FAQ

Teoria Polityki

Logotyp Uniwersytetu Jagiellońskiego

Foreign Policy Analysis in Post-Cold War Poland: History, Teaching, Institutions, Westernization, and Theoretical Approaches

Data publikacji: 19.09.2022

Teoria Polityki, 2022, Nr 6/2022, s. 257 - 283

https://doi.org/10.4467/25440845TP.22.012.16309

Autorzy

Tomasz Pugacewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6267-5105 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

The purpose of this paper is to characterize Foreign Policy Analysis (FPA) in post-Cold War Poland. The scope of this text is limited to FPA, understood as empirical research utilizing foreign policy theories by taking into account factors at the domestic level. “Polish FPA”is defined as research conducted by scholars employed in Poland. The text focuses on five aspects of Polish FPA: (1) historical context, (2) the teaching covering this subject, (3) the development of institutions doing research on foreign policy, (4) adaptation of ideas from global (mainly Western) science (in fact, westernization), and (5) the most important publications analyzing foreign policy and applying theoretical approaches. The paper is a response to the existing research gap as, so far, no work has been prepared strictly on the FPA’s development in post-Cold War Poland. The weaknesses of the existing literature on this subject are its (1) selectivity, (2) focus on mainstream international relations theories and (3) sketchiness.

FINANSOWANIE

The author would like to thank the two anonymous reviewers for their constructive comments. The research was financed by a grant from the Polish National Science Centre (NCN) for the project titled “Between Center and Periphery: A Comparison of Ludwik Ehrlich’s Theoretical Concepts with American-British International Relations in the First Half of the Twentieth Century”(no. 2017/26/D/HS5/00801).

Bibliografia

Allison, G.T. (2018 [1971]). “Istota decyzji. Wyjaśniając kubański kryzys rakietowy”. Trans. M. Kaczmarski. In: H. Schreiber, A. Wojciuk (eds.). Stosunki międzynarodowe: antologia tekstów źródłowych. T. 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 152–165.
Aron, R. (1995 [1962]). Pokój i wojna między narodami (teoria) [Paix et guerre entre les nations]. Trans. A. Mielczarek. Warszawa: Centrum im. Adama Smitha.
Bielecka, M. (2004, 2007, 2009). “Role międzynarodowe państwa”. In: R. Zięba (ed.). Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 177–199.
Bieleń, S. (2021). Turbulence in the post-Cold-War Era. Trans. A. Sloan. Warsaw: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Bocheński, A. (1937). Między Niemcami a Rosją. Warszawa: Wyd. dwutyg. “Polityka”.
Brzeziński, Z. (1987 [1986]). Plan gry [Game Plan]. Trans. J. Kowalski. Warszawa: Wydawnictwo Głos.
Brzeziński, Z. (1998 [1997]). Wielka szachownica: główne cele polityki amerykańskiej [The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives]. Trans. T. Wyżyński. Warszawa: Świat Książki.
Brzeziński, Z. (2004). Wybór: dominacja czy przywództwo [Choice: Global Domination or Global Leadership]. Trans. B. Pietrzyk, A. Pokojska. Kraków: Znak.
Buzan, B., Little, R. (2011 [2000]). Systemy międzynarodowe w historii świata [International Systems in World History]. Trans. E. Brzozowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Carlsnaes, W., Guzzini, S. (eds.) (2011). Foreign Policy Analysis. Vol. 1–5. London–Thousand Oaks: Sage. 
Carr, E.H. (2021 [1939]). Kryzys dwudziestolecia 1919–1939. Wprowadzenie do badan nad stosunkami międzynarodowymi [The Twenty Years’ Crisis: 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations]. Trans. J. Sadkiewicz. Kraków: Universitas.
Cichocki, M. (2018). “Ludwik Ehrlich wobec perspektywy nowego ładu po I wojnie światowej”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 1(54), pp. 217–229.
Cichocki, M. (2020). “Ludwik Ehrlich i początki liberalnego internacjonalizmu w Polsce”. In: P. Grzebyk, R. Tarnogórski (eds.). Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, pp. 283–306.
Ciechański, J. (2006). “Teorie podejmowania decyzji w polityce zagranicznej”. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 1(29), pp. 27–48.
Ciechański, J. (2014). “Woodrow Wilson w Wersalu, Franklin Delano Roosevelt w Jałcie: czynnik biologiczny w podejmowaniu decyzji w polityce zagranicznej”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 1, pp. 263–278.
Ciechański, J. (2016). Czynnik biologiczny w nauce o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ciechański, J. (2018). “W chorobie i u władzy. Czynnik biologiczny w polityce zagranicznej”. In. E.M. Haliżak (ed.). Badanie polityki zagranicznej państw. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych and Rambler Press, pp. 321–346.
Czaputowicz, J. (2007). Teorie stosunków międzynarodowych: krytyka i systematyzacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czaputowicz, J. (2012). “Theory or Practice? The State of International Relations in Poland”. European Political Science, 11(2), pp. 196–212.
Czaputowicz, J. (2022). Teorie stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Czaputowicz, J., Ławniczak, K., Wojciuk, A. (2015). Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce. Warszawa: Scholar.
Czaputowicz, J., Wojciuk, A. (2017). The Study of International Relations in Poland. New York: Palgrave Macmillan.
Cziomer, E. (1987). Procesy decyzyjne w polityce zagranicznej na przykładzie RFN. Lublin: UMCS.
Cziomer, E., Pietraś, Z.J. (1986). Teoria i praktyka decydowania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i Republice Federalnej Niemiec. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Cziomer, E., Zyblikiewicz, L.W. (2001). Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 106–123.
Drygiel, M. (2013). Role Francji w transatlantyckim systemie bezpieczeństwa. Warszawa: Fundacja Studiów Międzynarodowych.
Drygiel, M. (2015). “Teoria adaptacji politycznej”. In: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (eds.). Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 177–196.
Dudek, A. (2011). “Transformacja a polska polityka zagraniczna”. In: A. Stępień-Kuczyńska, M. Potz, M. Słowikowski (eds.). Dialog europejski Zachód–Wschód: dwie dekady transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej 1989–2009. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 29–45.
Dudek, A. (2012). System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji (1989–1992): mechanizmy, procedury i instytucje, praktyka. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Dudek, A. (2014). “Wpływ zmiany reżimu na decydowanie w polityce zagranicznej”. In: J. Juchnowski, R. Wiszniowski (eds.). Studia nad współczesnymi systemami politycznymi: księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Antoszewskiemu. T. 1: Podmioty i procesy demokratyczne. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 91–99.
Dudek, A. (2016). “Użyteczność analitycznego eklektyzmu w badaniu stosunków Polski z Rosją”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 52(2), pp. 39–70.
Dudek, A. (2019). Decydowanie w polskiej polityce zagranicznej (1992–1997). Perspektywa organizacyjna i biurokratyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Ehrlich, L. (1947). Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych. Kraków: Księgarnia Stefana Kamińskiego.
Filary, M. (2010). “Wybrane problemy metodologiczne II debaty w Stosunkach Międzynarodowych”. Politeja, 13, pp. 345–374.
Filary-Szczepanik, M.Z. (2022). “Power and Narcists –Ideal Types of States Based on Their Sources of National Power, Extraction Capability and Foreign Policy Behaviour”. Teoria Polityki, 6, pp. 147–167.
Fukuyama, F. (1996 [1992]). Koniec historii [The End of History]. Trans. T. Bieroń, M. Wichrowski. Poznań: Zysk i S-ka.
Fukuyama, F. (2005 [2004]). Budowanie państwa: władza i ład międzynarodowy w XXI wieku [State-building: Governance and World Order in the 21st Century]. Trans. J. Serwański. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Fukuyama, F. (2006 [2006]). Ameryka na rozdrożu: demokracja, władza i dziedzictwo neokonserwatyzmu [America at the Crossroads: Democracy, Power and the Neoconservative Legacy]. Trans. R. Staniecki. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
Główna, Instytut Stosunków Międzynarodowych UWr, https://web.archive.org/web/20021216111523fw_/http://www.ism.uni.wroc.pl/main.htm (accessed: 30.06.2022).
Grabowski, M. (2012). Wiek Pacyfiku: polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfiku po roku 1989. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Guzzini, S. (2017 [1998]). Realizm w nauce o stosunkach międzynarodowych [Realism in International Relations and International Political Economy]. Trans. S. Szymański. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Hadfield, A., Hudson, V.M. (2015). “North American and European Foreign Policy Analysis”. In: K. Brummer, V.M. Hudson (eds.). Foreign Policy Analysis Beyond North America. Boulder: Lynne Rienner Publishers, pp. 139–167.
Haliżak, E.M. (2015). “Ontologia i epistemologia w badaniach polityki zagranicznej państwa”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 51(4), pp. 9–36.
Haliżak, E.M. (2016a). “Liberalna teoria polityki zagranicznej i jej analityczne zastosowanie”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 52(2), pp. 11–38.
Haliżak, E.M. (2016b). “Polish International Relations Studies and Posthistoriography, Disciplinary Development After the Cold War”. Revista UNISCI / UNISCI Journal, 40, pp. 119–132.
Haliżak, E.M. (2018a). “O istocie badania polityki zagranicznej państwa”. In: E.M. Haliżak (ed.). Badanie polityki zagranicznej państw. Warszawa: Rambler, pp. 13–52.
Haliżak, E.M. (2018b). “Modelowe ujęcie polityki zagranicznej państwa”. In: E.M. Haliżak (ed.). Badanie polityki zagranicznej państw. Warszawa: Rambler, pp. 65–92.
Haliżak, E.M. (ed.) (2018c). Badanie polityki zagranicznej państw. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych and Rambler Press. 
Haliżak, E.M. (2020). “Z historiografii badań stosunków międzynarodowych w Polsce: ad memoriam Profesora Bogusława Mrozka”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 56(2), pp. 9–20.
Historia, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, https://ptsm.edu.pl/historia-ptsm (accessed: 30.06.2022).
Hudson, V.M. (2014). Foreign Policy Analysis: Classic and Contemporary Theory. Lanham: Rowman & Littlefield.
Hudson, V.M. (2022 [2005]). “Analiza polityki zagranicznej: teoria niejednolitego podmiotu o ograniczonej racjonalności a fundamenty nauki o stosunkach międzynarodowych”. Trans. T. Pugacewicz. In: A. Wojciuk, H. Schreiber (eds.). Stosunki międzynarodowe: antologia tekstów źródłowych. T. 2: Współczesne oblicza dyscypliny – po 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 445–479.
Huntington, S. (1998 [1996]). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego [The Clash of Civilizations]. Trans. H. Jankowska. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza.
Jackson, R., Sorensen, G. (2012). Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych: teorie i kierunki badawcze [Introduction to International Relations: Theories and Approaches]. Trans. A. Czwojdrak. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Jervis, R. (2018 [1976]). “Właściwe i błędne postrzeganie w polityce międzynarodowej”. Trans. M. Pieńkowski. In: H. Schreiber, A. Wojciuk (eds.). Stosunki międzynarodowe: antologia tekstów źródłowych. T. 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 196–209.
Kaczmarski, M. (2012). “Domestic Sources of Russia’s China Policy”. Problems of Post-Communism, 59(2), pp. 3–17.
Kaczmarski, M. (2014a). “Domestic Power Relations and Russia’s Foreign Policy”. Demokratizatsiya, 22(3), pp. 383–409.
Kaczmarski, M. (2014b). “The Role of Domestic Politics in a State’s Foreign Policy”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 50 (2), pp. 317–328.
Kaczmarski, M. (2015). “Realizm neoklasyczny”. In: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (eds.). Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 13–27.
Kissinger, H. (2022 [1957]). Świat przywrócony. Metternich, Castlereagh i zagadnienie pokoju 1812–1822 [A World Restored: Metternich, Castlereagh and the Problem of Peace 1812–1822]. Trans. J. Sadkiewicz. Krakow: Universitas.
Kissinger, H. (1996 [1994]). Dyplomacja [Diplomacy]. Trans. S. Głąbiński, G. Woźniak, I. Zych. Warszawa: Philip Wilson.
Kosienkowski, M. (2006). Strategia adaptacyjna Federacji Rosyjskiej wobec państw bałtyckich. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado.
Kostecki, W. (1988). Polityka zagraniczna: teoretyczne podstawy badań. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Kostecki, W. (2013). “Poziomy analizy polityki zagranicznej”. In: M. Pietraś, E.M. Haliżak (eds.). Poziomy analizy stosunków międzynarodowych. Warszawa: Rambler, pp. 39–53.
Kozub-Karkut, M. (2014). “Realizm neoklasyczny – główne założenia i możliwości”. In: E. Haliżak, J. Czaputowicz (eds.). Teoria realizmu w nauce o stosunkach międzynarodowych. Założenia i zastosowania badawcze. Warszawa: Wydawnictwo Rambler, pp. 43–54.
Kozub-Karkut, M. (2016a). “Teorie stosunkow międzynarodowych a badanie polityki zagranicznej”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 52(4), pp. 33–50. 
Kozub-Karkut, M. (2016b). “Pomiędzy pluralizmem a teoretycznąsyntezą: próby łączenia teorii stosunków międzynarodowych”. In: E. Haliżak, R. Ożarowski, A. Wrobel (eds.). Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodowych: teoretyczny pluralizm. Warszawa: Wydawnictwo Rambler, pp. 69–85.
Kozub-Karkut, M. (2018). “Teorie stosunków międzynarodowych a badanie polityki zagranicznej”. In: E. Haliżak (ed.). Badanie polityki zagranicznej państw. Warszawa:
Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych and Rambler Press, pp. 215–250.
Kozub-Karkut, M. (2019a). “Theoretical Pluralism in International Relations: Implications for the Development of the Discipline”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 55(1), pp. 25–40.
Kozub-Karkut, M. (2019b). “Neoclassical Realism and Foreign Policy Analysis: A Possible Way of Integration?”. Teoria Polityki, 3, pp. 201–227.
Kozub-Karkut, M. (2020). Realizm neoklasyczny w perspektywie teorii stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Kozub-Karkut, M. (2022). “Towards a Theoretical Synthesis: Supplementing Two-level Games with Role Theory”. Teoria Polityki, 6, pp. 123–146.
Krauz-Mozer, B., Borowiec, P., Ścigaj, P. (2011). Kim jesteś, politologu? Historia i stan dyscypliny w Polsce. T. 1. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Krauz-Mozer, B., Borowiec, P., Ścigaj, P. (2015). “The Condition and Perspectives of Polish Political Science in the Beginning of the 21st Century”. In: B. Krauz-Mozer et al. (eds.). Political Science in Europe at the Beginning of the 21st Century. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 357–382.
Kukułka, J. (2000). Teoria stosunków międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Kukułka, J., Zięba, R. (eds.) (1992). Polityka zagraniczna państwa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
Kukułka, J., Zięba, R. (1992). “Wstęp”. In: J. Kukułka, R. Zięba (eds.). Polityka zagraniczna państwa. Waszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 9–11.
Kuźniar, R. (1991). “Znaczenie badania procesów internacjonalizacji dla rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych”. In: J. Kukułka (ed.). Internacjonalizacja życia narodów i państw. Warszawa: Instytut Studiów Międzynarodowych UW, pp. 93–106.
Kuźniar, R. (1995). „Polityka zagraniczna i badania naukowe”. Sprawy Międzynarodowe, 3, pp. 69–90.
Kuźniar, R. (2009). Poland’s Foreign Policy after 1989. Warszawa: Scholar.
Lantis, J.S., Beasley, R.K. (2018). “Comparative Foreign Policy Analysis”. In: C.G. Thies (ed.). The Oxford Encyclopedia of Foreign Policy Analysis. New York: Oxford University Press.
Levy, J.S. (2008). “Psychologia polityczna i polityka zagraniczna”. In: D.O. Sears, L. Huddy, R. Jervis (eds.). Psychologia polityczna. Trans. R. Andruszko. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 229–253.
Ling, L.H.M., Chen, B. (2018). “International Relations and the Rise of Asia: A New ‘Moral Imagination’for World Politics?”. In: A. Gofas, I. Hamati-Ataya, N. Onuf (eds.). The SAGE Handbook of the History, Philosophy and Sociology of International Relations. Los Angeles: SAGE, pp. 134–147. 
Lisińska, M. (2019). Argentine Foreign Policy during the Military Dictatorship, 1976–1983. Between a Nationalist and Pragmatic Approach. Cham: Palgrave Macmillan.
Łoś-Nowak, T. (1998). Conceptualisation of the Adaptation Policy Model of Poland towards the European Union. Copenhagen: Copenhagen Peace Research Institute.
Łoś-Nowak, T. (1999). Wstęp do teorii stosunków międzynarodowych. Poznań: Terra.
Łoś-Nowak, T. (2000). Stosunki międzynarodowe: teorie, systemy, uczestnicy. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
Łoś-Nowak, T. (2011). “Polityka zagraniczna w przestrzeni teoretycznej”. In: T. Łoś-Nowak (ed.). Polityka zagraniczna: aktorzy, potencjał, strategie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, pp. 17–41.
Łuszczuk, M. (2015). Ewolucja ról międzynarodowych w Arktyce. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
Mackinder, H.J. (2017 [1919]). Demokratyczne ideały a rzeczywistość [Democratic Ideals and Reality]. Trans. R. Domke. Zielona Góra: Towarzystwo Ziemi Międzyrzeckiej.
Matera, P., Pietrasiak, M., Bania, R., Stelmach, M. (eds.) (2017). Badanie polityki zagranicznej państwa. Stany Zjednoczone, Azja Wschodnia, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska. Vol. 2. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych and Rambler Press. 
Mearsheimer, J.J. (2019 [2001]). Tragizm polityki mocarstw [The Tragedy of Great Power Politics]. Trans. J. Sadkiewicz. Krakow: Universitas.
Mearsheimer, J.J. (2021 [2018]). Wielkie złudzenie. Liberalne marzenia a rzeczywistość międzynarodowa [The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities]. Trans. T. Biedroń. Krakow: Universitas.
Mintz, A., Sofrin, A. (2018). “Decision Making Theories in Foreign Policy Analysis”. In: C.G. Thies (ed.). The Oxford Encyclopedia of Foreign Policy Analysis. New York: Oxford University Press.
Mingst, K. (2006). Podstawy stosunków międzynarodowych [Essentials of International Relations]. Trans. M. Habura, G. Łuczkiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Misja, Centrum Studiów Międzynarodowych, https://csm.org.pl/misja/ (accessed: 30.06.2022).
Morgenthau, H.J. (2010 [1985]). Polityka między narodami: walka o potęgę i pokój [Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace]. Trans. R. Włoch. Warszawa: Difin.
Nowak, E. (2011). “Relacje mediów jako czynnik interweniujący w stosunkach międzynarodowych. Koncepcja CNN effect”. Politeja, 8(15), pp. 269–284.
Nye, J.S. (2007). Soft power [Soft Power]. Trans. J. Zaborowski. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
O czasopiśmie, Instytut Studiów Politycznych PAN, http://sprawymiedzynarodowe.waw.pl/ (accessed: 30.06.2022).
O instytucie, Instytut Studiów Politycznych PAN, https://isppan.waw.pl/o-instytucie/ (accessed: 30.06.2022).
O instytucie, Instytut Studiów Strategicznych, http://iss.civ.pl/o-instytucie (accessed: 30.06.2022).
O nas, The Stefan Batory Foundation, https://www.batory.org.pl/o-nas/o-nas/ (accessed: 30.06.2022).
O nas, Konrad Adenauer Foundation, https://www.kas.de/pl/web/polen/o-nas (accessed: 30.06.2022).
Orzelska-Stączek, A. (2015). “‘Błąd krymski’ jako efekt myślenia grupowego? Polska wobec aneksji Krymu w 2014 roku”. Studia Polityczne, 39, pp. 129–147.
Orzelska-Stączek, A. (2017). “Działalność ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera (31.10.2005–9.05.2006) w świetle modeli decyzyjnych G. Allisona”. In: M. Pietrasiak, J. Ciesielska-Klikowska, S. Kosmynka (eds.). Badanie polityki zagranicznej państwa: wymiar europejski. Vol. 1. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych and Wydawnictwo Rambler.
Pałyga, E.J., Symonides, J. (eds.) (1978). Teoretyczne problemy polityki zagranicznej. Warszawa: IGKR SGPiS.
Pastusiak, L. (1965a). “Teorie stosunków międzynarodowych w Stanach Zjednoczonych”. Sprawy Międzynarodowe, 3, pp. 145–157.
Pastusiak, L. (1965b). “O teorii stosunków międzynarodowych Profesora Quincy Wrighta”. Sprawy Międzynarodowe, 11, pp. 94–99.
Pastusiak, L. (1977a). “Polish Association of Political Science”. PS, 10(3), pp. 392–396.
Pastusiak, L. (ed.) (1977b). Procesy decyzyjne w stosunkach międzynarodowych. Wybór tekstów politologów amerykańskich. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
Pastusiak, L. (1978). “International Relations Studies in Poland”. International Studies Quarterly, 22(2), pp. 299–318.
Pawłuszko, T. (2011). “Anglosaskie źródła nauki o stosunkach międzynarodowych”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 3/4(44), pp. 117–140.
Pawłuszko, T. (2016). “Nowe trendy badań nad polityką zagraniczną”. In: R. Zięba, T. Pawłuszko (eds.). Polityka zagraniczna Polski w zmieniającym się ładzie międzynarodowym. Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, pp. 77–90.
Pawłuszko, T. (2018). “Nowa recepcja teorii polityki zagranicznej w Polsce”. Sprawy Międzynarodowe – International Relations, 71(4), pp. 339–348.
Pawłuszko, T. (2020). “Poliheurystyczna teoria podejmowania decyzji w analizie polityki bezpieczeństwa”. Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, 1, pp. 79–101.
Pawłuszko, T. (2022). “The Foreign Policy of Poland and the Problem of Political Rationale”. Teoria Polityki, 6, pp. 257–283.
Pietrasiak, M., Ciesielska-Klikowska, J., Kosmynka, S. (eds.). (2017). Badanie polityki zagranicznej państwa: wymiar europejski. Vol. 1. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych and Wydawnictwo Rambler.
Pietraś, M. (2018). “Analiza polityki zagranicznej w nauce o stosunkach międzynarodowych”. In: E.M. Haliżak (ed.). Badanie polityki zagranicznej państw. Warszawa: Rambler, pp. 165–207.
Pietraś, Z.J. (1977). “Walory i niedostatki metody decyzyjnej”. In: J. Kukułka, E.J. Pałyga (eds.). Teoretyczne problemy stosunków międzynarodowych. Warszawa: SGPiS, pp. 143–149. 
Pietraś, Z.J. (1987). “Analiza decyzyjna w nauce o stosunkach międzynarodowych”. In: A. Bodnar, W.J. Szczepański (eds.). Decyzje polityczne w systemach społecznych. Warszawa: PWN, pp. 341–355.
Pietraś, Z.J. (1989a). Pojęcie i klasyfikacja ról międzynarodowych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Pietraś, Z.J. (1989b). Strategie adaptacji państw do środowiska międzynarodowego, pomocnicze materiały naukowe na doroczne kursokonferencje dla wykładowców „Nauki o polityce”. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych. 
Pietraś, Z.J. (1990a). Międzynarodowa rola Chin. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Pietraś, Z.J. (1990b). Adaptacyjność spenetrowanych systemów politycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Pietraś, Z.J. (1990c). Sztuczna inteligencja w politologii: heurystyczne modelowanie procesów adaptacji politycznej. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Pietraś, Z.J. (1993a). “Polityka zagraniczna państwa”. In. T. Łoś-Nowak (ed.). Współczesne stosunki międzynarodowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 51–66.
Pietraś, Z.J. (1993b). “Teoria stosunków międzynarodowych”. In: T. Łoś-Nowak (ed.). Współczesne stosunki międzynarodowe. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 20–38.
Pietraś, Z.J., Dumała, A. (eds.). (1990). Mechanizmy adaptacji politycznej państwa. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
Pugacewicz, T. (2010). “Dorobek badawczy i organizacyjny Ludwika Ehrlicha na tle rozwoju nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce do 1950 roku”. In: D. Mikucka-Wójtowicz (ed.). Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość: problemy badawcze młodych politologów. Kraków: Wyd. Libron, pp. 133–143.
Pugacewicz, T. (2011). “Ludwik Ehrlich (1889–1968) – prekursor nauki o stosunkach międzynarodowych w Polsce”. Politeja, 3(17), pp. 173–202.
Pugacewicz, T. (2017). Teorie polityki zagranicznej: perspektywa amerykańskiej analizy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Pugacewicz, T. (2018). “Nauka o stosunkach międzynarodowych w koncepcji Ludwika Ehrlicha”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 54(1), pp. 231–266. 
Pugacewicz, T. (2019). “Studia nad polityką zagraniczną z poziomu czynników krajowych. Historia rozwoju i współczesne wyzwania w nauce światowej i polskiej”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 1(55), pp. 59–86.
Pugacewicz, T. (2020). “Koncepcja teoretyczna stosunków międzynarodowych w ujęciu Ludwika Ehrlicha z 1947 roku”. In: P. Grzebyk, R. Tarnogórski (eds.). Siła prawa zamiast prawa siły. Ludwik Ehrlich i jego wkład w rozwój nauki prawa międzynarodowego
oraz nauki o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, pp. 147–176.
Pugacewicz, T. (2021). “Transatlantic Network of Money and Ideas? Polish and American IR Community Cooperation in the Interwar Period”. Paper presented at the International Studies Association Annual Convention, April 6th–9th, 2021.
Pugacewicz, T. (2022a). “Central European Realist Tradition during the Interwar Period: Polish Case”. Paper presented at the Central and Eastern European International Studies Association Convention, June 22th–24th, 2022, Bratislava, Slovakia.
Pugacewicz, T. (2022b). “U.S. Decision-making on the Use of Drones before 9/11: A Case Study on UAVs Operating from Uzbekistan over Afghanistan”. In: T. Pugacewicz, M. Grabowski (eds.). Great and Small Games in Central Asia and the South Caucasus. Berlin et al.: Peter Lang Verlag, pp. 93–126.
Redzik, A. (2006). “Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1930–1939)”. Polski Przegląd Dyplomatyczny, 5(33), pp. 121–149.
Rosenau, J. (2018 [1966]). “Preteorie i teorie polityki zagranicznej”. Trans. W. Garbacz. In: H. Schreiber, A. Wojciuk (eds.). Stosunki międzynarodowe: antologia tekstów źródłowych. T. 1: Korzenie dyscypliny – do 1989 roku. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 133–151.
Sadowski, E. (1976). “Teoria ról międzynarodowych w nauce anglosaskiej”. In: I Sympozjum
doktorantów. Rozprawy z roku akademickiego 1975/1976. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Sajduk, B. (2009). “Tradycyjne metody analizy polityki zagranicznej”. In: K. Szczerski (ed.). Podmiotowość geopolityczna. Studia nad polską polityką zagraniczną. Warszawa: KSAP, pp. 59–86.
Sałajczyk, S. (1988). “Nurt ‘scjentystyczny’ w amerykańskiej nauce stosunków międzynarodowych”. In J. Kukułka (ed.). Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych. Warszawa: PWN, pp. 63–79.
Sałajczyk, S. (1992). “Podejmowanie decyzji w polityce zagranicznej państwa”. In: J. Kukułka, R. Zięba (eds.). Polityka zagraniczna państwa. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 113–135.
Sekcje, Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, https://ptsm.edu.pl/sekcje-ptsm/ (accessed: 30.06.2022).
Soroka, P. (1987). Teorie podejmowania decyzji w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych.
Soroka, P. (1988). “Metodologiczne podstawy teorii decyzji w amerykańskiej nauce o polityce”. In: J. Kukułka (ed.). Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych. Warszawa: PWN, pp. 80–94.
Stemplowski, R. (2004). Kształtowanie polskiej polityki zagranicznej: wstęp do analizy. Warszawa: PISM.
Stemplowski, R. (2006). Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. Warszawa: PISM.
Stemplowski, R. (2007). Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP [Rzeczypospolitej Polskiej]. Vol. 1. Warszawa: PISM.
Stemplowski, R. (2013). O prowadzeniu i analizowaniu polityki państwa. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT.
Stemplowski, R. (2015). Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. 
Stemplowski, R. (2021). Wprowadzenie do analizy polskiej polityki zagranicznej. Warszawa: PISM.
Strycharz, D. (2022). Role Theory and Russian Foreign Policy: Rolling Changes in National Role Conceptions. New York: Routledge.
“Studia nad polityką zagraniczną– obecny stan badań i perspektywy” – relacja z seminarium”. Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (Oddział w Krakowie), http://krakow.ptsm.edu.pl/studia-nad-polityka-zagraniczna-obecny-stan-badani-perspektywy-relacja-z-seminarium/ (accessed: 30.06.2022).
Studia Polityczne, Instytut Studiów Politycznych PAN, http://czasopisma.isppan.waw.pl/index.php/sp (accessed: 30.06.2022).
Sulowski, S. (1981). Mechanizm podejmowania decyzji w polityce zagranicznej RFN. Warszawa: COM SNP.
Sulowski, S. (2011). “Decydowanie w sprawach polityki zagranicznej państwa”. In: G. Rydlewski (ed.). Decydowanie publiczne. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, pp. 293–308.
Symonides, J. (1978). “Kilka uwag o badaniach nad polityką zagraniczną”. In: E.J. Pałyga, J. Symonides (eds.). Teoretyczne problemy polityki zagranicznej. Warszawa: IGKR SGPiS, pp. 11-22. [Reprint from: Symonides, J. (1978). “Kilka uwag o badaniach nad polityką zagraniczną”. Przegląd Stosunków Międzynarodowych, (1), pp. 7–15.]
Symonides, J. (1973). “Stan i perspektywy rozwoju badań nad współczesnymi stosunkami międzynarodowymi”. Studia Nauk Politycznych, 1(11), pp. 193–206.
Szyja, P. (2016). “Czy Amerykanie lubią wojnę? Opinia publiczna a polityka zagraniczna na przykładzie wojny w Iraku (2003–2008) – aspekty teoretyczne i praktyczne”. Studia Polityczne, 44, pp. 149–165.
Thies, C.G. (ed.) (2018). The Oxford Encyclopedia of Foreign Policy Analysis. New York: Oxford University Press.
Wallerstein, I. (2007 [2004]). Analiza systemów-światów: wprowadzenie [World-systems Analysis: An Introduction]. Trans. K. Gawlicz, M. Starnawski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Waltz, K.N. (2010 [1979]). Struktura teorii stosunków międzynarodowych [Theory of International Politics]. Trans. R. Włoch. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Wendt, A. (2008 [1999]). Społeczna teoria stosunków międzynarodowych [Social Theory of International Politics]. Trans. W. Derczyński. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
Weres, L. (1972). “Amerykański model nauki o stosunkach międzynarodowych”. Przegląd Zachodni, 1–2, pp. 184–203.
Weres, L. (1982). Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych. Poznań: Instytut Zachodni.
Włoch, R. (2004, 2007, 2009). “Proces decyzyjny w polityce zagranicznej państwa”. In: R. Zięba (ed.). Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 99–115.
Wódka, J. (2012). Polityka zagraniczna Turcji. Uwarunkowania wewnętrzne oraz podmioty decyzyjne. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN and Wydawnictwo Trio.
Umińska-Woroniecka, A. (2017). “Siła przekonań– zastosowanie kodu operacyjnego w analizie polityki zagranicznej”. Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 53(1), pp. 131–148.
Umińska-Woroniecka, A. (2018). “Siła przekonań– zastosowanie teorii kodu operacyjnego w badaniu polityki zagranicznej”. In: E.M. Haliżak (ed.). Badanie polityki zagranicznej państw. Warszawa: Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych and Rambler Press, pp. 271–293.
Umińska-Woroniecka, A. (2022). “We were taken on the ride. Leadership Traits Analysis in the Circumstances of International Crisis –the Decision of Aleksander Kwaśniewski in the Context of Intervention in Iraq”. Teoria Polityki, 6, pp. 215–235.
Zając, J. (2015). “Teoria ról międzynarodowych”. In: R. Zięba, S. Bieleń, J. Zając (eds.). Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych. Warszawa: Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pp. 127–148.
Zając, J. (2016). Poland’s Security Policy: The West, Russia, and the Changing International Order. London: Palgrave Macmillan.
Zięba, R. (ed.) (2004, 2007, 2009). Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
Zięba, R. (2020). Poland’s Foreign and Security Policy: Problems of Compatibility with the Changing International Order. Cham: Springer Nature Switzerland. 

Informacje

Informacje: Teoria Polityki, 2022, s. 257 - 283

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

Foreign Policy Analysis in Post-Cold War Poland: History, Teaching, Institutions, Westernization, and Theoretical Approaches

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-6267-5105

Tomasz Pugacewicz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
https://orcid.org/0000-0002-6267-5105 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków

Publikacja: 19.09.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Tomasz Pugacewicz (Autor) - 100%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Angielski

Liczba wyświetleń: 685

Liczba pobrań: 406