FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

„Sztuka parkowania” – wykorzystanie parkingów Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w kontekście polityki zrównoważonej mobilności

Data publikacji: 03.2021

Prace Geograficzne, 2020, Zeszyt 163, s. 51 - 66

https://doi.org/10.4467/20833113PG.20.016.13212

Autorzy

,
Grzegorz Bubak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
https://orcid.org/0000-0003-2274-2649 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Andrzej Jabłoński
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Wszystkie publikacje autora →
Jakub Biesaga
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

“The art of parking” – using the car parks of the Campus of the 600th Anniversary of the Jagiellonian University Revival in the context of sustainable mobility policy
 
Sustainable mobility is one of the most current challenges of contemporary spatial planning, which focuses also on parking policy. Keeping balance between the demand and supply of parking space as well as using those in public space is under debate in many cities. The goal of the research was to evaluate the efficiency of parking policy on the 3rd Jagiellonian University Campus in Krakow. For five days, at three fixed times, the occupancy level of parking spaces was measured, and the obtained results were analyzed, which helped Authors to propose a number of spatial and organizational solutions. For a better understanding of the source of the problems, photographical documentation was made and unstructured interviewing was conducted. The Authors came to a conclusion that the parking space resources are used ineffectively despite the fact that the number of parking spots exceeds the demand of users. The obtain ed results were discussed in relation to the experiences of other universities in the country and in the world. The main idea of the article is to look at the university as an institution with special social responsibility in the implementation of solutions ensuring sustainable mobility.
 
Keywords: university, campus, sustainable mobility, car parks, transport policy, Jagiellonian University
 
Zarys treści: Zrównoważona mobilność jest aktualnym wyzwaniem współczesnego gospodarowania przestrzenią, którego jednym z elementów jest polityka parkingowa. W wielu miastach prowadzone są debaty na temat zachowania równowagi między popytem na miejsca postojowe a ich podażą oraz udziałem tych miejsc w przestrzeni publicznej. Celem badania była ocena efektywności polityki parkingowej na obszarze III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przez pięć dni, o trzech stałych porach, dokonano pomiaru zapełnienia miejsc parkingowych, a otrzymane wyniki poddano analizie, co umożliwiło zaproponowanie szeregu rozwiązań przestrzennych i organizacyjnych. Ponadto, przeprowadzono w terenie dokumentację fotograficzną i kilka nieustrukturyzowanych wywiadów, dzięki czemu możliwe było lepsze zrozumienie przyczyn problemów. Najważniejszym wnioskiem badań jest nieefektywne wykorzystanie zaplecza parkingowego, pomimo posiadania zasobów znacznie przekraczających zapotrzebowanie użytkowników. Otrzymane rezultaty omawiane są w odniesieniu do doświadczeń innych szkół wyższych w kraju i na świecie. Myślą przewodnią artykułu jest spojrzenie na uczelnię jako instytucję o szczególnej odpowiedzialności społecznej w zakresie wprowadzania rozwiązań zapewniających zrównoważoną mobilność.

Bibliografia

Bagnowska A., Kaczor T., 2009, Ocena oddziaływania inwestycji na system transportowy, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, 138, 9–18.
 
Feltynowski M., 2016, Wykorzystanie danych przestrzennych dotyczących miejsc parkingowych dla celów planowania przestrzennego – przykład centrum Łodzi, Folia Oeconomica 4(323), 67–80.
 
Jedynak Z., 2015, Ocena dostępności systemu parkingowego Politechniki Rzeszowskiej, Modern Managment Review, vol. XX, 22 (3), 59–68.
 
Kowalski M., Górecka A., 2014, Problemy wykorzystania parkingów P+R w Warszawie, Logistyka, 4, 3598–3606.
 
Majdecka J., Zwoliński T., Niewitała D., 2012, Przegląd rozwiązań dotyczących polityki parkingowej w miastach europejskich, Transport Miejski i Regionalny, 3, 2–22.
 
Nosal K., 2009, Wpływ planów mobilności na zmianę zachowań komunikacyjnych, Zeszyty Naukowo-Techniczne SITK RP, 138, 177–196.
 
Rodrigue J-P., Comtois C., Slack B., 2006, The Geography of Transport Systems, Routledge, New York.
 
Rudnicki A., 2010, Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta, Czasopismo Techniczne, 1-A, z. 3, 57–74.
 
Shoup D., 2005, Parking on a smart campus, [w:] D. Mitchell (ed.) California Policy Options, Los Angeles: UCLA School of Public Affairs.
 
Starowicz W., 2011, Zarządzanie mobilnością wyzwaniem polskich miast, Transport Miejski i Regionalny, 1, SITK RP, 42–47.
 
Stawowy M., Szmigiel A., 2014, Metody detekcji i estymacji zajętości parkingów, Logistyka, 3, 5976–5982.
 
Templin T., Miecznikowski T., Popielarczyk D., 2014, Wykorzystanie mobilnego GIS do inwentaryzacji miejsc parkingowych na obszarze kampusu uniwersyteckiego w Olsztynie, Logistyka, 3, 6304–6314.
 
Zielińska E., 2015, Wymagania techniczno-prawne i ekologiczne miejsc parkingowych ze szczególnym uwzględnieniem parkingów wielopoziomowych, Logistyka, 4, 7022–7030.

Informacje

Informacje: Prace Geograficzne, 2020, s. 51 - 66

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

“The art of parking” – using the car parks of the Campus of the 600th Anniversary of the Renewal of the Jagiellonian University in the context of sustainable mobility policy

Autorzy

https://orcid.org/0000-0003-2274-2649

Grzegorz Bubak
Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
https://orcid.org/0000-0003-2274-2649 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

Publikacja: 03.2021

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY-NC-ND  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Grzegorz Bubak (Autor) - 33%
Andrzej Jabłoński (Autor) - 33%
Jakub Biesaga (Autor) - 34%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 1794

Liczba pobrań: 899