FAQ

Prace Geograficzne

logo Uniwersytetu Jagiellońskiego

10 lat Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy „Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii”

Data publikacji: 12.2022

Prace Geograficzne, 2022, Zeszyt 168, s. 73 - 92

https://doi.org/10.4467/20833113PG.22.017.17118

Autorzy

,
Łukasz Fiedeń
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-8979-9968 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
,
Dawid Piątek
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-2532-0161 Orcid
Wszystkie publikacje autora →
Paweł Krąż
Instytut Geografii, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8072-9277 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Abstrakt

10 years of the National Scientific Conference of Young Researchers “Contemporary problems and research directions in geography” 

The National Scientific Conference of Young Researchers (OKNMB) Contemporary problems and research directions in geography has for 10 years been a meeting place for young researchers undertaking geographical research. The main objective of the conference is to present the research results of Ph.D.s, postgraduates, and students dealing with issues in geography, spatial management, and related fields. The idea behind the organisation of the first conference was to create a space for the youngest geographers to present their research results to a wider audience, providing an opportunity for constructive criticism that improves the quality of science. The 10-year history of the National Scientific Conference of Young Researchers proves that this premise has been and continues to be fulfilled. Various organisational aspects of the event have changed over the years, but the main assumptions are still the same. Although, for decade, it has been a predominantly doctoral conference, in the coming years an increasing proportion of students will be observed among the participants and the role of OKNMB as a venue for the conference debut will be even greater.

Keywords: Contemporary Problems and Research Directions in Geography, Institute of Geography and Spatial Management, Kraków, National Scientific Conference of Young Researchers, OKNMB


Zarys treści: Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy (OKNMB) Współczesne problemy i kierunki badawcze w geografii od 10 lat jest miejscem spotkań młodych badaczy podejmujących badania geograficzne. Głównym celem konferencji jest prezentacja wyników badań doktorów, doktorantów i studentów zajmujących się zagadnieniami z zakresu geografii, gospodarki przestrzennej i dziedzin pokrewnych. Ideą przyświecającą organizacji pierwszej konferencji było stworzenie dla najmłodszych geografów przestrzeni do prezentacji wyników badań naukowych szerszemu gronu odbiorców, dającej możliwość zapoznania się z konstruktywną krytyką, podnoszącą jakość nauki. Dziesięcioletnia historia Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy udowadnia, że to założenie było i nadal jest spełniane. Przez lata zmieniały się różne aspekty organizacyjne tego wydarzenia, lecz główne założenia wciąż są niezmienne. Choć od wielu lat była to konferencja głównie doktorancka, w najbliższych latach wśród uczestników obserwowany będzie coraz większy odsetek studentów, a rola OKNMB jako miejsca „debiutu konferencyjnego” będzie jeszcze większa.

Informacje

Informacje: Prace Geograficzne, 2022, s. 73 - 92

Typ artykułu: Oryginalny artykuł naukowy

Tytuły:

Angielski:

10 years of the National Scientific Conference of Young Researchers “Contemporary problems and research directions in geography”

Autorzy

https://orcid.org/0000-0002-8979-9968

Łukasz Fiedeń
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-8979-9968 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

https://orcid.org/0000-0002-2532-0161

Dawid Piątek
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7
https://orcid.org/0000-0002-2532-0161 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 7

https://orcid.org/0000-0002-8072-9277

Paweł Krąż
Instytut Geografii, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
, Polska
https://orcid.org/0000-0002-8072-9277 Orcid
Wszystkie publikacje autora →

Instytut Geografii, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Polska

Publikacja: 12.2022

Status artykułu: Otwarte __T_UNLOCK

Licencja: CC BY  ikona licencji

Udział procentowy autorów:

Łukasz Fiedeń (Autor) - 33.33%
Dawid Piątek (Autor) - 33.33%
Paweł Krąż (Autor) - 33.33%

Korekty artykułu:

-

Języki publikacji:

Polski

Liczba wyświetleń: 596

Liczba pobrań: 384