna społeczeństwa. Spojrzenia, nr 2, s. 8–9, 11.

Buck A., Bartkowiak P., Kotlarek D. (2013). Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945–2012. Zielona Góra.

Partia – twórcy i organizatorzy kultury (1973). Spojrzenia, nr 7, s. 6.

Paukszta E. (1971). Literatura a polityka. Spojrzenia, nr 7, s. 3.

R.L. (1971). Zjazd Partii. Spojrzenia, nr 12, s. 1.

Roszczynialska M., Sawicka-Mierzyńska K. (red.) (2018). Białostockie Kontrasty. Szkice i mate­riały. Białystok.

Sadowska J., Sawicka-Mierzyńska K. (red.) (2014). Prasa na terenie województwa podlaskiego w latach 1944–2012. Szkice i materiały. Białystok.

Sadowska J., Sawicka-Mierzyńska K. (red.) (2013). Prasa regionalna i lokalna na terenie woje­wództwa podlaskiego w latach 1989–2010. Białystok.

Samsel R. (1971). Literatura a polityka. Spojrzenia, nr 7, s. 2.

Słomka B. (1973). Niepodobna wywikłać się z gry. Spojrzenia, nr 7, s. 6.

Staniek A. (1973). Inland oder Ausland? Spojrzenia, nr 8, s. 17.

Suchodolska K. (1971). Kilka luźnych uwag. Spojrzenia, nr 6, s. 3.

Szmidt I.K. (1971). Literatura a polityka. Spojrzenia, nr 7, s. 2.

Święto Głosu Szczecińskiego – święto czytelników (1974). Spojrzenia, nr 6, s. 5.

Tak pamiętamy ten lipiec. (1974). Spojrzenia, nr 7, s. 16–17.

Ustawa z dnia 28 maja 1975 r. o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych. ISAP Internetowy System Aktów Prawnych [http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19750160091; 3.04.2019].

Wolny H. (2001). Czasopiśmiennictwo społeczno-kulturalne na Kieleczyźnie w latach 1944–1949. Kielce.

Żytek J. (1972). Afryka terra incognito. Spojrzenia, nr 3, s. 6–7.

Informacje

Informacje: Zeszyty Prasoznawcze, 2020, s. 75 - 87

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“Following last December…”: Political Topics in the Local Socio-Cultural Monthly Spojrzenia (1971–1974)

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-4935-7417

Evelina Kristanova
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
https://orcid.org/0000-0003-4935-7417 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

Publikacja: 21.10.2020

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Evelina Kristanova (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 870

Liczba pobrań: 681